مرور

محسن عباسلو

اسرای فرقه رجوی به قربانگاه نزدیک می شوند

رجوی و همدستانش امید دارند که در جریان این خودکشی تشکیلاتی تعداد زیادی از این افراد را به کام مرگ فرستاده و از شر آنان رهائی یابند.مرگ این افراد خوراک تبلیغاتی بسیار خوبی را برای فرقه فراهم مینماید.پر واضح است که سرکرده فرقه و عمالش به…

اعتصاب غذا یا خودکشی تشکیلاتی؟!

رجوی و رجوی پرستان که زبانی جز زبان قداره کشی، نزاع،خون ریزی و باج گیری سرشان نمیشود با این ترفند سعی دارند که دولت عراق را وادار به تسلیم و عقب نشینی نمایند. امری که خود سرکرده گان فرقه نیز میدانند دست یافتن به آن غیر ممکن میباشد. در واقع…

نگاهی تحلیلی به رویدادهای پادگان عراق جدید

تمامی دنیا حق حاکمیت و کنترل یک دولت بر حیطه سرزمینی خویش را به رسمیت شناخته و به آن احترام میگذارند اما رجوی خنگ و خیال پرداز، انتظار دارد که در درون سرزمین دیگران همچنان یکه تازی نموده بدون اینکه تابع و تحت کنترل هیچ قانونی باشد. از این…

همکاری مجاهدین با گروههای تروریستی

فرقه مجاهدین خلق در تمامی دوران حیات ننگین خود همواره برای پیشبرد اهداف پلیدش به خشونت و انجام عملیات تروریستی روی آورده و از این طریق در تلاش بوده که خواسته های غیرمشروعش را به جامعه تحمیل نماید. هرچند که در ظاهر امر پس از سرنگونی حکومت…

فرقه رجوی و نحوه برخورد با منتقدین

فرقه رجوی، آنانی که از چنگ دژخیم اشرف جان سالم به در برده اند را با تمامی قوا و توان سعی میکنند از صحنه بیرون نمایند. یا تلاش مینمایند وی را ترور شخصیتی نموده و یا اینکه با تهدید و ارعاب از صحنه خارج نموده و یا اینکه وی را اگر فردی ضعیف…

طراحی توطئه ای جدید از سوی مجاهدین

سرکرده گان فرقه خرابکار مجاهدین خلق که عزم دولت عراق را در اخراج اعضای فرقه و تخلیه نمودن اردوگاه کار اجباری اشرف جدی تلقی نموده و از آنجا که به خوبی میدانند هیچ کدام از کشورهای غربی نیز حاضر به پذیرش آنها نیستند، سیاست پراکنده شدن در اطراف…

استقبال سرکرده گان مجاهدین از فاجعه آفرینی

پرواضح است که تعطیلی اردوگاه کار اجباری اشرف در تضاد کامل با خواسته ها و اهداف غیرانسانی رجوی و عمالش بوده و با بسته شدن اردوگاه، تسلط رجوی بر روی نیروها برداشته شده و این افراد فرصتی برا اندیشیدن آزادانه خواهند یافت، امری که رجوی از آن بیم…

شما نگران خانواده های اسرای فرقه میباشید؟

رجوی و عمالشان دشمن خانواده ها میباشند. رجوی از چیزی که بیشترین وحشت را داشته و دارد خانواده های اسرای فرقه میباشد. ترس از اینکه مبادا چشم و گوش اسرا باز شده و احساسات کشته شده شان جان گرفته، راه خانه و خانواده در پیش گرفته و به رجوی پشت…

پادگان مریم، مرکز جنایات مجاهدین در فرانسه

بنا بر شواهد و نیز افشای مناسبات درونی این تشکیلات ضدبشری توسط اعضای سابق این فرقه که بنده خویشتن نیز یکی از اعضای سابق آن میباشم، با کمال تأسف باید گفت که در درون این پایگاه رفتار بسیار وحشیانه و غیرانسانی با نیروهای تحت امر فرقه، توسط…

رجوی قصد براه انداختن یک فاجعه انسانی را دارد

مسعود رجوی که در اپورتونیستی سابقه ای طولانی داشته و در شرایط گوناگون به رنگهای مختلف در می آید، در حال حاضر نیز تصمیم دارد اسرای تحت امرش را در چارچوب اهداف شومش به قربانگاهی دیگر بفرستد. بنا به اخبار رسیده از منابع موثق و با توجه به…