تلاشهای ضد جداشده ها

رجویها رسول کریم دادی را علیه فرزند جداشده اش مفتضحانه سوژه کردند!

برنامه تلویزیونی پرونده اساسا علیه جداشده های فرقه رجوی فعال و به فحاشی مشغول است. دربرنامه هفته گذشته شاهد صحنه ای دردناک ازهمین سنخ ازبرنامه پرونده بودم که رجویها آقای رسول کریم دادی را علیه فرزند جداشده اش بنام مهران کریم دادی ترغیب وسوژه کردند واز وی خواستند که فرزندش را با شدید ترین الفاظ کینه توزانه مورد هجوم قراردهد وبرای اینکه پدرکم وکسری نداشته باشد ورجویها به نیت پلیدشان نائل آیند خواهرمهران را نیزبه اتفاق پدرعلیه برادرش مهران به صحنه تماما فحاشی دردناک  آوردند تا مهران را که درایران به یک زندگی شرافتمندانه بدورازسایه شوم تشکیلات سیاه رجویها مشغول است آماج بسا تهمت و افترا قرار دهد.
کسانیکه ازنزدیک مثل من با روحیات آقای رسول کریم دادی کمترین آشنایی را دارند مطلق باورنمی کنند که ایشان بخواهد اینچنین کینه توزانه که رجویها برایش مشق کرده بودند علیه فرزندش صحبت کند. مضحک تر و مشمئزکننده تر این تراژدی دردناک آنست که آقای رسول کریم دادی سکته کرده وناخوش احوال بود وکاملا ازلرزش بیان وفرسودگی جسم وجانش مشخص بود که  رجویها به زور و اجبار ایشان را به صحنه تلویزیون وفحاشی علیه فرزندش گسیل کرده بودند.
براساس روال معمول رجویها برنامه ضبط شده پرونده را فردایش درسایت ایران افشاگربخش پرونده میگذارند تا دردسترس مخاطبان خود قراردهند ولیکن مصاحبه تهوع آور و ضدخانواده رجویها با پدر و خواهر مهران کریم دادی آنقدر شور و نمایشی بود که نه دربرنامه پرونده بل درهیچ رسانه جور واجور رجویها یافت نمیشود وبه نظرمیرسد که خودشان نیزبه عمق خباثت خویش دراین خصوص یعنی شوراندن اعضای خانواده علیه همدیگر پی برده وناکارآمد یافتند.
منصورشعبانی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا