وارونه نمایی

به رجوی توصیه میکنم که بیشتر به سینا دشتی برسد!

فکر میکنید که من کاری بیش ازاین ازدستم برمیآید که دربرابر تملق گویی سینا دشتی، به رجوی توصیه کنم که خوب باو برسد؟!
نه عزیزان! امکانات من درسطحی پایین تر ازاین قرار دارد و این بزرگترین فداکاری است که میتوانم درحق این هموطن که طوطی وار سخنان مرادش وهمسر مربوطه این مراد را نشخوار میکند،  بکنم!
 بخصوص اینکه ممکن است دخالت درامور تلقی شود وبه باد دشنام گرفته شوم وآیا فکر میکنید که این هزینه ی کمی است که من باید بپردازم؟
آقای سینا دشتی طی نوشته ای با سرتیتر " تقارن سعدین " خواسته است که پایه ای به سخنان عید کریسمسی مریم رجوی بزند که سخت لرزان وشکننده بوده وتشخیص داده ک بهتر است ازشخص خود او تعریف وتمجید کند تا بلکه دری به تخته بخورد و…
آقا سینا مینویسد:
"… جلاد مردم سوریه تنها با اتکاء به حمایت همه جانبه ى رژیم آخوندها و همدستى و مماشات و شراکت ابرقدرتهاى جهانى در مقابل انقلاب مردم سوریه، دوام آورده است. اعمال داعش که در اصل شاگرد و مقلد اصلى رژیم به جا مانده از خمینى است، خصلت ضد بشرى تفکر ارتجاعى بنیادگرائى مذهبى را در عصر رسانه هاى اجتماعى در میان جامعه ى جهانى را عیان کرده است در صحنه ى واقعى اما این سیاستهاى مخرب امریکا بود که بعد از اشغال عراق در سال ٢٠٠٣، وضعیتى را فراهم کرد که دست رژیم را براى جولاء دادن در صحنه ى عراق، کاملا باز گذاشت، زمانى که مردم خاورمیانه براى رسیدن به خواستهاى خود قیام کردند، این دخالت رژیم اخوندى در سوریه و عراق بود که زمینه ى رشد داعش را فراهم آورد ".
رژیم بشار اسد هر اشتباه وصفتی که داشته باشد، نمیتواند جلاد مردم سوریه باشد. درجنگ تحمیلی دوستان شما برمردم ورژیم سوریه، تعداد نظامیان وشبه نظامیان کشته شده ازهر طرف قابل توجه است وکارشناسان امر براین نظرند که جنگ سوریه یگانه جنگی است که ازنظر تلفات نسبتا کمتر مردم عادی بی نظیر است وثانیا هرگز ثابت نشده که تمامی  غیر نظامیان تنها ازطرف ارتش سوریه ومیلشیای مدافع کشور کشته شده واینطور نبوده که گلوله های تکفیری ها اینقدر هوشمند بودند که تنها به نظامیان اصابت میکردند ونقشی درکشتار مردم عادی نداشتند و مهمتر اینکه درکدام جنگ بوده که غیر نظامیان کشته نشده باشند؟!
 با تاسف تمام باید گفت که درتمامی جنگ ها غیر نظامیان هم کشته میشوند و اکثرا چندین باربیشتر ازنظامیان، مهم آنست که عاملین وپدیدآورندگان جنگ مورد شناسائی ونکوهش قرار گیرند و دراین مورد طبیعی است که بشار اسد بعنوان رئیس جمهور کشور به کشور خود و کاخ اش حمله نمیکند!!
درجریان افشاگری های روزنامه های  نسبتا دموکرات منش ترکیه هم دیدید که گاز ساردین ازلیبی بی صاحب به ترکیه انتقال  داده شد و جناح راست دولت ترکیه این گاز مهلک را دراختیار داعشی ها وداعش گونه ها قرار داد تا هرجا دست داد، ازگاز شیمیایی استفاده کنند وکردند والبته مثل ظرفی که خانم ومدیر خانه شکسته باشد، صدایش چندان درنیآمد!!
آقا سینا آمریکا را منجی بشریت دانسته.این حق را باو میدهد که هر جا دست داد دخالت کند وتوقعی این چنینی ازاو دارد:
"… امریکا در کنار رژیم ایستاد، در مقابل نقض دهشتبار حقوق بشر در ایران در عمل، عملى انجام نداد و در حرف جز به سخن گوئى سبک و بازى با کلمات نپرداخت. سیاست حمایت هم شرق و هم غرب از رژیم اخوندى، تا حد اخر ظرفیت تاریخى حضرات، از عجایب روزگار ماست…".
