خانواده ها مصرانه خواهان ملاقات با فرزندانشان در کمپ موقت ترانزیت هستند

1- آقای علی اصغر وکیل زند – داماد فاطمه طهوری اسیر فرقه رجوی در عراق
2- حاجی محمد ابوئی راد – پدر مسعود ابوئی راد و پدر بزرگ محمد جعفری کشتلی اسیران فرقه رجوی در عراق
3- آقای اسماعیل قبادی – برادر مهین قبادی اسیر فرقه رجوی در عراق
4- آقای عادل یعقوبیان – برادر نرگس یعقوبیان اسیر فرقه رجوی در عراق
5- آقای عباس یونسی رمدانی – برادر مراد یونسی رمدانی اسیر فرقه رجوی در عراق
6- آقای مهدی زمانی – برادر رخساره زمانی اسیر فرقه رجوی در عراق
7- خانم سلمه امیر علیپور – خواهر فخری امیر علیپور اسیر فرقه رجوی در عراق
8- آقای علی استواری – داماد فخری امیر علیپور اسیر فرقه رجوی در عراق
9- آقای امیر نامور – برادر عباس نامور اسیر فرقه رجوی در عراق
10- آقای بهروز جنت صادقی – برادر بهمن، مختار و سیروس جنت صادقی اسیران فرقه رجوی در عراق

11- آقای محمود رجایی – برادر اسماعیل رجایی اسیر فرقه رجوی در عراق
12- آقای محمد رجایی – برادر اسماعیل رجایی اسیر فرقه رجوی در عراق
13- آقای احمد رحیمیان- فرزند بهروز رحیمیان اسیر فرقه رجوی در عراق
14- آقای مهدی رمضانی – برادر مریم رمضانی اسیر فرقه رجوی در عراق
15- آقای محسن عالی – برادر محبوبه عالی اسیر فرقه رجوی در عراق
16- آقای حیدر قلی باقری – برادر عباس علی باقری و عموی علی رضا باقری اسیران فرقه رجوی در عراق
17- آقای محمود اسماعیل پور – برادر احمد اسماعیل پور (عبدی) اسیر فرقه رجوی در عراق
18- خانم توران فکریان – خواهر فاطمه فکریان اسیر فرقه رجوی در عراق
19- خانم فاطمه گنجشکی – خواهر زهرا گنجشکی اسیر فرقه رجوی در عراق
20- آقای سید رضا موسوی – برادر مصطفی (منصور) موسوی کاشانی اسیر فرقه رجوی در عراق

blank

21- آقای عباس موسوی – برادر زاده مصطفی (منصور) موسوی کاشانی اسیر فرقه رجوی در عراق
22- آقای محمد رضا کریمپور – عموی آذر و داوود کریمپور اسرای فرقه رجوی در عراق
23- خانم طیبه کیانی – مادر مهناز و مصطفی گنجیان اسرای فرقه رجوی در عراق
24- آقای محمد علی کیانی – داماد مهناز و مصطفی گنجیان اسرای فرقه رجوی در عراق
25- آقای مهدی حاج خانیان – برادر محترم حاج خانیان و دائی علی خبازیان اسرای فرقه رجوی در عراق 26- آقای سید مرتضی احمدیان – برادر راضیه احمدیان اسیر فرقه رجوی در عراق
27- آقای مهدی میر محمدی – برادر سید جعفر میر محمدی اسیر فرقه رجوی در عراق
28- خانم رقیه بابایی – مادر مجید محمدی گل افشان اسیر فرقه رجوی در عراق
29- آقای جمشید محمدی گل افشان – برادر مجید محمدی گل افشان اسیر فرقه رجوی در عراق
30- خانم رقیه کیانی – مادر مهری قدیرزاده اسیر فرقه رجوی در عراق

blank

31- آقای محمدتقی شفیع زاده – برادر محمد علی شفیع زاده اسیر فرقه رجوی در عراق
32- آقای غلامرضا سعیدی پر کوهی – برادر محمود سعیدی پر کوهی و داماد زینال کاویانی اسیران فرقه رجوی در عراق
33- آقای علی رضا رضاعی – برادر احمد رضاعی اسیر فرقه رجوی در عراق
34- خانم پری نیک روش – مادر کاظم صمدی اسیر فرقه رجوی در عراق
35- آقای علی صمدی – پدر کاظم صمدی اسیر فرقه رجوی در عراق
36- خانم کبوتر صمدی – خواهر کاظم صمدی اسیر فرقه رجوی در عراق
37- آقای مصطفی فرد – برادر مهدی فرد اسیر فرقه رجوی در عراق
38- آقای حمید فرخی – برادر بهزاد فرخی اسیر فرقه رجوی در عراق
39- آقای علی اکبر باباپور – برادر علی اصغر باباپور اسیر فرقه رجوی در عراق
40- آقای میر گل موسوی- برادر یعقوب موسوی اسیر فرقه رجوی در عراق

blank

41- آقای کرمعلی شعبان پور – برادر حسن شعبان پور اسیر فرقه رجوی در عراق
42- آقای حسین شعبان پور- برادر حسن شعبان پور اسیر فرقه رجوی در عراق
43- آقای شعبان شعبان پور- برادر حسن شعبان پور اسیر فرقه رجوی در عراق
44- آقای موسی شیرگاهی – پسر عموی علی شیرگاهی اسیر فرقه رجوی در عراق
45- آقای سید محمد یعقوبی – برادر هاجر یعقوبی اسیر فرقه رجوی در عراق
46- خانم نسیبه آهنگر طبقی – دختر عبدالحسین آهنگر طبقی اسیر فرقه رجوی در عراق
47- آقای حسن آهنگر طبقی – برادر عبدالحسین آهنگر طبقی اسیر فرقه رجوی در عراق
48- آقای عبدالمناف شعبانی – برادر محسن شعبانی اسیر فرقه رجوی در عراق
49- آقای احمد ردائی – برادر اردشیر ردائی اسیر فرقه رجوی در عراق
50- خانم فتانه خمیسی – خواهر محمدرضا خمیسی اسیر فرقه رجوی در عراق
51- آقای جمشید ضیایی – داماد محمد رضا خمیسی اسیر فرقه رجوی در عراق
52- آقای علیرضا خزائی – برادر محمدرضا خزائی اسیر فرقه رجوی در عراق
53- آقای حمید آب خضر – برادر محمد تقی آب خضر اسیر فرقه رجوی در عراق
54- آقای محمد علی نیکزاد – برادر ناتنی محمد رضا قنبرزاده اسیر فرقه رجوی در عراق
55- آقای حسین یوسفیان- برادر جمشید یوسفیان (مراد) اسیر فرقه رجوی در عراق
56- آقای مهران طوسی بخش – فرزند مسعود طوسی بخش اسیر فرقه رجوی در عراق
57- آقای قربانعلی محمد جان پور- برادر جمال محمد جان پور اسیر فرقه رجوی در عراق
58- آقای حسن ثابت رستمی – برادر محمد مهدی ثابت رستمی اسیر فرقه رجوی در عراق
59- آقای عباس فلاح – برادر حسن فلاح اسیر فرقه رجوی در عراق
60- آقای مطلب بابایی چمازکتی – پدر هوشنگ بابایی چمازکتی اسیر فرقه رجوی در عراق

blank

61- آقای حسین کاسبان – برادر احمد کاسبان اسیر فرقه رجوی در عراق
62- آقای موسی آسیفی – برادر مصطفی آسیفی اسیر فرقه رجوی در عراق
63- آقای کاظم آستا – برادر ایوب آستا اسیر فرقه رجوی در عراق
64- آقای حسن حیدرزاده – برادر پرویز حیدرزاده اسیر فرقه رجوی در عراق
65- خانم اولیا حیدرزاده – خواهر پرویز حیدرزاده اسیر فرقه رجوی در عراق
66- آقای ناصر حسینی مطلق – برادر میر نظام حسینی مطلق اسیر فرقه در عراق
67- آقای تقی پایکار – برادر رمضان پایکار اسیر فرقه رجوی در عراق
68- آقای سید عسگر جعفری – داماد محمد حسین امیدی اسیر فرقه رجوی در عراق
69- آقای محمد رضا توکلی – پدر علی رضا توکلی اسیر فرقه رجوی در عراق
70- آقای قربانعلی رحمانی – عموی سعید رحمانی اسیر فرقه رجوی در عراق
71- آقای جلیل ایمن طبری – برادر جلال ایمن طبری اسیر فرقه رجوی در عراق
72- آقای جعفر قلی اکبر نیا – برادر اصغر اکبر نیا اسیر فرقه رجوی در عراق
73- خانم فاطمه سهرابی – خواهر رحیم سهرابی اسیر فرقه رجوی در عراق
74- خانم فاطمه سلطانی – خواهر ایرج سلطانی اسیر فرقه رجوی در عراق
75- آقای سید علی هاشمی – برادر قاسم هاشمی اسیر فرقه رجوی در عراق
76- خانم صغری زارع – خواهر رمضان زارع اسیر فرقه رجوی در عراق
77- آقای حسن اسداللهی – برادر حسین اسداللهی اسیر فرقه رجوی در عراق نامبردگان فوق خانواده هایی از استان مازندران هستند که طی نامه ای خطاب به آقای مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در امور عراق و اشرف خواستار ملاقات با فرزندان و بستگان اسیر خود در دست رجوی دیکتاتور در کمپ موقت ترانزیت می باشند که ذیل نامه ارسالی را امضا نمودند.
آنان ضمن اعتراض به کارشکنی رجوی دیکتاتور در انتقال همه افراد از اشرف به کمپ جدید از مسئولین حقوق بشری و بین المللی می خواهند تا با سرعت دادن به این نقل و انتقالات زمینه را برای یک ملاقات آزاد و بدون مراقب توسط مسئولین فرقه رجوی فراهم تا فرزندانشان از اسارتگاه جهنمی رجوی ها خارج تا بتوانند تصمیم جدیدی برای باقی مانده عمر و زندگی خود بگیرند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا