تکرار تراژدی کلینتون برای مجاهدین

در خبرها آمده بود که گروه تروریستی مجاهدین از کاندیداتوری خانم سگولن رویال حمایت کرده و خواسته است که مردم فرانسه بهوی رأی دهند.

های دار و دستهی رجوی در غرب برای به پیروزی رساندن کاندیداهای این حزب یا آن حزب اشاره کنیم.

ویژه در امریکا و انگلستان با سرمایهگذاریهای هنگفت و پرداخت پولهای کلان به ستادهای انتخاباتی نمایندگان کنگره (که تاکنون اسناد چندین فقره از چنین اعمالی افشا گردیده است) و حتی فعالیت تبلیغی در ستادهای آنان، تلاش کردهاند که نمایندهی مورد نظر خود را که با وی بر سر حمایت ازمجاهدین معامله کرده و به توافق رسیده بودند به کنگره بفرستند!

گذاری آنها بر باد رفته است، اما در تمام موارد مجاهدین نتوانستهاند نتیجهی دلخواه خود را بگیرند، یا نمایندهی مربوطه به وعدههایش عمل نکرده و در حقیقت فقط کلاه مجاهدین را برداشته است.

اند تا در انتخابات ریاست جمهوری دخالت کنند و از این رهگذر برای خود امتیازاتی فراهم کنند.

ترین مورد دخالت مجاهدین، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دور اول انتخاب کلینتون بود که مجاهدین همهجانبه با پرداخت پول بهعنوان کمک به ستادهای انتخاباتی وی و انجام تبلیغات برای او، تمام کوشش خود را انجام دادند تا وی به ریاست جمهوری برسد.

گونهای که در زمان به پیروزی رسیدن وی، مجاهدین در پایگاههایشان جشن و پایکوبی بهراه انداختند.

گور معاون وی داشتند و قولهایی مبنی بر حمایت کلینتون از خود دریافت کرده بودند.

نگاری رجوی به وی و شرکت محدثین در شام پیروزیاش، کمی به این موضوع حرارت دهند.

ی این تلاشها برای به پیروزی رساندن کلینتون و امیدهایی که به وی بسته بودند، تبدیل به بزرگترین تراژدی مجاهدین شد و هنوز که هنوز است از کابوس آن خواب راحت ندارند.

های تروریستی قرار داد و آنگونه که مجاهدین میگویند آن را به ایران پیشکش نمود!

اند و برای اینکه سرمایهگذاریشان از بین نرود، اینچنین آشکارا به میدان رقابتهای انتخاباتی یک کشور اروپایی وارد شده اند.

دلیل عقبماندگی ذاتی و عدم درک پدیدههای سیاسی، تجربهی بارها آزموده در عرصهی سیاسی را دوباره میآزمایند. آنها بارها دیدهاند که سیاستمداران اروپایی تا هنگامی که در قدرت نیستند، شعارهایی را میدهند که علیالظاهر میتواند راهگشایی برای مجاهدین باشد، اما بهمحض اینکه وارد عرصهی قدرت میشوند، ورق برمیگردد.

ی بسیار مهم بهخصوص در مقطع اخیر این است که نیروهای مجاهدین نیاز به روحیه و انگیزه دارند، و رجوی میکوشد تا از همین نکته برای روحیه دادن به آنها استفاده کرده و طوری وانمود کند که انگار با پیروزی رویال در فرانسه، تمامی مصایب و بحرانهای مجاهدین در فرانسه حل خواهد شد و یا شاید بتوانند دوباره در فرانسه رحل اقامت بیافکنند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن