فرقه رجوی از کدامین فاجعه انسانی سخن می گوید

ازبیستم فوریه 2009 که کلیه مسئولیت های امنیتی و حفاظتی پادگان تروریستی اشرف بعهده دولت وارتش عراق واگذار گردیده فرقه تروریستی رجوی به دنبال ایجاد بحران های تصنعی است تا شاید بتواند درسایه این شگردهای تبلیغی زمینه فرارشکنجه گران و بازجویان وعوامل سرکوب بجامانده درعراق را از صحنه جرم مهیا سازد و درهمین راستا با تبلیغات گسترده ازاسیران اشرف بعنوان گروگان استفاده نموده وپیرامون آن به مانورهای تبلیغی مشغول است.

آنچه درتبلیغات دروغین این فرقه برجسته می گردد تئوری فاجعه انسانی برای اسیران اشرف است! ولی براستی کدامین فاجعه انسانی ممکن است جان این اسیران را باخطرمواجه نماید؟

تا آنجا که به دولت عراق بازمی گردد مسئولان این کشور تصمیم گرفته اندتا این پایگاه نظامی _ تروریستی بجامانده ازدوره صدام را برچیده وحاکمیت خود رابراین قسمت از خاک خود اعمال نمایند واین حق طبیعی وقانونی آن دولت است.

دولت عراق ضمن تاکید برتروریست بودن این گروه رسما اعلام نموده جمع آوری این پایگاه وتعین تکلیف افرادساکن درآن را برطبق قوانین عراق ومعاهدات بین المللی این کشور زیرنظرصلیب سرخ بین المللی ودیگرسازمانهای حقوق بشری جهانی به انجام برساند..

البته پروسه جمع آوری این پادگان وانتقال افراد ساکن دراین مکان به مکان های دیگر نیاز به برنامه ریزی و دقت عمل فراوان دارد تا هم حقوق انسانی این افراد اسیررعایت گردد وهم دولت عراق بتواند بگونه با گزینش تاکتیک های مناسب مانع هرگونه سو استفاده سرکرده خائن وفراری ازاین انتقال گرد

نگاهی به تصمیمات قانونی وانسانی دولت عراق وخواست های غیرقانونی وضدانسانی سرکرده فرقه رجوی

تصمیمات دولت عراق درمورد جمع شدن این پادگان را چنین می توان خلاصه نمود

یکم _ ازآنجا که افراد مقیم این پادگان دراثرنزدیکی سرکرده فرقه باصدام معدوم بعنوان دوست وبگونه ای قانونی وارد این کشورگردیده اند درآن دوره ازهیچ مرجعی تقاضای پناهندگی ننموده اند لذا دولت کنونی عراق این افراد را بعنوان پناهنده نمی پذیرد وبنابراین استاتوی آنها درعراق بلاوضعیت است واین بدان معناست که این افراد صرف نظرازنتیجه می توانند بگونه ای انفرادی از این دولت تقاضای پناهندگی نمایند.

دوم _ همانگونه که خانم وجدان میخائیل وزیرحقوق بشرعراق شش ماه پیش دردیدارباجمعی از خانواد اسیران اعلام نمود افراد مستقردراین پایگاه تنها سه گزینه پیش روی خود دارند _ بازگشت انتخابی به کشورخویش درصورت موافقت دولت ایران _ تقاضای پناهندگی از دولت عراق_ وسفربه یک کشورانتخابی سوم.

درمورد گزینه اول دولت ایران اعلام نموده بجز54نفرازسرکردگان این فرقه بقیه می توانند بدون هیچ مشکلی به کشور خویش باز گردند.

درمورد گزینه دوم دولت عراق اعلام نموده این افراد می توانند از این دولت درخواست پناهندگی نمایند ودرمورد گزینه سوم دولت عراق ازجامعه جهانی درخواست کرده است هرکشوری آمادگی پذیرش این افراد را دارد برای این جابجایی پیشقدم گردد.

بنابراین با این حساب هیچ گونه مشکلی سدراه تعین تکلیف این افراد وجودندارد _ بااشاره به این نکته که طبیعی است که این گزینه ها شامل سرکردکان وفرماندهان ترور وبازجویان وشکنجه گران فرقه نخواهد شد زیرا آنها مدت 25 سال فرماندهان جنگ وخشونت وتروریسم درعراق وایران بوده اند وطبعا بایستی توسط قوه قضائیه دولت عراق و پلیس بین الملل (اینترپول) تحت پیگردقانونی قرارگیرند.