شاید بلد نبود!! شما چرا راه رابه آمریکا نشان ندادید؟ اگر آمریکا برعلیه نقض حقوق بشر است، دردرجه ی اول باید این کار را درمورد عربستان بکند که درعمل عکس آن اتفاق میافتد و سران عربستان هروقت به آمریکا میروند، قدر می بینند وبر صدر مینشینند!!!
با فرض درست بودن ادعایتان درمورد ایران، چرا ازآمریکا میخواهید ازاستاندارد دوگانه استفاده کند وآنهم برعلیه کشور خودتان؟!!
چرا عجایب روزگار؟ اگر رژیم ایران آنطور که هست شما تعریف میکنید وآمریکا با آن مماشات میکند – ودراصل کاری بهتر ازاین نمیتواند انجام دهد- چه چیز عجیبی اتفاق افتاده است؟!
فغان وناله ی رجوی اززبان قلم این پادوی وفادارش چنین برمیخیزد:
"… آى آدمها که در ساحل عافیت و امنیت نشسته اید! آیا از آنچه که هر روز در حلب و بغداد و تهران و گیلان و یمن و بغداد و سنجار و کوبانى و دمشق و حمص و… میگذرد خبر ندارید ".
آدم ها البته با دولت ها فرق میکنند واگر میخواهید که آنها به حرف شما توجه کنند، دروحله ی اول مناسبات برده دارانه را ازتشکیلات خود حذف کنید وگرنه خواهند گفت که خودتی عزیز!
سپس می نویسد:
"اما در میان این وانفسا، هستند انسانهاى که به انسانیت و به ارزشهاى انسانى اعتقاد دارند و در راه احیاء این ارزشها سالها بدون چشم داشت از راحت و آرامش گذشته اند، و سخت ترین شدائد را متحمل شده اند، انها از خود گذشته تا مردم شان به همه چیز برسند…سخنگوى این جنبش، خانم مریم رجوى (است)… ".
بازهم نمایش بارز صفت فرقه ای!
یعنی کسی وچیزی درجهان وجود ندارد که بشردوست باشد الا خانم رجوی که ازسر بشر دوستی اش به مسعود کمک کرد که اعضای سازمان را مطلقه کرده و زحمت حضانت از همسر وفرزندان را ازسر آنها کم کند!
دروصف مریم آمده است:
این حرف رهبرى است که دهها سال در مبارزه ى مستقیم بر علیه دو دیکتاتورى شرکت داشته، در معرض شدید ترین طوفانهاى سیاسى و نظامى قرار داشته و عزیزانش را هر روز در جایى به زنجیر و دار میکشند،… او رهبرى است که جنبش او را از پشت بارها با خنجر مورد تهاجم قرار داده و در حمایت از دشمن او از هیچ رذالت و تحریفى دست برنداشته اند ".
آیا صحبت ازمریم است؟
اودردهه ی 60 برادری درزندان داشت ومواقع ملاقات با آنچنان سرووضع آراسته به زندان میآمد که خود مجاهدین که سهل است، چپی ها هم باین آرایش وپیرایش- با این هدف که تحت نگاه رذیلانه ی مامورین شاه قرار میگرفت وغرورشان لطمه دار- اعتراض میکردند!!
این خانم دردوران شاه درمسابقات معروف به  انتخاب ملکه ی زیبایی ایران شرکت نمود وما نوجوانان آن زمان شرح جریان این مسابقات را ازمجلات خوانه و میدانستیم که موضوع باین سادگی ها نیست و…
.درخاتمه میخوانیم:
" واقعا که در مقابل این فشارها دوام أوردن، خودش شبیه یک معجزه است، البته قانونمند بوده و با پرداخت بهاى مافوق تحمل انسان، اما خلاقیت و نوآورى در سازمان اصلى جنبش که خود را در سال گذشته در معرفى شوراى مرکزى متشکل از هزار زن ذیصلاح، نشان داد، دستاوردى است که میلاد نوینى را در ایران و خاورمیانه ى زخم خورده و خون چکان، نوید میدهد ".
خارق العاده هم هست!! دربین سه هزار نفر که بیش از 2هزار نفرشان مرد هستند، شورای مرکزی ازبین این زنان که بارها کم تجربه تر – والبته حرف شنوتر-، چرا باید شورای رهبری اینچنینی موجود باشد؟؟
درهر صورت این واقعیتی است و سینا دشتی که یک مرد است والبته خود تقصیری درانتخاب جنسیت اش نداشته، هرچه ازاین تعریف ها بنویسد، بازهم به مقام مرکزیت نمیرسد.
پس این زحمت ها؟! وچه باید کرد؟!
اتفاقا بهمین خاطر بود که ازرجوی خواستم که این یکی راندیده گرفته و سینا جانم را به حد زنانگی ارتقا دهد تااو هم بتواند از خرده ریزهای سفره ی اورسورواز، سهم شیری داشته باشد!!
صابر
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا