مجاهدین چند سال مذاکرات نفس گیر را شوخی حساب میکردند؟

هدف تهیه و انتشار این یادداشت کوتاه، نشان دادن بی پایگی درخواست های باند رجوی ازکشورهای دیگر است که به ایران سفر نکرده و مقاوله نامه هایی درراستای منافع دوکشور با ایران منعقد نکنند!!
سفر وزیر امور خارجه ی هلند به ایران که فقط  درزمانی انجام میگیرد که دنیای غرب، چرتکه اش را بارها انداخته وپس از مشاهده ی اینکه ادامه ی این روند بنفع شان نیست،  این سفرها یکی بعد ازدیگری انجام میگیرد.
 سفر های مورد بحث که بعد ازتحلیل سود وزیان درحال انجام به ایران است، درچهار چوب این برآورد غرب انجام شده که گروه مافیایی رجوی این بار بعنوان " شورای ملی مقاومت " نا رضایتی خود را دربیانیه ای تحت عنوان " سفر وزیر خارجه هلند به ایران در بحبوحه اعدامها دهن کجی به حقوق‌بشر و ارزشهای دموکراتیک است "، ابراز داشته است!
توگویی که درد جهان سلطه گر غرب، درد حقوق بشر درایران بوده که نبوده وآنها درمقابل واقعیات موجود جهان، درصدد همکاری و روابط متقابلا سودمند با ایران بجای تحریم بیهوده برآمده اند!
این فرقه ی رجوی تاکنون نفهمیده است که کسادی  چند ساله ی اخیرسفر مقامات غرب به ایران، ناشی ارفشاری بود که آمریکا واسرائیل برآنها وارد کرده بودند تا این فشارها سبب ایزوله شدن ایران ومجبور شدنش به تسلیم کامل دربرابر توقعات سلطه گران جهانی بود و بهانه وخمیر مایه ی این فشارها، گویا که فعالیت های هسته ای صلح طلبانه ی ایران بود؟!
اما واقعیات دربیشتر عرصه و زمان ها، خود را ملزم به تطبیق دادن این یا آن آرزوی بلند پروازانه ی کشورهای سلطه گر نیستند و آنها درتحلیل نهائی، راه قانونمند وپراگماتیستی خود را کم وبیش منطبق با واقعیات مربوط به هر مرحله ازتاریخ منطبق کرده ووفق آن عمل میکنند وسفر وزیر خارجه هلند را نیز درداخل این نوع واقع گرایی ها مورد توجه داد!
باند رجوی در تلاش ثبوت این قضیه به مردم است که گویا این مسئولین خارجی، بخاطر احیا وتداوم حقوق بشر انتخاب شده اند وکار دیگری ندارند!
اگر این مقامات بخاطر پاس داری ازحقوق بشر تعیین شده بودند، آنگاه پای هیچیک ازآنها باید به عربستان بعنوان ناقض ترین حقوق بشر باز نمیشد که درعمل چنین نیست وما کشوری را سراغ نداریم که سرانش بخاطر این نقص بزرگ حکومت عربستان ازسفر باین کشور خودداری کند!!
درقسمت پایانی این بیانیه شورای ملی؟؟!! مقاومت آمده است:
" سفر به ایران تحت حاکمیت ملایان، چشم پوشیدن بر جنایتهایش و امتیاز دادن به آن به هر بهانه‌یی که باشد از نظر مردم و مقاومت ایران به‌شدت محکوم و به‌طور مطلق غیرقابل‌قبول است. هر گونه مراوده با ایران باید به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران و توقف مجازات اعدام مشروط شود ".
لطفا به مردم ایران تهمت نزنید!
آنها با این نوع مسافرت ها مخالفتی ندارند واین میل عدم مخالفت خود را درآرایی نشان داده اند که به دکتر روحانی داده اند وایشان هم برتعامل با جهانیان وداشتن روابط محترمانه ومتقابلا سدودمند تاکید ویژه ای دارند!
 ضمن آرزوی پیدا شدن راه کاری که جلوی اعدام ها را بگیرد،  بازهم واقعیت این است که مردم ایران بخاطر اعدام این یا آن قاچاقچی ویا قاتل، مخالفتی با گسترش روابط با کشورهای خارجی ندارند!
حمید
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن