خانواده ؛ طناب دار آقای رجوی و خانم عضدانلو

همانطورکه می دانید رجوی دشمن خانواده وعشق وعاطفه ورابطه انسانی نشأت گرفته ازعواطف است. ازطرف دیگرموجودات خلق شده درذات خود ازعواطف برخوردارهستند زیرا بدون عواطف وروابط خانوادگی جهان نمی تواند ادامه پیدا کند هم ازجهت تولید مثل وهم بخاطربقا نسل این وسط یکی پیدا شده بنام اقای مسعود رجوی ومی گوید خیرعواطف برخلاف ذات جهان هستی باعث نابودی ایدئولوژیک می شود ونسلی ادامه داراست که ازایدئولوژی نشأت گرفته باشد. عین ادامه نسل ایدئولوژیک رجوی درفسیل خونه آلبانی وکوثرمریم عضدانلو که دائم درحال ریزش است وآنهایی که زنده هستند دراشرف 3 ازفسیلی وعقب موندگی وزندگی درغارمصداق آیه قران کروکورولال هستند وعین ویروسها ومیکروبها برای زنده ماندن دوروزه دورخود را با غشایی پوشانده اند عینهو عنکبوت درنشستها درحال بافتن تاردراطرف خود هستند تا مبادا خدایی نکرده وزبونم لال وگوش شیاطین کرقیافه آدمی خارج ازخود راببینند زیراغشا پاره می شود.

رجوی همیشه می گفت ما با اتم طناب داررا دورگردن حاکمیت سفت وسفت ترمی کنیم تا سرنگونش کنیم. بنظرمیرسد حرکت خانواده ها ومصاحبه ها وشکایتها وتلاشهای شبانه روزی آنها انقدرکه بنده درشبکه های اجتماعی وعکس العملهای رجوی ها رادرسایتهایش می بینم قضیه کمی عکس شده وطناب دارخانواده برگردن او افتاده وهردقیقه بردورگردنش سفت وسخت ترمی شود.

این را هم باید طبق گفته خود رجوی ازعکس العمل ضد خانواده یعنی رجوی دید که صدای خرخرخفه شدنش گوش آدمها را کرمی کند فکرمیکنم حاکمیت سلاح توانا ترازسلاح رجوی پیدا کرده است وعواطف خیلی بزرگترازاتم است اتم بنیاد جهان ماده هست ولی عواطف خانواده ومادران نه بنیاد که ذات هستی ست وبسیاردیرینه تروبا دوام ترونابود نشدنی درجهان است زیرااگرآنرا ازذات هستی بگیری هستی ازهم فروخواهد پاشید.

تصورکنید مثلا چند سال موجودات هیچ عواطفی نداشته باشند آیا پیوندی ونسلی وپرورشی باقی خواهد ماند ؟هرگز، پس رجوی با سلاحی بسیارقوی که همخوان با بقاء هستی ست روبروست دشمنش چنین سلاحی رابرعلیه او استفاده کرده ورجوی ازسلاح طناب داراتم وتحریم با حمایت آدمخواران غربی وصهیونیزم و وهابیت اینطورکه به نظرمیاید سلاح عواطف مادرانه وپدرانه برهمه اینها پیروز می شود ومیرود تا رجوی را وادارکند یا درب راباز واجازه برقراری رابطه را بدهد که عواطف دمارازروزگارش را درمی آورد ولی حاکمیت درب اتم خونه های خود را روی جهان بازکرد ونترسید وپیروزهم بیرون آمد ودهان همه را بست ولی رجوی چرا این درب را باز نمی کند تا دهان همه راببندد ازچی میترسد ؟

اگرحقیقت را خواسته باشید اساسا انقلاب ایدئولوژیک برای بستن همین درب سروکله اش درمناسبات پیدا شد چون این درب درتضاد با ذات رجویست چون رجوی منطبق با جهان نیست وهرچیزی که منطبق با جهان هستی نباشد اتو دینامیک نابودی خود را رقم میزند نه بقا را، به همین دلیل انقلاب اید ئولوژیک همان طناب داراتو دینامیک جهان هستی ست که برگردن رجوی افتاده است وانقلاب مریم علی رغم دبدبه وکبکبه وحرفهای قدرت مدارانه بسیارضعیف وشکننده وترسو وبی جربزه است آنقدرکه ازعواطف مادرپیرهشتاد وچند ساله که درگوشه خونه ای افتاده ونای حرف زدن وحرکت ندارد واخرین نفسهایش را می کشد ازترس به خود میلرزد یکی نیست بگوید آیا انقلاب مریم با چنین ترس وضعف ماهوی وبنیادین می تواند کشوری را به سمت انسانیت وتعالی رهنمون وهدایت کند ؟

علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا