تکرار تراژدی کلینتون برای مجاهدین

تکرار تراژدی کلینتون برای مجاهدین
ایراندیدبان
در خبرها آمده بود که گروه تروریستی مجاهدین از کاندیداتوری خانم سگولن رویال حمایت کرده و خواسته است که مردم فرانسه بهوی رأی دهند.
در همین ابتدا لازم است به موضوع جالب توجه دخالت و فعالیتهای دار و دستهی رجوی در غرب برای به پیروزی رساندن کاندیداهای این حزب یا آن حزب اشاره کنیم.
مجاهدین در چند کشور غربی بهویژه در امریکا و انگلستان با سرمایهگذاریهای هنگفت و پرداخت پولهای کلان به ستادهای انتخاباتی نمایندگان کنگره (که تاکنون اسناد چندین فقره از چنین اعمالی افشا گردیده است) و حتی فعالیت تبلیغی در ستادهای آنان، تلاش کردهاند که نمایندهی مورد نظر خود را که با وی بر سر حمایت ازمجاهدین معامله کرده و به توافق رسیده بودند به کنگره بفرستند!
در چندین مورد موفق بوده و در چندین مورد سرمایهگذاری آنها بر باد رفته است، اما در تمام موارد مجاهدین نتوانستهاند نتیجهی دلخواه خود را بگیرند، یا نمایندهی مربوطه به وعدههایش عمل نکرده و در حقیقت فقط کلاه مجاهدین را برداشته است.
اما از این فراتر، در چندین مورد سعی کردهاند تا در انتخابات ریاست جمهوری دخالت کنند و از این رهگذر برای خود امتیازاتی فراهم کنند.
مهمترین مورد دخالت مجاهدین، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دور اول انتخاب کلینتون بود که مجاهدین همهجانبه با پرداخت پول بهعنوان کمک به ستادهای انتخاباتی وی و انجام تبلیغات برای او، تمام کوشش خود را انجام دادند تا وی به ریاست جمهوری برسد.
تحلیل مجاهدین در آن زمان این بود که کلینتون با شعار حقوق بشر به میدان رویارویی با ایران خواهد آمد و موفقیت او را تبدیل به یک آرمان ِ ایدئولوژیک کرده بودند، بهگونهای که در زمان به پیروزی رسیدن وی، مجاهدین در پایگاههایشان جشن و پایکوبی بهراه انداختند.
اما پشت قضیه این بود که مجاهدین ارتباطاتی با الگور معاون وی داشتند و قولهایی مبنی بر حمایت کلینتون از خود دریافت کرده بودند.
بعد از پیروزی کلینتون مجاهدین سعی کردند با نمایشات مضحک مثل نامهنگاری رجوی به وی و شرکت محدثین در شام پیروزیاش، کمی به این موضوع حرارت دهند.
اما همهی این تلاشها برای به پیروزی رساندن کلینتون و امیدهایی که به وی بسته بودند، تبدیل به بزرگترین تراژدی مجاهدین شد و هنوز که هنوز است از کابوس آن خواب راحت ندارند.
جناب کلینتون آنها را در لیست گروههای تروریستی قرار داد و آنگونه که مجاهدین میگویند آن را به ایران پیشکش نمود!
حال ماجرای خانم رویال در فرانسه نیز از همین قرار است. مجاهدین گول شعارهای تبلیغاتی ایشان را خورده و با گرفتن ژست مترقی (زیرا که وی زن است) تلاش دارند وی به ریاست جمهوری برسد، شاید هم در خفا سرکیسه شدهاند و برای اینکه سرمایهگذاریشان از بین نرود، اینچنین آشکارا به میدان رقابتهای انتخاباتی یک کشور اروپایی وارد شده اند.
مجاهدین بهدلیل عقبماندگی ذاتی و عدم درک پدیدههای سیاسی، تجربهی بارها آزموده در عرصهی سیاسی را دوباره میآزمایند. آنها بارها دیدهاند که سیاستمداران اروپایی تا هنگامی که در قدرت نیستند، شعارهایی را میدهند که علیالظاهر میتواند راهگشایی برای مجاهدین باشد، اما بهمحض اینکه وارد عرصهی قدرت میشوند، ورق برمیگردد.
اما نکتهی بسیار مهم بهخصوص در مقطع اخیر این است که نیروهای مجاهدین نیاز به روحیه و انگیزه دارند، و رجوی میکوشد تا از همین نکته برای روحیه دادن به آنها استفاده کرده و طوری وانمود کند که انگار با پیروزی رویال در فرانسه، تمامی مصایب و بحرانهای مجاهدین در فرانسه حل خواهد شد و یا شاید بتوانند دوباره در فرانسه رحل اقامت بیافکنند.
اما بدون شک باید گفت که پیروزی احتمالی رویال نیز به تراژدی بزرگتری برای رجوی و باند به گل نشستهاش تبیدل خواهد شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا