فرقه گرایی مجاهدین

فرقه رجوی و درسهایی تلخ، ولی عبرت آموز

با نگاهی به گذشته نه چندان دور و بررسی وضعیت فرقه های مذهبی وسیاسی پی خواهیم برد که چگونه شخص و یا اشخاصی با استفاده از شیوه های کنترل روانی به روح و ذهن و ضمیر بخشی از افراد جامعه نفوذ می کند و با استفاده از ترفند مجاب سازی ذهن به عنوان خدایان زمینی اراده و سرنوشت آنها را بدست می گیرند و افکار واندیشه های اهریمنی خود را به پیش می برند. بدلیل اینکه با این فرقه ها از ابتدای شکل گیری برخورد قاطعی از طرف وجدانهای بیدارعمومی صورت نگرفت و حضور آنها به مثابه بزرگترین خطر جامعه جهانی جدی گرفته نشد آنها توانستند در تشکلهای اقتصادی وت جاری و با استفاده از ابزارهایی که متاسفانه بعضا توسط برخی از جناحها در کشورها و در راستای منافع اقتصادی و سیاسی در اختیار آنها قرار دارند و رشد و نمو کنند. فرقه ها صرف نظر از اختلاف در شکل  و ساختارهای تشکیلاتی، درماهیت همگی یک هدف را پیش می بردند. سیاست کلی وهدف اصلی آنها به انقیاد کشیدن افراد جوامع بود.
یکی ازاین فرقه ها که جامعه ایران و بخصوص نسل جوان وتحصیل کرده بهای سنگینی برای آن پرداخت فرقه موسوم به مجاهدین بود که از ابتدای شکل گیری خودشان را پشت نقاب مذهب و حقوق بشر و حمایت از طبقات زحمتکش پنهان کرده بودند و بدینوسیله توانستند از شرایط خاص جامعه ایران و شکل گیری انقلاب نوپای مردمی بیشترین سوءاستفاده را برای مطرح کردن خود ببرند. سبک وشیوه آنها به لحاظ سیاسی به گونه ای بود که برای بدست گرفتن اهرم قدرت از هرشیوه ای استفاده می کردند از براه انداختن موج ترورهای کور و انفجارات در داخل و به کشتن دادن مردم بیگناه تا شرکت مستقیم در جنگ تجاوزکارانه ضد میهنی در صف مقدم ارتش صدام و کشتن سربازان ایرانی و جاسوسی برای کشورهای اجنبی در مقابل ارتزاق مالی و ادامه حیات خائنانه، بخش کوچکی از تاریخچه این مهیب ترین فرقه دنیای معاصر ماست.
متاسفانه دراین راستا برخی از کشورها از جمله امریکا و کشورهای اروپایی که ادعای مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر را دارند با حمایت ازاین فرقه و استفاده ابزاری از آنها مبلغ دکترین تروریسم خوب هستند.همان کشورهایی که با ادعای مبارزه با تروریسم به کشورهای عراق، افغانستان وسوریه لشکرکشی نظامی می کنند و نیروهای تروریست استخدام شده خود را تحت عنوان مبارزین آزادی در راستای پیشبرد و اشاعه ضد تروریست بکار می گیرند فعالانه ازفرقه تروریستی رجوی حمایت می کنند و البته پرواضح است که این استفاده تاکتیکی و کوتاه مدت خواهد بود و قانونمندی حاکم برچگونگی بکارگیری واستخدام مزدور ایجاب می کند بعد از مدتی مزدوران جایگزین یکدیگر شوند. البته تجربه ثابت کرده است که حامی تروریستها اولین بازنده این بازی ضد انسانی وغیرعادلانه خواهند بود.درسهای عبرت آموز ما ازاین درسهای تلخ گویای این واقعیت است که مسئولیت عواقب منفی ناشی ازادامه و رشد این فرقه جهنمی رجوی برعهده همه است و راه رستگاری و نجات با اتحاد وهمدلی تمامی اعضای جوامع بشری امکان پذیرمی گردد.
داریوش قنواتی
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا