تلاشهای ضد جداشده ها

یاوه گویی های جدید سازمان برعلیه جدا شدگان ساکن کشور

چندروزپیش سیمای باصطلاح آزادی فرقه ی رجوی، حملاتی به جداشدگانی که درسال 83 به ایران آمدند شروع کرده وخیلی مذبوحانه به یاوه گویی پرداخته است. که میخواستم به نکاتی دراین مورد اشاره ی کرده باشم.
این یاوه گویی های سازمان برای من وامثال من تازگی ندارد. من درزمانی که درآن تشکیلات بودم درنشست های غسل هفتگی "دیگ " و " صفر صفر" همان کلمات را برعلیه ما استفاده میکردند: مزدور، فرد شعبه سپاه پاسداران، جنایتکار، خائن، نفوذی و…
حالا هم این حرف ها رادرتشکیلات به افراد میگویند. بس این نوع کلمات که سازمان برعلیه ما استفاده کرده تازگی ندارد.
این سئوال پیش میآید که چرا سازمان امروز دست به افشاگری کور زده است که اساسا پایه واساس ندارد؟ بنظر می رسد که این وضعیت نشان دهنده ی ازهم پاشیدگی درون تشکیلات تا به دوستان ما درلیبرتی بقبولانند که هنوز باقی بمانند.
فشار درون تشکیلات باعث شده که سران دست به اقدامات لجوجانه بزنند وچون قدرت حذف جدا شده ها را ندارد لجن پراکنی میکند.هیچ یادمان نرفته که مسعود رجوی میگفت که هرموقع دیدید سازمان نابود میشود، اول ازهمه جدا شده ها رابکشید. اگر این کار را دراروپا انجام دهید جزایش اقامت درزندانی است که حکم هتل 5ستاره رادارد!
ما جدا شده ها بخاطر رهائی دوستان اسیرمان درفرقه بنفع آنها افشاگری وتلاش میکنیم. مثلا از آقای نوری مالکی درخواست کرده بودیم که کمک کند هرچه سریعتر نفرات لیبرتی ازعراق خارج شود واین نوع درخواست ما ازدولت عراق بخاطر حفظ جان این دوستان مان بوده است. این خواسته ی بحق ما که با آن افراد سال ها زندگی کردیم ومیدانیم  که گرفتار فرقه ی رجوی شده اند وما درموقع جدا شدن بآنها قول داده بودیم که کمک خواهیم کرد تا ازاین مخمصه هرچه زودتر رها شوند.
من بخاطر اینکه این دوستانم که به آنها وعده ی کمک داده بودم، مورد آزار واذیت قرار نگیرند ازافشای نام شان خودداری میکنم.
افسوس بعد ازتلاش 11 ساله ی ما هنوزکار به نقطه ی پایان نرسیده است وما این راه را ادامه خواهیم داد تا این دوستان مان ازعراق خارج شوند وبه زندگی دلخواه خود برسند.
رهبران فرقه ی رجوی که درفرانسه برای اینها اشک تمساح می ریزد، میگویند که دولت عراق مانع انتقال آنها ازلیبرتی به خارج میباشد!از طرف دیگر بما مارک میزنند که شما ازدولت عراق دراین مورد درخواست کمک کرده اید وما را مزدور رژیم معرفی کرده اند. معلوم نیست که این فرقه چه نظر و چه خواسته ای دارد ولی روشن است که تمام این اشک تمساح ریختن ها برای این افراد تبلیغاتی بیش نیست.
اگر منظور فقط تبلیغات نبود، آنها ازعراق خارج شده بودند. جلوی خارج شدن آنها را همان سران فرقه گرفته ومانع تراشی میکند واینرا تمام خانواده های وابسته درایران که همگی عضو انجمن نجات هستند میدانند وبهمین دلیل سالها درجلوی درب اشرف دست به تحصن زدند تا صدای خود را بگوش فرزندان خود برسانند که رجوی میخواهد شما را دراین کشور به کشتن دهد و چنین هم کرد  و میخواهد مجددا کشته سازی ها را ادامه دهد واین شگرد فرقه ی رجوی قبل ازکشته سازی است که سابقه داشته است.
