زنان، اسیران فرقه رجوی

 • نقض حقوق بشرسقوط اسارتگاه اشرف نتیجه جنایات فرقه رجوی

  سقوط اسارتگاه اشرف نتیجه جنایات فرقه رجوی

  بنابراین واقعیات طبعا برای این فرقه نباید جای هیچگونه نگرانی بابت آینده این اسیران باشد ولی علیرغم این تامین امنیت جانی برای این تروریست های تاریخ مصرف گذشته ونادم سرکرده این فرقه با تهدیدات توخالی خط همچنان دراسارت نگاه داشتن این چندهزار انسان درمانده وهستی…

 • مریم رجویپيام مریم رجوی سنخيتي با روز جهاني زن ندارد

  پیام مریم رجوی سنخیتی با روز جهانی زن ندارد

  اگر منظور شما از آزادی و دمکراسی برای زنان همان است که در قرارگاه اشرف در حال اجرا است، قبل از آن در گروه ها و حاکمان فرقه ای همچون طالبان سال ها قبل در افغانستان به اجرا در آورده بودند آنها هم با قوانین…

 • نقض حقوق بشرزنان قرارگاه اشرف قربانیان خشونت سیستماتیک

  زنان قرارگاه اشرف قربانیان خشونت سیستماتیک

  بیش از دو دهه است به حقوق طبیعی و قانونی زنان در قرارگاه اشرف اهمیتی داده نمی شود. فاکت های بیشماری بر این مدعا وجود دارد. وادار کردن افراد و کادرهای تشکیلاتی به طلاق دادن همسرانشان تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک و یا طرح شعار مبارزه…

 • نقض حقوق بشربه بهانه روز جهانی زن

  به بهانه روز جهانی زن

  وگرنه این فرقه اگر داعیه آزادی زنان را دارد چرا خود زنان را در بند و زندان و حصار فرقه ای نگه داشته است و اجازه حضور آنها در جهان خارج را نمیدهد چرا آنها را نمیگذارد که آزادانه تصمیم بگیرند و با امکاناتی که…

 • مریم رجویپارادوکس فلسفه سیاسی خانم مریم عضدانلو - قسمت سوم

  پارادوکس فلسفه سیاسی خانم مریم عضدانلو – قسمت سوم

  خانم مریم عضدانلو، شما در پیام خویش به بهانه ی روز جهانی زن، از تحقق برابری زن و آزادی او سخن گفتید که مایه شگفتی و حیرت همه ی کادرهای جدا شده ی مجاهدین که هم اکنون در دنیای آزاد زندگی می کنند، شده است.…

 • فرقه گرایی مجاهدینباد کردن بادکنک مریم قجر عضدانلو

  باد کردن بادکنک مریم قجر عضدانلو

  مریم قجر عضدانلو به شکلی باور نکردنی عاشق نسل کشی و تغییراست و ایمانش به نسل کشی و تغییر انسانها خدشه و شکاف بر نمیدارد. آری مریم قجر زندگیش را وقف نسل کشی وتغییر دیگران کرده است مریم قجر عضدانلو می خواست زنان و مردان…

 • فرقه گرایی مجاهدیننقد مناسبات حاکم بر قرارگاه اشرف - قسمت سی و یکم

  نقد مناسبات حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت سی و یکم

  بحث هژمونی زنان که از سوی مسعود بعد از دوران چک امنیتی مطرح شد در واقع بستن روزنه ها و منفذهای انتقاد و اعتراض کادرهای تشکیلاتی و جلوگیری از ریزش و انشعاب نیروها بود. مسعود از آغاز ریزش عمومی و انشعاب نیروهای کیفی معترض مناسبات…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویمجاهدین اجازه نمی دهند فرد به جامعه بیرون فکر کند

  مجاهدین اجازه نمی دهند فرد به جامعه بیرون فکر کند

  سازمان خیلی حواس جمع کار می کند. یعنی یک چیزی که بحث سیاسی در آن باشد و از طرفی هم قیمتی هم برایش نداشته باشد از طرفی هم فرد با خانواده اش تماس پیدا نکند یعنی سازمان همه جانبه روی این موضوعات انرژی مکفی می…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویناگفته هائی از قلعه ای به نام اشرف

  ناگفته هائی از قلعه ای به نام اشرف

  با فرصت طلبی گفتند زمان جنگ است و ما نمی توانیم بچه نگه داریم و به این ترتیب با یک شانتاژ دیگر، بچه ها را هم از خانواده ها جدا کردند و به این ترتیب یک طرح خائنانه ای بود که به این صورت انجام…

 • فرقه گرایی مجاهدینزن ستیزی درفرقه رجوی

  زن ستیزی درفرقه رجوی

  فرقه رجوی که وجود خانواده ها رابعلت وجود احساسات وعواطف سد راه سرکوبگری های خود می داند بنابه یک نقشه ضدانسانی ورذیلانه تحت نام انقلاب ایدئولوژیک! زن وشوهرها را درابتدا مجبور به طلاق وجدایی از هم نموده ودرراستای همین تئوری زنان جداشده را جزو اموال…

 • فرقه گرایی مجاهدیندر فرقه رجوی هیچ فرزندی نباید متولد شود

  در فرقه رجوی هیچ فرزندی نباید متولد شود

  اگر زنان فرقه رجوی فرزندی بدنیا بیاورند دودمان فرقه را ویران خواهد کرد پس بنابراین فرزند انسانی حق حیات و تولد ندارد پس طبق دستور سریح رهبر فرقه باید نابود شوند. ماحصل این خطوط ایدئولوژیک افرادی خواهند بود مکانیکی و فاقد کوچکترین احساس و عاطفه…

 • فرقه گرایی مجاهدینعقیم سازی در مجاهدین، از منظر حقوقی و فرقه ای

  عقیم سازی در مجاهدین، از منظر حقوقی و فرقه ای

  پدیده مقطوع النسل کردن چه در شکل مدرن آن یعنی اختگی ذهنی و یا در تازه ترین روش آن یعنی فیزیولوژیک صرفنظر از کمیت و نوعیت آن پدیده ای است که مجاهدین یکسره از فرقه باطنیه عاریه گرفته اند. و نکته جالب توجه اینکه رهبری…

دکمه بازگشت به بالا