خشونت تروریستی زاییده‎ی استکبار سیاسی است

نگاهی مجدد به پیام نوروزی رجوی

رجوی در پیام نوروزی>‎ی دیرینه که از زیرساخت>‎تبع آن در قبال انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی می>‎واژه>‎ی آن چیزی جز خودبرتربینی و استکبار نیست. ای می>‎سبب اعتقاد به آن، گرفتار منجلاب کنونی شده و غرق در بحران>‎گران را کور و کر می>‎شود.

برتری>‎ی پیش>‎اند که در مورد شخص وی با جاه>‎ها و عقده>‎ترین مواضع راسیستی و ابلهانه شده است که بخش اعظمی از آن را در مباحث انقلاب ایدئولوژیک با لجن>‎ها، و ادعای برتری نژادی اعضای مجاهدین و به>‎ریزد.

این نگاه نژادپرستانه و متحجرانه، سرچشمه و انگیزه>‎های رجوی از ابتدای انقلاب بوده است و هم>‎منظور درک بهتر چنین نگاهی که فرسنگ>‎بینانه>‎کنیم:

« – پیداست كه هدف از تحریمهاوممنوعیت ها مهار كردن و به خط آوردن رژیمی است كه بنا بر تجربه طولانی نه مهار پذیراست و نه به خط آمدنی. طینت پس افتاده ی قرون وسطایی اش ،ظرفیت و جایی برای مصالحه و معامله ومهار باقی نمیگذارد.

– قطعنامه شورای امنیت بروشنی شاخص این حقیقت است كه رژیم پس افتاده ضد تاریخی، ظرفیت مصالحه و معامله ندارد.

– قیل و قال وتیغ كشی های سردمداران رژیم تماماً از موضع ضعف ودرماندگی در برابرخطرمحتوم تغییر و سرنگونی است كه به زعم آنها فقط با بمب اتمی میتوان از آن ممانعت كرد. »

مجاهدین و به>‎رفت نیستند!

ریشه>‎ی مارکسیستی تاریخ و جزمیت فوق>‎خورد، اما بیش از آن، منبعث از جاه>‎بشری با هر نوع تفکر و عمل>‎شان با سایر گروه>‎روشنی این امر را اثبات کرده>‎بار این نگرش که حاکمیت ایران را ضدتاریخی (که باید معنای آن را از خود رجوی پرسید) و قرون وسطایی می>‎فرض>‎ای، از منظر سیاسی در موضع ضعف و درماندگی، از لحاظ تکنولوژی و فنی عقب>‎چاره و بدبخت، و از لحاظ حکومتی ناتوان و سردرگم تحلیل می>‎های خفت>‎بست>‎های لاعلاج دار و دسته>‎های مهم شناخته می>‎های فنی و اقتصادی و سیاسی ایران، فاز اضمحلال نام می>‎ی اصلی سانسور و خفقان حاکم بر مناسبات تشکیلاتی مجاهدین به>‎پوشی بر روی واقعیات مربوط به ایران از یک>‎باشد.

بنابراین همچنان که تاکنون رجوی و دار و دسته>‎های موجود پرت افتاده و روز به روز نیز در باتلاق خودفریبی و جاه>‎های ابلهانه فرو می>‎عنوان کاکل پیروزی>‎آوردهای خود جشن خواهند گرفت.

دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.