ازدوماه پیش که کلیه اموراین پادگان درختیار دولت عراق قرارگرفته ارتش این کشورهمانند نیروهای ائتلاف از این پادگان مراقبت می نمایند ولذا هیچ گونه خطری متوجه افراد این پادگان نبوده است _ گرچه دولت عراق درراستای اقدام جمع نمودن وقطع ارتباط مسئولین این پایگاه با افراد بجامانده از حزب بعث وسازمان القائده ودیگرگروه های تروریستی درعراق محدودیت هایی تازه وقانونی را به اجراگذاشته است.

باتوجه با تاکید دکترموفق الربیعی (مشاورامنیتی دولت عراق) برمسئله رعایت حقوق انسانی این افراد درچهارچوب قوانین آن کشور و پای بندی به مقررات بین المللی طبعا این جابجایی وتخلیه زیرنظرسازمان جهانی صلیب سرخ وسازمانهای مدافع حقوق بشربگونه ای آرام درحال اقدام است.

نگاهی به خواست های غیرقانونی وضدانسانی سرکرده فرقه رجوی.

سرکرده فراری وکودن فرقه رجوی که هنوز درذهنیت پریشان خود دردهه شصت وشرایط قبل از سقوط صدام سیر می کند! با چشم برهم گذاشتن از واقعیات خواست های عمل نشدنی وغیرممکن زیر را بعنوان حقوق افرا د اسیرفرقه خود عنوان می نماید

بازگشت به شرایط قبل ازسال 2009 وبدست گیری اداره این اسارتگاه توسط نیروهای امریکایی! _چنین خواستی بسیارخنده دار ومضحک است زیرا برپایه قرادداد امنیتی دولت عراق وامریکا نیروهای امریکایی بایستی تا پایان مارس 2009 کلیه روستاها وشهرهای عراق راترک نموده ودر پادگان های خود مستقرشوند_ وسرکرده فرقه که درشش سال کنونی دستورهمه نوع نزدیکی ودلبری از نیروهای امریکا راصارد نموده و اعضای فرقه اش برای امپریالیست قبلی! جای دوست ودشمن را به فرمان اوا نشان داده انددراین تصورخام سیر می کرد که امریکا حاظربه قبول چاکری ونوکری وخدمت گزاری این فرقه حتی بعنوان جاسوس وخبرچین درعراق خواهد شد!

بنابراین چنین درخواست بی پایه واساسی قابلیت هیچ گونه پذیرش وبررسی نیست چراکه هم نقض حاکمیت دولت عراق است وهم نیروهای امریکایی ازسال 2009 تحت نظر دولت عراق قرارداشته ونمی توانند برخلاف توافق امنیتی مرتکب چنین اقدامی شوند.

رعایت کنوانسیون های بین المللی درمورد این افراد وعدم جابجایی آنها درعراق

همانگونه که درپیش اشاره نمودم پناهندگی درتعریف جهانی حقی است انفرادی نه گروهی وسازمانی بنابراین این افراد درحال حاظرپناهنده محسوب نمی گردند ولذا کنوانسیون های ژنو شامل حال این تشکیلات! نخواهد گردید _ درمورد تحت الحفظ بودن هم طبق کنوانسیون ژنو تنها درزمان اشغال این تحت الفظی شامل این افراد می گردید که پس از پایان اشغال این گونه حمایت نیز خود بخود پایان می پذیرد بنابراین از آنزمان که دولت عراق بانیروهای ائتلاف پیمان امنیتی امضا نموده نیروهای خارجی درعراق دیگر اشغال گربحساب نمی آیند وطبعا بعنوان نیروهای صلح بان دراین کشورحضوردارند.

بنا براین برخلاف ادعاهای سرکرده فرقه رجوی دولت عراق قادراست درچهارچوب منافع ملی خویش بارعایت قوانین انساندوستانه جهانی هرگونه اقدامی را برای تعین تکلیف نهایی وجمع نمودن این پادگاه تروریستی به انجام برساند که حق جابجایی و تخلیه این پادگان واعمال حاکمیت براین قطعه ازکشورخویش از جمله آنهاست.

بنابرآنچه رفت درخواست ها وادعاهای سرکرده فرقه درچهارچوب قوانین دولت عراق وپیمانهای بین المللی نمی گنجد حال با بررسی این دلایل چرا سرکرده فرقه با هو وجنجال وهیاهو والتماس وزاری ومظلوم نمایی از بروز یک فاجعه انسانی درعراق سخن می گوید؟

سرکرده خائن وفراری ودرمانده این فرقه خوب می داند که جمع شدن این قلعه مخوف برابرست با سقوط کامل این فرقه مذهبی _ تروریستی که درتداوم منجر به دستگیری همه سرگردگان وشکنجه گران وبازجویان فرقه خواهد شد که این خود زمینه سازدستگیری شخص خود اوخواهد گردید بنابراین با این هیاهو ها وجنجال ها وبحران آفرینی ها سعی می کند برای چندروزی هم که شده این تحولات بی تردید رابعقب بیاندازد_ تکرارتئوری فاجعه انسانی اززبان این فرد اما می تواند به درصدی بسیارضعیف توسط سرکرده خونخوار وفراری این فرقه به مورد اجرا گذاشته شود وآن زمانی است که این شخص متوهم آخرین امید های خود رابرای بکارگیری از این اسیران بعنوان سپرانسانی برای درامان ماندن خود وچاکرانش ازتحت پیگرد قانونی قرارگرفتن به مرحله اجرا بگذارد.

چنین احتمالی هرچند ضعیف است چراکه هیچ نتیجه مثبتی برای این فرقه دربرندارد اما غیرممکن هم نیست چراکه سرکرده خائن وفراری فرقه معتقد به تئوری یا همه چیز یاهیچ چیز! وبود ونبود است وممکن است دراثردیوانگی وپریشانحالی دست به اقداماتی ضدانسانی درمورد هستی وزندگانی این اسیران بزند _ بنابراین درچنین صورتی مسئولیت هرگونه اقدام ضد انسانی وهرگونه آسیب رسانی وپیاده کردن هرگونه طرحی تروریستی برای تهدید جان این افراد بهرشکل ونوع ممکن بعهده شخص سرکرده فراری این فرقه تروریستی است.

وبهمین دلیل بنده به نیروهای عراقی وامریکایی توصیه می کنم قبل از هرگونه اقدامی درمورد این اسیران طرح دستگیری سرکرده فرقه وهمسرش را به مرحله اجرابگذارند چراکه دستگیری ایندو کلید حل این مشکل است _ ودرچنین صورتی که تشکیلات ترک خورده این فرقه فورا فرومیریزد وشوق پیوستن به هستی وزندگی در این افراد دوباره جوانه خواهد زد…

گوشزدی هم به سرکرده خائن وفراری فرقه _ نوشتم ومی نویسم اینجا آخرخط سی سال جنایت وخیانت ومزدوری توست _ توجنایتکاری هستی که دستت به خون هزاران ایرانی وعراقی آلوه است_ مطمئن باش سرانجامی بهترازصدام درانتظارتونیست ودیر ویازود به چنگ قانون خواهی افتاد بنابراین اگرکوچکترین کورسویی ازوجدان در نهاد تووجود دارد بیا دست از این سی سال دغل کاری وشیادی خود بردار _ شکست خود را بپذیر_ خود را برای پاسخگویی به سی سال پرده خوانی ورذالت آماده کن _ بهترین راه بعد از خودکشی برای تواینست که خودرا تحویل دستگاه قضایی عراق قرارداده و درآزادی این اسیران درآستانه رهایی تسریع بعمل آوری _فراموش نکن تودهها هزار مدعی داری که هریک با شکوه نامه ای دردست منتظر دیدن تو دردادگاه های ضدتروریستی هستند _ پس برای دلخوشی این مادران وپدران وبستگان این اسیران هم که شده کمی جسارت داشته باش وخود راتسلیم کن _ قبل ازاینکه باخفت وخواری چون صدام تورا ازقبر ومخفی گاه بیرون بکشانند.

این ضرورت تاریخ است وراه گریزی برتونیست و تردید نکن همان ها که طرح فرارتورا ریختند وبه انجام رساندند به بهانه ای تورا تحویل قانون خواهند داد.

ما خسته اگرچه شب زما خسته تراست

تاریکی اگرچه دم به دم بیشتراست

تاریک ترین زمان هرشب اما

دانم که همان لحظه پیش ازسحر است..

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا