وقتی كه هدف وسیله را توجیه می كند

خاطره ای ازهادی نگراوی
سال 83 بعد از سالیان اسارت در یك فرصت مناسب از پادگان اشرف گریخته و به كمپ امریكاییها موسوم به تیف پناهنده شدم . درادامه زندگی دراین كمپ، امریكاییها زمینه كار برای ما فراهم كردند. ونفرات كمپ بدینوسیله هم اوقات بیكاری خود را پركرده وهم اینكه یك منبع درآمدی برای برنامه های آینده مان داشته باشیم .
در یكی از روزها كه به اتفاق تعدادی از بچه های جدا شده ازسازمان به محل استقرار نیروهای امریكایی معروف به كمپ فائو می رفتیم با اشاره یكی از بچه ها نظرم به صحنه ای جلب شد دریك لحظه دیدم كه فهیمه اروانی مسئول اول سابق سازمان از زنان ارشد شورای رهبری از یك لندكروز پیاده شد و در حالیكه زنجیر یك سگ را در دست داشت از خودرو خارج و به همراه حسین مدنی وعباس داوری برای ملاقات با فرماندهان امریكایی وارد مقر آنها شدند. از دیدن آن صحنه واقعا شوكه شده بودم برایم باوركردنی نبود خوب كه دقت كردم متوجه شدم كه او یك كت و دامن صورتی و كاملا تنگ و چسبان به تن كرده و موهای سرش كاملا از زیر روسری بیرون زده بود . وی درهمان حال با خنده های تحریك كننده با سربازان امریكایی خوش و بش میكرد. با دیدن این صحنه آن هم از یك عضو ارشد شورای رهبری به یاد یكی از صحبتهای رجوی در نشستها افتادم كه درپاسخ به یكی ازاعضا كه نسبت به ملاقات مریم رجوی با ملك حسین پادشاه سابق اردن متناقض شده بود افتادم . كه گفته بود: ما برای رسیدن به اهدافمان و كسب حاكمیت حتی حاضریم دامن هم بپوشیم . عضو متناقض سازمان سئوال كرده بود مگرما قبلا نمی گفتیم ملك حسین قاتل مردم فلسطین وسپتامبرسیاه وازعوامل دست نشانده امریكا ومتحد استراتژیك شاه است .با دیدن این صحنه بعد ازچند سال به معنی حرف آن روز رجوی پی بردم كه در قاموس رجوی كسب قدرت و بدست آوردن حاكمیت حرف اول و آخر را میزند . و به هیچ اصول و پرنسیب اخلاقی و مبارزاتی معتقد نیستند . آری همان فهیمه اروانی كه خودكار را از دست ما مستقیم نمی گرفت و باید برایش روی میز بگذاریم . تا مبادا دست ما با دستش تماس پیدا كند و به انقلاب مریم خدشه وارد گردد. اكنون این وضعیت ظاهری زننده به همراه سگ زنجیریش برای جلب حمایت سیاسی امریكا با آنها لابی می كند . چقدر این فرقه و سركردگان آن یعنی رجویها باید فاقد پرنسیب و ارزشهای اخلاقی باشند كه برای چند صباح حیات خفیف و خائنانه اینگونه دچارانحطاط اخلاقی شوند. البته این میزان فرورفتگی درلجنزار خیانت از شخصی كه اعلام كرده حاضراست دامن به تن كند عجیب نیست و باید منتظر ماند تا این فرقه منحط در ادامه دگردیسی ضد انقلابی و ضد انسانی اش هرچه بیشترماهیت واقعی خود را بروز دهد .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.