مجاهدین بازیچه ای برای غرب

گم گشته در برهوت بیریشهگی

گم گشته در برهوت بیریشهگی
ایراندیدبان
گروه تروریستی مجاهدین با استقبال از مواضع جنگطلبانهی دیک چینی، معاون رییسجمهور امریکا در سفر خاورمیانهایاش، همچون گم گشتهای که در برهوت، سراب میبیند، تمام توش و توانش را جمع کرده است تا شاید نیروهای توان از کف داده را به این سراب دلخوش دارد.
ماجرا این است که بقایای رجوی مانند همیشه با وارونهنگری تمامعیار، این آخرین دست و پا زدن جنگطلبان صلیبی را، عزم ِ جزم ِ آنان برای جنگ تصور کرده و پنداشتهاند که میتوانند به بالا گرفتن جنگی علیه مردم ایران دلخوش دارند. در حالیکه مخالفت همهجانبه با سیاستهای جنگافروزانهی نئوکانها در داخل و خارج امریکا بالا گرفته، انزوای تیم جنگطلبان مقیم در کاخ سفید تشدید شده، و استراتژی آنها در عراق و خاورمیانه شکست خورده است و پس از اجلاس شرمالشیخ که امریکا موفق نشد سناریوی مذاکره با ایران را اجرا کند، با بازی دیگر و با تهدید میخواهد نیاز خود به ایران را مرتفع سازد.
اما دار و دستهی رجوی در اوج بلاهت، از دستور کار جدید دولت امریکا سخن میگویند و مجدداً نیروهای سرگشته و بیروحیهی خود را به یاوههای دیک چینی علیه ایران امیدوار میسازند.
بهراستی آیا علیرغم تمام حواشی و تکرار مکرر مواضع دولتمردان امریکایی بهعنوان راه برونرفت از غرقاب بحرانها توسط باند رجوی، اینگونه موضعگیریهای ابلهانه، نشانهی آن نیست که هیچ فهم و درک سیاسی بر این فرقه حاکم نیست تا آنجا که از حوادث 28 سال گذشته و خصومتهای امریکا علیه ایران عبرت نگرفتهاند، و فهمی از عزم ملت ایران برای استقلال نداشته و تا آنجا سر در آخور اسراییل فرو بردهاند که دیدگانشان جایی را نمیبیند؟
بدینترتیب دور جدیدی از جنگ روانی گردانندگان فرقهی رجوی علیه نیروهای محصور در اشرف بهراه افتاده است تا افکار آنان را از وضعیت وخیم و ناگواری که گرفتار آمدهاند، منحرف سازد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا