اسماعيل واحد خوش چهره

  • امید داریم به زودی دیدارها تازه گردد

    امید داریم به زودی دیدارها تازه گردد

    انشاءالله به وطن خود بازخواهی گشت وبدین صورت یک تو دهنی محکم وکوبنده به سازمان سراپا فریب ونیرنگ خواهی زد وخودرا ازوجود انها پاک خواهی کرد. اگرتونیایی خودم با مادرت خواهم آمد وتورا تحویل خواهیم گرفت وبه کانون گرم خانواده بازخواهیم گرداند.

دکمه بازگشت به بالا