خانواده ها

خانواده ها و اعضای جدا شده دست در دست هم ، نابودی فرقه را رقم می زنند

خانواده اسیران وجداشدگان ازفرقه رجوی دوطیف قربانی ودوبال موازی علیه جنایات فرقه و علیه ادامه اسارت اعضای دربند اسارت هستند . این دوطیف قربانی درجه یک فرقه بوده وهستند ومستمرأ آماج حملات تروریستی چه ترور درقالب حذف فیزیکی وچه ترور به لحاظ تهدید به سکوت وخفه کردن آنها قرار گرفته اند.

رجوی از سالهای دور ودراز درمناسبات خود برای سوء استفاده ازخانواده علیه عضو ویا یک عضو علیه خانواده دست به اقدامات متعددی زده . مثلا زن ومرد را ازهم جدا وفرزند واولیا را ازهم جدا تابا مسئله دارشدن عضوی از خانواده مابقی افراد خانواده درگروگان واسارت فرقه باشند واینگونه از افراد برای جلوگیری از جداشدن ها گروکشی نماید وفرزند را گرو گرفت وبه جای دلخواه خود برد ومخفی کرد تا پدر ومادر را درفرقه حبس کنند .

رجوی زن وشوهر را به دشمن همدیگر تبدیل کرد ومجبور به موضعگیری علیه همدیگر کرد تا توافقی از سازمان خارج نشوند ونسبت خانوادگی داشتن را بهانه نکنند وهر فرد به صورت فردی درگرو رجوی باشد .
این بخشی از گروگان گیری وگروکشی رجوی درطول سالیان درعراق بود واکنون در اروپا وخصوصأ آلبانی به شکل های دیگری آن ایدئولوژی ضد انسانی را دنبال می کند .

خانواده ها

جداشدگان را اسیر حقوق ناچیز می کند وبا تعهد وصدها ترفند دیگرعلیه دیگر جداشده ها اجیرمی کند ونوعی جنگ وجاسوسی دربین جداشدگان رایج کرده تا نهایتأ هیچ جداشده ای نتواند علیه رجوی وجنایاتش موضع بگیرد .

رجوی اعضای داخل کمپ اسارت را وادار به موضع خصمانه علیه خانواده می کند وبه اجبار آنها را مجبور به تهدید خانواده می کند وخانواده وجداشدگان داخل ایران را به بهانه واهی همسویی با رژیم ! تهدید به قتل وترور می کند وآنها را ازکانون های خیالی شورشی می ترساند تا آنها را از پیگیری آزادی اسیران درچنگ فرقه بترساند .
رجوی از سوی دیگر با رشوه وپرونده سازی ودلال بازی ونفوذ در سرویس های امنیتی کشورها اقدام به توطئه وکینه ورزی علیه جداشده های خارج کشور می کند واین سیکل وسیاق جدید برای برداشتن فشار دو طیف جداشده وخانواده است که خواب را برای رجوی پریشان کرده اند .

همانگونه که خانواده ها وجداشده ها ، رجوی را با تمام ادعایش ازعراق بیرون کردند وبه عنوان یک طاعون سیاه به دنیا معرفی کردند، شکی نیست درآلبانی هم همین کار را خواهند کرد و تا آزادی اخرین اسیر از چنگال این فرقه ی مخرب دست از تلاش نمیکشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا