همکاری با بیگانگان

نقشه های امریکایی دیاله را به تروریست‎ها واگذار کرده

طرح امنیتی دولت عراق در بغداد در آستانه‎ی موفقیت است و دستآوردهای چشمگیری تاکنون داشته اما برخی موانع و اقدامات اشتباه از سوی نیروهای امریکایی و دخالتهای آشکار آنها در تصمیمات مسؤولان عراق و برخی اقدامات نیروهای امنیتی و ارتش باعث شده که قسمتی از طرح امنیتی بغداد بهخوبی اجرا نشود. این امر فرصتی را برای فعالیت نیروهای تروریستی، برای برهم زدن اوضاع امنیتی فراهم آورده که با استفاده از خودروهای بمبگذاری شده جان افراد بیگناه را میگیرند و فجایعی همچون حادثهی مستنصریه و کراده بهبار میآورند.

این موضوع ثابت کرد که ناأمنی بغداد و عراق ناشی از همین خودروهای بمب‎گذاری شده و تروریستهای پست است و آنطور که رسانههای تبلیغاتی غرب میگویند و برخی از رسانهها نیز در دام این هجمهی تبلیغاتی میافتند، نیست. پیش از این رسانههای غربی مدعی بودند گروههای شبه نظامی شیعی عامل اصلی ناامنی در عراق هستند، در صورتی که این گروهها حافظ جان شهروندان از حملات تروریستها میباشند، بعد از اینکه نیروهای امریکایی و عراقی نتوانستند امنیت آنان را برقرار سازند. واضح است که اگر این تروریستها توسط خوردوهای بمبگذاری شده به جنایت خود علیه شهروندان ادامه دهند، بار دیگر شاهد خشونت مذهبی و فرقهای در عراق خواهیم بود، زیرا کسانی که هدف این حملات قرار گرفتند، علیه جنایتکاران اقدام خواهند کرد.

برآوردهای برخی از ناظران در خصوص ترس بعضی از نیروهای سیاسی میانه‎رو فعال در روند سیاسی عراق و نیز کسانی که با صداقت هر چه تمامتر با واشنگتن برای موفقیت طرح امنیتی بغداد و موفقیت روند سیاسی همکاری میکنند و به طرحهای امریکا بدون مشارکت دولت عراق و نخستوزیر مالکی دل بستهاند، درست بود.

امریکایی‎ها خود در ناامنی عراق دست دارند و در موفقیت طرح امنیتی بغداد جدیت لازم را بهکار نمیگیرند. برخی ناظران سیاسی معتقدند که امریکاییها شیوهی بازی را بههم میزنند و مسایل نامربوط و پروندههایی که هیچ ارتباطی با امنیت و روند سیاسی عراق ندارد را پیش میکشند. این تنگنظری امریکاییها و تمایل تعدادی از مسؤولان کاخ سفید در ارتباط دادن برخی پروندههای منطقهای علیالخصوص پروندهی اتمی ایران، باعث شده تا مجالی گسترده برای گروههای تروریستی مسلح و حمایت کنندگان آنها که در روند سیاسی عراق نیز دست دارند، باز شود تا بتوانند سیاستهای خود را به اجرا بگذارند و از اجرای عملیات کشتار دستهجمعی مردم بیگناه سوءاستفاده کنند.

این مسأله به همین جا ختم نمی‎شود، نیروهای امریکایی در برخی مناطق عراق با تروریستها همکاری میکنند و برخی از محلهها و شهرها را در اختیار آنان قرار دادهاند. این همان چیزی است که امروز ما در استان دیاله میبینیم، بهگونهای که نیروهای امریکایی این استان را بهطور کامل به تروریستها واگذار کردهاند و برای اعمال آنان و همکاسههایشان چراغ سبز نشان میدهند. در این استان سازمان تروریستی مجاهدین خلق با گروههای تروریستی همکاری عمیقی برقرار کرده و به نیروهای آنان نحوهی استفاده از انواع سلاح، فنون رزمی و جنگی، و شیوههای تخریب و ترور را آموزش میدهد.

شاید دستگیری سرهنگ "قاسم التمیمی" مدیر اطلاعات استان دیاله و شش تن دیگر به اتهام از قبل طراحی شده یعنی ارتباط با "جوخه‎های مرگ" پرده از این گرایش امریکا بردارد و ثابت کند که امریکاییها برنامههایی دارند که به روند سیاسی عراق صدمات زیادی زده و طرح امنیتی بغداد را ناکارآمد میکند. در همین راستا اعضای پارلمان و وزارت کشور تلاشهای زیادی را برای آزادی سرهنگ قاسم التمیمی انجام دادند. آنطور که از گزارشها پیداست وی نقش عمدهای در برقراری نظم و اشراف بر برخی از شهرها و مناطق استان دیاله داشته است. این استان پیش از این توسط تروریستها و دیگر نیروهای مخالف مزدور اشغال شده بود و عناصر تروریست مجاهدین خلق با آنان مشارکت و همکاری سری داشتند. این سازمان دارای تجربهی کافی در زمینهی غوغاسالاری و برهم زدن امور و ساخت اطلاعات مزورانه است.

برخی از ناظران سیاسی و تعدادی از مسؤولان دولتی معتقدند عدم دخالت امریکایی‎ها در اوضاع عراق و پروندههای داخلی عراق امری است که پیامدهای مثبت عدیدهای را به همراه خواهد داشت و بالعکس هرگونه دخالت آنها، طرح امنیتی بغداد و دیگر شهرها را ناکارآمد میکند. برخی مسؤولان که به عقلانیت و جسارت معروفاند به امریکاییها توصیه کردند که در پروندههای ویژهی امنیتی عراق به بهانهی ایجاد موازنهی قدرت بین اوضاع سیاسی دخالت نکنند زیرا این امر به تروریستها، قاتلان و حامیانشان جرأت و جسارت میدهد تا به مسیر اشتباه خود ادامه دهند.

این موضوع را به‎طور مشخص در استان دیاله شاهدیم، زیرا نیروهای امریکایی در این استان در کنار تروریستها ایستادهاند و به اطلاعات مزورانهی آنان که توسط عناصر مجاهدین خلق و نیز از طریق همپیالههای تروریست آنان که به شکلی با سازمان القاعده مرتبط هستند، منتشر میشود، گوش فرا میدهند. طرفداری امریکا از تروریستها این استان را به منطقهی اشباح و کشتار تبدیل کرده است. بیشتر ساکنان شیعه مذهب آن یا آواره شدهاند و یا بهدست سلفیهای بعثی جنایتکار کشته شدند و خانههایشان به لانهی ترور و جنایات ِ سازماندهیشده تبدیل شده است. همهی این مسایل در پیش چشم و تحت نظر نیروهای امریکایی صورت میگیرد. این قضایا مجلس نمایندگان عراق را بر آن داشت تا قبل از آنکه سیطرهی دولت بر این استان بهطور کامل از بین برود و تروریستها بر آن سیطره پیدا کنند، برای آزادی سرهنگ قاسم التمیمی اقدام کند.

امریکایی‎ها با دستگیری سید عمار الحکیم و ایجاد ناامنی در استان دیاله اشتباه فاحشی را مرتکب شدند. این امور فرصت و مجال را از آنان برای هدایت موازنهی قدرت در بین محافل سیاسی عراق خواهد گرفت، بهطوری که دیگر آنان در تصمیمگیری نقش برجستهای نخواهند داشت زیرا ناامنی در برخی از مناطق عراق و تعرض به برخی از شخصیتهای سیاسی و مردمی نه تنها باعث بیثباتی در عراق خواهد شد بلکه فضا را برای خود امریکاییها تنگتر خواهد کرد و آنان در هر نقطه از عراق مورد هدف قرار خواهند گرفت.

 اسعد راشد/ خبرگزاری "براثا"

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا