طاهره بازرگانی

  • خود را از بند رها کن

    خود را از بند رها کن

    میدانم که بخاطرشرایط محیطی که دران قرارگرفتی دست وبال توبسته است. هرکسی درفرقه رجوی باشد اسیروگرفتارمی شود. راستی نامه یوما جون را درسایت انجمن نجات مطالعه کردی؟ چرا جواب نامه را نمی دهی!؟ میدانم که هنوزبعدازگذشت بیست وچند سال هنوزروبی با ایمان وبا اخلاص وروشنفکری…

  • دوري و انتظار دیگر بس است

    دوری و انتظار دیگر بس است

    خواهش می کنم دخترم دیگردوری وانتظار بعدازاین همه سال بس است برای یک یک مادرتورا بخدا بعدازدست دادن پدریک قدری به فکرمن مادرباش. هرچه باشی اخرمن مادرم مثل پدرت ازدوری تووندیدنت دق نکنم حالا که من خبرخیرتورا ازانجمن نجات شنیدم می خواهم از تودخترم خواهش…

دکمه بازگشت به بالا