جعلیات” اکراینی” فرقه ی رجوی

خبر زیر از وبسایت رسمی  باصطلاح مجاهدین ایران گرفته شده است:
" اعتراض به تجاوز پوتین به اوکراین – اعتراض به تجاوز پوتین به اوکراین به قلب مسکو هم کشیده شده است.
صدها تن از مخالفان جنگ علیه مردم اوکراین در مقابل سفارت اوکراین در شهر مسکو تظاهرات کردند. یکی از معترضان می گوید: ما با جنگ در اوکراین مخالف هستیم. ما با سیاستی که در مورد اوکراین وجود دارد مخالف هستیم. تمامی مردم عادی روسیه مخالف جنگ هستند. تظاهرات مسکو مورد حمله پلیس قرار گرفت و حداقل 15تن از معترضان دستگیر شدند ".
با وجود اینکه خود خبر ضعیف ومنبع آن نامشخص است ومعلوم نیست که چه کسی به چه کسی گفته است که باجنگ دراکراین موافق نیست، با این حال درج این خبر موذیانه، کمک بزرگی به خواننده میکند که دریابد که دوستان ودشمنان جهانی فرقه ی رجوی کیانند واز شناخت دوست دشمن خارجی این فرقه ی مافیایی، میتوان تحلیل واقع بینانه تری نسبت به این باند بدست آورده ودرمعرض قضاوت " خلق قهرمان" قرارداد!
ابتدا محض اطلاع آن دسته از خوانندگانی که با تاریخ اکراین آشنائی ندارند، مختصرا عرض میشود که تا جنگ اول جهانی کشوری بنام اکراین در نقشه های جغرافیایی وجود نداشته ودراین قسمت ازاراضی اسلاوها، روس ها ولهستانی ها زندگی میکردند که بعدا براثر کش وقوس های زیاد جهانی، به روسیه ملحق شد وجالب اینکه قسمتی ازمردم غرب این کشور، فاشیست بوده ودررکاب هیتلر وموسولینی برعلیه مردم جهان میجنگیدند وحتی باوجود اتمام جنگ دوم جهانی وتسلیم ارباب، کماکان این دستجات فاشیستی مبارزات پارتیزانی خود را تا سال 1956(11 سال بعد از اعلام پایان جنگ جهانی" برعلیه اتحاد شوروی وقت ادامه دادند.
این دستجات فاشیستی باوجود تاروماری که شده بودند، طرفداران مخفی – کم تعداد ولی بشدت وابسته به اروپا وآمریکا ومورد حمایت بی چون وچرای آنها – خود را داشته اند ودیدیم  که درجریان انقلابات نارنجی چندی که بواسطه ی آمریکا دراین کشور بحران زده  انجام گرفت، این نیروهای فاشیستی تقویت شده وسرانجام با سوار شدن براعتراضات مردمی که درمیدان کیف گرد آمده بودند و تا جزئی ترین امکانات اردو زنی دراین میدان را آمریکا وشرکای اروپایی اش تامین میکرد و چادرهای محل خواب وزندگی آنها را به مجهزترین فنآوری های موجود تجهیز کرده بود، توانستند دولت قانونی، منتخب ولی بی استخوان " یانوکوویچ" را با وحشی گری های مسلحانه ونیمه مسلحانه سرنگون کرده و حکومت فاشیستی خود را که درآن افرادی ازصهیونیست های تبعه ی اسرائیل و… هم نقش آفرینی میکرده ومیکنند، عمدتا درغرب کشور که مایه های فاشیستی درآن باقی مانده بود، مستقر ساختند.
اکراین کشوری با 45 میلیون جمعیت وبا صنایع نسبتا قوی، خاک حاصلخیز وکشاورزی قابل توجه، جایی نیست که مورد طمع جهانخواران ودرراس آنها امپراطوری جهانی آمریکا قرار نگیرد. اما خود این کشور هدف اصلی تحرکات و شیطنت بازی غرب نیست و دردرجه ی اول ازاین کشور بعنوان سکوی پرشی برای تجزیه واشغال روسیه و تحمیل فشار برچین – که نتیجه اش سلطه ی بلامنازع برسراسر جهان است – استفاده میشود!
بیاد آوریم که بهنگام تسلیم شوروی سابق به غرب، قراردادی بین گورباچف وآمریکا منعقد شده بود که بموجب آن پیمان ورشو (گروه بندی شوروی) منحل میشد و پیمان ناتو هم حق نداشت حتی آلمان شرقی را درجرگه ی کشورهای این پیمان وارد کند که نه تنها کرد، بلکه آنرا تا دروازه ای اکراین – چسبیده به روسیه – توسعه داد وبه اعتراضات قانونی گورباچف وقعی ننهاد!
اینک وبدنبال دستآوردهای نه چندان خوشآیند غرب در سوریه، عراق وافغانستان، آمریکا برآن شد که نقشه های آتی خود دایر بر اشغال روسیه و درتنگنا قراردادن چین را، قبل از موعد مقرر اجرا کند و حوادث اکراین دقیقا تالی این مسئله است!
بموجب دکترینی که ازدهه ها درآمریکا طرح شده بود، بلند پایگان و نظریه پردازان برجسته ی این نظام سلطه گر بدین نتیجه رسیده بودند که آمریکا نهایتا دچار بن بست های اقتصادی و زوال تدریجی تولیدات داخلی خواهد شد وناچار است که روسیه ومنابع کم نظیرطبیعی وانسانی این کشور را دردست داشته باشد تا بتواند با تسخیر بازار عظیم چین، خود را ازاین بحران ها نجات دهد.
تمامی بازی های سیاسی وتاکتیک های آمریکا برمحور این استراتژی بزرگ ودرعین حال بشدت خطرناک بوده وتماما اجزای یک پازل بازی را بعهده دارند.
روس تباران اکراین که پی به وارد شدن دردایره ی بردگی ناتو برده بوده وتاریخ، فرهنگ و منافع مشترک بیشتری با روسیه داشتند دست به تحرکات بازدارنده ای زدند که برگزاری رفراندوم و جدا شدن کریمه والحاق آن به سرزمین مادری یکی ازنمونه های بارز نگرانی روس تباران اکراین بود.
 بدان جهت سرزمین مادری که آنجا اساسا جزو خاک روسیه بوده وخروشچف با همسر اکراینی تبارش دردوران زعامت کم فروغ وبی دوام خود بر دستگاه رهبری شوروی دست به حاتم طائی گری زده وکریمه را بدون درخواست نطر ساکنین آن، به اکراینی که خود یکی از جمهوری های مطرح شوروی سایق بود، بخشیده بود-
اما به مواضع پوتین که برسیم، اورا دراتخاذ سیاست تسلیم کامل دربرابر غرب محق میدانیم وچرا؟
سردمداران و صاحبان اصلی دنیای غرب را سر سیری نیست وهرگز به فتوحات خود قانع نشده و همواره درصدد پیشروی خواهند بود واین مسئله را در رابطه با شوروی سابق با وضوح تمام مشاهده کردیم. بنابراین هم مردم روسیه و هم پوتین میدانند که هرعقب نشینی ای را عقب نشینی های شرم آور دیگری  لازم خواهد بود وبرآنند که این بار دچار خام خیالی های گذشته نشده و منافع ملی خودرا محکمتر ازگذشته مدنظر قراردهند.
پوتین اگر نخواهد با ضروریات زمان وخواست مردم روسیه هماهنگ باشد، قافیه را خواهد باخت، همانطور که اسلافش به چنین سرنوشت حقیرانه ای گرفتار شدند وبنابراین ناچار است که با مردم و احزاب بزرگی که زورگویی آمریکا را برنمی تابند، همدلی وهمگرایی نشان دهد که واگرایی دراین مورد بمعنی مرگ سیاسی اومحسوب میشود.
دیگر اینکه پوتین براین مسئله که امپریالیزم برای حفظ خود از سقوط احتیاج به جنگ جهانی دارد، آگاه است وبدین جهت است که برخورد محتاطانه ای نسبت به کشتار مردم  روسی تبارشرق اکراین داشته و ازطرف افراد زیادی مورد مذمت قرار گرفته است. چرا که  که پاره ای ازتحلیلگران آنرا تسلیم طلبانه و ضعیف ارزیابی میکنند.
یکی از احزاب بزرگ روسیه که یک سوم کرسی های پارلمان را دردست دارد، ازپوتین خواسته است که بی آنکه دولت مجبور به دخالت وجلوگیری ازنسل کشی درشرق اکراین گردد، به آن قسمت از مردم روسیه که تمایل به کمک به برادران خود در شرق اکراین دارند، اجازه ی خروج از مرز وپیوستن به آنها بدهد که پوتین هنوز با این درخواست موافقتی نکرده است.
بنابراین ملاحظه میشود که پوتین عقب نشینی های لازم را میکند وصبر وحوصله ی لازم را در برخورد با کشتار هم خونان خود درشرق اکراین نشان میدهد، با این وجود از جان او چه میخواهید؟؟ آیا آنقدر به این عقب نشینی ها ادامه دهد که ساقط شده وسرمایه هایش را که درگرماگرم سقوط شوروی دست وپا کرده ازدست بدهد؟؟
شق دیگر قضیه این میتواند باشد که پوتین هم مقابله به مثل تمام عیار کند که بنظر میرسد که ماحصل این فعل وانفعالات زمستان مدهش اتمی خواهد بود که دراینصورت: نه تو مانی ونه من!
پوتین بخاطر منافع شخصی اش هم که شده، تسلیم کامل اربابان شما نخواهد شد وبنابراین صلاح  فرقه ی رجوی درآنست که گلیم خود را درجای دیگر پهن کند و سابیدن کش اش را هم به همینطور!
صابر
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن