مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

مصاحبه با آقای علي بيگلري

بعد از گذراندن انفرادي هاي سازمان، به وسيله عناصري از سازمان به زندان مخوف ابوغريب تحويل داده شدم. در اين زندان افرادي كه ازسازمان به آنجامنتقل مي شدند تحت شرايط سختي قرارمي گرفتند كه از رفتن به ايران امتناع كنند و مجدداٌ به سازمان برگردند.

دستوررجـوي در برخـورد افـراد و اعضاي اسيـر با خانـواده هـايشان

بعد از اين ملاقات يك سري نشست ها در مقرهاي مختلف سازمان با اعضاي اسير در فرقه برگزار شد و در اين نشست ها ضعف هاي افراد در مقابل خانواده ها بررسي شد و هر كس بايد گزارش عملكرد خودش را به مسئولش مي داد و هر كس هم در اين زمينه ضعف نشان مي داد…

فـريـب خـوردگـان سـاده لـوح در چنـگـال رجـوي

جمعيت عراق قبل و بعد از حمله وحشيانه صدام و اربابانش به كشورمان مشخص است ،آمارجمعيتي كردهاي عراقي هم كه خود مزة وحشيگريهاي نيروهاي سازمان را چشيده و دشمن خوني نيروهاي سازمان مي باشند نيز مشخص است ،آمارشيعيان عراقي كه به نوبه خود از جاسوسي و…

ريا و نيرنگ سرلوحه مكتب رجوي

به عراق آورده شدند به يكباره خود را در مقابل عمل انجام شده ديدندكه بعد از آن نيز هيچ راهي براي بازگشت نداشتند چرا كه يا به عنوان جاسوس تحويل زندانهاي مخوف ( ابو غريب فضيليه و ...) عراق مي شدند و آنقدر تحت تاٌثير تبليغات سازمان ويا ترس از…

خيـانـت و مـزدوري استـراتـژي مسعـود رجـوي

اينطور اسـت كـه مسعود و مريم رجوي از رفاه وآسايش بيشتر بهره مند مي شوند بـه هميـن دليـل اسـت كـه تمامي خط و خطوط سازمان نيز از شعار فراتر نمي رود براي مثال و قتي كه سازمان در ملاقات با سناتورهاي امريكايي و يا مجامع بين المللي خواستار تحريم…

انتخاب مجدد براي كنترل نيرو

اين بار اما سازمان ظاهرا تصميم ديگري هم دارد مبني بر معرفي تعدادي از مردها و يا فرماندهان مرد. مرداني كه سالها قبل يعني ازابتداي انقلاب ايدئولوژيك سازمان آنها راكنارگذاشته و زنان را به جاي آنها در تشكيلات و كارهاي نظامي بكـارگـرفتـه است

اينبـار چـه بـايـد كـرد

اكنون كه چهارسال ازسقوط صدام مي گذرد و همكاري هاي پشت پرده سازمان با حكومت صدام برملا شده هيچكس نمي تواند اين واقعيت را انكاركند كه رجوي براي هر اقدام نظامي ازصدام دستور ميگـرفته ، حتي ترور شخصيت هاي ايراني در داخل ايران هم به دستور صدام و…

اشك تمساح ريختن هاي مريم رجوي

البته اين احتمـال هـم وجـود دارد كـه مريم رجوي به فكر استثمار كودكان عراقي افتاده و بـا خود مي انـديشـد ، «« چند سالي به آنها كمك كـرده و بعد از آنها درتظاهراتهاي سازمان استفاده كرده و بعد هم آنها را رزمنده ارتش آزادي بخش مي كنم »» و لابـد…

توهم يا حس خود بزرگ بيني

لازم مي بينم مختصر اشاره اي نيز به اين داشته باشم كه در ايران و بخصوص نسل جوان خيلي ها حتي اسم سازمان نيز به گوششان نخورده است تا چه رسد به اينكه بخواهند از روي عكس سال 1358 مريم رجوي را بشناسند و بهتر است سازمان به جاي اين سرگرمي ها به اين…

پیام تبریک به مناسبت ازدواج آقای محمدرضا چاواری

انجمن نجات تبریکات صمیمانه خود به مناسبت ازدواج فرخنده آقای محمدرضا چاواری از دوستان بازگشته (ساکن استان کرمانشاه) را خدمت ایشان و همسرشان اعلام میدارد. امید است زندگی جدید خود را همواره با شادی و سلامت سپری نمایید.