به گفته ی شخص مسعود رجوی درنشست ها، زنده بودن شما بضرر سازمان می باشد ولی اگر کشته شوید سرمایه ای برای آینده ی این سازمان خواهید بود. آیا نمیتوان نتیجه گرفت که رجوی خواهان کشته شدن آنها است؟
من اگر امروز باافشاگری وحمایت ازدوستان لیبرتی یایی ام مزدور رژیم معرفی میشوم، باین حمایت افتخار میکنم. اما شما آقای رجوی میتوانی به مزدوری خود درمقابل " خلق قهرمان" افتخار کنید؟ که اطلاعات نادرست گرفته شده ازرژیم اسرائیل درباره ی فعالیت های هسته ای ایران را در جلو کاخ سفید علیه کشورمان منتشر میکنید تا بتوانید ازپیشرفت علمی  این ملت جلوگیری کنید؟
آقای رجوی!
مگر اطلاعات وشناسائی های مرزی که ما آنها را جمع آوری میکردیم به دولت ساقط شده ی عراق نمی فروختید؟ آیا شما بعد ازاشغال عراق توسط آمریکا برای آنها رقص وپایکوبی نمیکردید تا بتوانید رابطه بزنید ومجددا این اطلاعات غلط را به آمریکائی ها هم بفروشید؟ یا توسط  خانم فهیمه اروانی که علیه نفرات جدا شده ازتشکیلات فرقه به آمریکایی ها نمی رساندید که اینها ضد آمریکائی هستند؟ مواظب آنها باشید؟ وبخاطر اینکه شما به عراق و کمپ اشرف آمدید اینها اعتراض دارند ودرخواست جدا شدن ازتشکیلات را  کرده اند!
آقای رجوی، شما به افرادی که سال ها دراین تشکیلات بودند درآن شرایط سخت رحم نکردید. آنها را به آمریکائی ها فروختید تا جلوی ریزش در درون تشکیلات را بگیرید.
آقای رجوی مگر شما ازنفرات اجیر شده ی خود برای خراب کردن چهره ی نفرات جدا شده استفاده نکردید که  سربازان آمریکائی را قانع سازید که ما جدا شدگان ضد آمریکائی هستیم؟. ما درآن زمان هم بر ضد نظام سلطه ی آمریکائی بودیم وبا مردم آمریکا مشکلی نداشتیم وبه آن افتخار میکردیم ولی مثل شما درمقابل آمریکائی ها رقص وپایکوبی نکردیم.  بیاد داریم که شماچند ماه قبل ازانفجار برج های دوقلو که درآن مردم بیگناه زیادی کشته شدند، رقص وپایکوبی کردید وسرود " سرکوچه کمینه…" را خواندید؟ نگفتید که این هنوز ازنتایج  کارکرداسلام ارتجاعی است و ببینید که اسلام انقلابی خواهر مریم چه خواهد کرد؟
روزگاری شما از پوشش بورژومآبانه زنان تشکیلات جلوگیری میکردید که اتفاقا در موقع رفتن به نزد آمریکائی ها خانم های اعزامی لباس غربی آخرین مدل برتن کرده بودن و قلاده ی سگ را هم گرفته بودند که سازمان را فرنگ مآب نشان دهند!
آقای رجوی به این مسائل فکر کن وهمچنین به صحبتهای مربوط به تناقض افراد توجه کن. مریم رجوی بادیگران دست میداد واین عمل درتشکیلات ممنوع بود. شما گفتید این نوع برخوردهای بیرونی عادی است اما در درون تشکیلات ممنوع است.
نتیجه همان شد که نباید میشد که دیروز صحبت از محفل ما بود ولی امروز اخبار بدست آمده نشان میدهد که شما حرمسرایی دراشرف ایجاد کرده بودید. این عمل شما نهایت رذالت وعاقبت بیشرمی است. شما به همسران همرزمان خود هم رحم نکردید!
نهایت اینکه اگر شما افشاگری ما درراستای رهائی دوستان قدیمی مان  راهمسو وهمسنگ با مزدوری، اطلاعاتی، بسیجی بودن و خیانت میدانید، ازنظر ما اشکالی ندارد. ما بدان افتخار میکنیم که حداقل دریک نقطه درک کردیم که به ملت خود وهمرزمان ودوستان خود خیانت نکنیم.
اما شما خود را خدمت به انسان ها سلب کرده اید و این تحرکات وباصطلاح افشاگری هایتان مصرف داخلی داشته ودرتداوم اسارت هرچه بیشتر دوستان ما میباشد.
نتیجه ی این اعمال شما سبب ریزش هرچه بیشتر تشکیلاتی خواهد بود و این زمان دور نخواهد بود!
سیروس  غضنفری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا