شیشه عمر باند رجوی دروغگویی و عوامفریبی است!

درپی تسلیم زبونانه اوباما دربرابر نئوکان ها وصهیونیزم جهانی که نقش کم بدیلی درتعیین سیاست های آمریکا دارند، تحرکات این رئیس جمهور واداده دررجز خوانی هایش برعلیه تمامی کشورهای کم وبیش نافرمان، رهبران برخی ازکشورها علیرغم میدان دادن سی ساله به آمریکا و تایید رهبری بلامنازع آن برجهان، بخود آمده وسنگ بنای پیمان جدید بریکس وشانگهای را برای کاستن ازفشار بی امان نئوکان های  آمریکایی بنا نهاده وعزم جزم کردند که برای ایجاد جهان چند قطبی ومقاومت دربرابر زیاده خواهی های آمریکا، طرحی نو براندازند!
یادمان باشد که اوباما با دادن وعده های صلح جهانی، عدم دخالت درامور کشورها، حل مشکلات سیاهان ولاتینوها، تضمین بیمه ی پزشکی تمامی مردم آمریکا چه امیدهای بزرگی آفرید وبه ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد که متاسفانه صحبت های چند روز اخیر ایشان، نشان از خیانت او به " امید" ها بوده  و باز بار دیگر حکایت ازآن داشت که کسان دیگری درپشت صحنه هستند که امور آمریکا وتا درجات بالایی امور جهان را اداره میکنند!
فشارهای آمریکا بر چین که ازطریق تقویت وتجهیز هرچه بیشتر ژاپن، کره جنوبی ودیگران وارد میشود ومحاصره ای که توسط پیمان ناتوی مدام گسترش یابنده برعلیه روسیه با شدت تمام درجریان است و…، همه وسیله ای شدند تا بعضی از این کشورها درصدد چاره جوئی برآمده وقبل ازرفتن تمامی آب ازجوی، اقداماتی جهت تقویت همدیگر وبخصوص اعمال کنترل بر دلاری که بطور مداوم وبدون پشتوانه چاپ شده ومحصولات کشورهای دیگر را بطور مفت ورایگان بسوی آمریکا سرازیر میکنند، انجام داده باشند.
کشورهای یاد شده درراستای مورد شرح، تمایل بیشتری به جلب همکاری دیگر کشورها وازجمله ایران نشان میدهند که کمترین دستآورد آن برای آنها راحت نگذاشتن آمریکا برای تاخت وتازی که اخیرا اوج بیشتری یافته میباشد و بهمراه آن، ایران را قادر میسازد که ازموضع توانمندی درمذاکرات هسته ای ظاهر شده وقدرت چانه زنی بالاتری داشته باشد وهیچکدام ازاین موضوعات، حکم قراردادهای ذلت باری راندارند که مجاهدین رجوی ادعا میکنند.
فرقه ی رجوی بعنوان دلواپس ترین جریان در تلاش دولتمردان ایران برای دفع انزوای جهانی، بازهم نخود هر آشی شده و طی نوشته ای که
" دود قراردادهای ذلت‌بار رژیم به چشم مردم می‌رود "
نام دارد، درصدد لوث کردن اقدامات دیپلماتیک هوشمندانه ی دولت روحانی دراین راه هستند و نمیتوانند نگرانی شدید خود را ازقراردادهایی که امضاء شده ویا خواهد شد وهنوز از کمیت وکیفیت آنها اطلاع دقیقی دردست نیست، پنهان کنند.
حقیقت آنست که ایران دردوران 36 ساله ی جمهوری اسلامی کمترین مراودات بازرگانی با روسیه را داشته و طرف های عمده ی بازرگانی ایران ژاپن، آلمان ودیگر کشورهای اروپایی بوده است وتاهمین اواخر که چین هم وارد میدان شده، میزان مبادلات بازرگانی ایران باروسیه تنها یک میلیارد دلار بوده است!
اگر مبادلات ایران با اروپا ومتحدین دیگر آمریکا نسبت به گذشته کمتر شده، بدلیل حمایتی است که این کشور ها در ورود به  بازی های تحریمی آمریکا کره اند وخود کرده را تدبیر نیست!
اما در تمام مدتی که کشورهای اروپایی سود سرشاری از معاملات با ایران میبردند، مجاهد نماهای ما درکنار رقیبان سلطنت طلب خود، اذهان مردم ایران را باتبلیغ اینکه این روسیه است که مردم ایران را استثمار میکند ودراصل " آی دزد، آی دزد" کرده و واقعیات بطوری که گذشت چیز دیگری بود!
اینکه قراردادهای اخیر باروسیه جیست وجرا ذلت بار است، برای اینجانب که دستی درعالم مطبوعات دارم روشن نیست و نوشته ی رجوی ها چیزی را نشان نمیدهد.
هموطنان فرقوی من!
بعنوان فردی ساکن درداخل کشور به اطلاع تان میرسانم که ما عاشق چشم وابروی رهبران این یا آن  کشور خاص نیستیم ودرمراودات جهانی خود ضمن رعایت اصول عرفی وایمانی خود که رعایت حقوق دیگر کشورها در داخل این اصول قرار دارد، منافع ملی خود رادرنظر خواهیم داشت واگر ذره حسی از انسان دوستی و ایران خواهی درشما بود، میدانستید که داشتن روابط متعدد با دیگر کشورها، دولت ما را در پیدا کردن طرف حساب های با صرفه تر خود دست بازتر میکرد  و منافع ملی ما بااقتدار بیشتری حفاظت میشد و اما دریغ از وجود این خصیصه در شما.
 پیشنهاد مشخص من بشما این است که به اربابان خود بگویید که با شرایط بهتری وارد مذاکره با ما شده و اعتماد ما را جلب کنند تا ما اصلا قید روسیه و… را بزنیم وبا آنها مراودات تکنولوژیک و… داشته باشیم!
تا سیه روز شود هرکه دراو غش باشد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا