وارونه نمایی

مانند دیگران،حقیقت مرگ و زنده بودن رجوی را گل مالی کرد!!

آقای رضا فلاحی زندانی سیاسی متعهد به سرنگونی!

خبر مرگ رجوی که درست در حضور مریم و اعوان و انصار و اجیر شدگان 72 ملیتی اش توسط ترکی الفیصل (وزیر اسبق اطلاعات عربستان) اعلام شد، با استقبال چندانی ازطرف رسانه ها مواجه نشد و شاخه های دیگر اپوزیسیون یا خبر را بایکوت کرده ویا آنرا تایید نشده نامیدند و یا گفتند که مرگ ویازندگی مسعود رجوی برای آنها واپوزیسیون اهمیتی ندارد (فرقی نمیکرد، بودونبودش)!!
خبر مربوط ازدو جنبه است که  اعضاء و هواداران بقاء بر میت کرده ی رجوی را میسوزاند:
1- با تعریف وتوصیف 40 ساله ای که ازاو کرده وبه اعضای نگون بخت خود ثابت نموده اند که او ابر مرد تاریخ ایران وبلکه جهان است و نائب امام زمان که همتایی برای او نمیتواند وجود داشته باشد!!
حالا اگر او مرده باشد، توجیه این شستشوی مغزی شدگان ومجاب شونده ها، کار سخت ودشوار و زمان بری است!!
ازطرف دیگر پایین آوردن شتری را که به سختی به بالای کوه برده اند، کار دشوار وچه بسا پرهزینه است و قانع کردن اعضای وفادار به رجوی، به این آسانی ها نخواهد بود!!
همچنین، بقراری که مطلعین قضیه میدانند، تکذیب سخنان دوبار تکرار شده و ازروی متن خوانده شده ی این شاهزاده ی خرپول عربستانی باین آسانی ها نیست، چنانکه درعمل می بینیم!
بخصوص اینکه شاهزاده ی نامبرده ابدا حاضر نشده که سخنان خود را مورد تکذیب قرار دهد وباند رجوی جرات این درخواست را ازاو ننموده وبدین ترتیب، به هر علتی که باشد، مرغ ازقفس پریده است و این مسئله میتواند بمعنی مرگ واقعی یا سیاسی رجوی باشد!
دربهترین حالت، هزینه ای که اعلام وجود او میتواند داشته باشد، سنگین برآورد شده ومسئله بدین صورت درآمده است!!
2- شق دیگر قضیه عبارت از آنست که این نوچه های رجوی که با قاطعیت تمام نمیتوانند مرگ فیزیکی یا سیاسی اورا اعلام کنند، متوجه این قضیه هم هستند که رسانه های اپوزیسیون، وقتی را که برای ابراز نظر درمورد مراسم یادبود این هنرمند ویا آن شاعر میگذارند، حاضر نشدن حتی یک دهم آنرا به رجوی اختصاص دهند که به معنی تحقیر او و به هیچ شمرده شدنش میباشد!!
به هرصورت، مقاله ی آقای رضا فلاحی " وزوز مگسها…تله های تاخیری…مسعود رجوی زنده است "، نام دارد که درقسمتی ازاین تناقض گویی ها آمده است:
".. گردهمایی سالانه مقاومت ایران در پاریس…. ضجه های تکراری سالانه ارتجاع و مزدوران…امسال اما در کنار اراجیف تکراری سال های گذشته، آنان که دهه هاست ارزویشان ترور و حذف مسعود رجوی رهبر اصلی ترین گروه اپوزسیون برانداز ملایان  بوده است و تمام توطئه هایشان برای ترور ایشان به شکست انجامیده ؛ این بار ملتمسانه دست به دامان عزراییل شده اند و خود را تمام وزن اویزان نقل قولی از  ترکی الفیصل نموده اند.البته این نه اولین بار و نه آخرین بار است که مزدوران رژیم خواب های پنبه دانه ای می بینند و پس از چند وقت خود مجبور به اعتراف و غلط کردن می شوند. به چند نمونه نظر می اندازیم ".
خوب!
این خبری است که ارباب عربستانی تان گفته و سازمان نه جرات اعتراض به او به هنگام منعقد شدن دوباره ی کلام را داشته ونه بعدا طی اطلاعیه ی رسمی این خبر را مورد تکذیب قرار داده ونه انتقادی به این بی دقتی؟! این مقام اسبق امنیتی- اطلاعاتی (موسس اصلی طالبان، داعش  و…) نموده ونه او حاضر در دوایر مطبوعاتی شده وازبابت این اشتباه اش؟! معذرت خواسته است!!
این خبر ازدرون گردهم آئی خیمه شب بازی گونه ی خانم مریم رجوی وبصورت زنده بیرون آمده و شخص ثالثی ازبابت نقل وقول ویا تحلیل این خبر باین روشنی، قابل مذمت نیست!
اتفاقا تمام کسانی مثل من که  ورودی دراین موضوع کرده اند، بر احتمال مرگ فیزیکی، مرگ سیاسی وحتی توطئه ای که میتواند پشت اعلام این خبر وجود داشته باشد، اشاره داشته و نظر قاطعی ابراز ننموده وبه شادمانی هم نپرداخته و کمکی هم از عزرائیل نگرفته ایم!
ظاهرا که  که این کمک برای این شاهزاده که میخواهد گردش اطلاعات مربوط به رجوی آنگونه باشد که او مطرح کرده، لازم است!!
مرگ سرنوشت محتوم هر بشری است وچه بهتر که این بشر به درجه ای ازاولویت ارتقاء داده نشود که مرگش سبب این درهم ریختگی ها باشد وافرادی مانند شما را اینگونه پریشانگو وسراسیمه وارد میدان کند!!!
این نوچه ی فرقه ی رجوی که دروغگویی را باسیاست ورزی عین هم میداند، به نوشته اش چنین ادامه میدهد:
"…نکته جالب برای کسانی که پیچیدگی های سیاسی موجود را نمی فهمند انست که اگر مسعود رجوی زنده است پس چرا مجاهدین قاطعانه این شایعه را تکذیب نمی کنند؟ همچنانکه ذکر شد این اولین بار نیست که دشمنان مقاومت ؛ مسئله کشته شدن واین دفعه با دست به دامن عزراییل شدن و پایین اوردن سقف خواسته هایشان از کشته شدن در بمباران و ترور و …به فوت مسعود رجوی،چنین مسئله ای را مطرح می کنند.اما از آنجا که “خدای را شکر که دشمنان ما را از احمق ها آفرید  ” , این احمق ها هیچگاه از گذشته درس نگرفته و نخواهند گرفت که مجاهدین در هیچکدام از موارد پیشین هم تلاشی در جهت شفاف نمودن موضوع و یا تکذیب آن و موارد مشابه نکرده اند… ".
پس عدم شفافیت که فرقه ی رجوی  اینهمه  ازاین بابت مورد انتقاد است، واقعیتی دراین تشکیلات است وآقای رضا با اعتراف به این امر کاری کرد کارستان و " آفتاب آمد دلیل آفتاب"!
ما درتاریخ خوانده ایم که چنگیز خان شهری را درمحاصره داشت که اجل به سراغش آمد واو تنها توصیه ای که به فرزندان وفرماندهان لشکریان خود کرد این بود که بعد ازحمله ی فردا وتسخیر شهر خبر مرگ او اعلام شود!!
درحالی که مقایسه بین اهمیت تاریخی این دوشخص- اتفاقا هردو منفور-  فارغ از منطق است!!
علت این برخورد غیر عادی رجوی ها، با این خبر که همه اش مربوط به خود و اربابانشان میباشد دراین است که این تشکیلات یک تشکیلات متعارف نیست ودراصل یک جریان مافیایی است و کارهایش شباهتی با احزاب سیاسی ندارد!!
این هموطن به توجیهات ناموفق خود چنین اجازه میدهد:
" این تاکتیک سکوت و عدم موضعگیری شفاف، چندین فایده برای مجاهدین و مقاومت ایران دارد: الف: دوستان نادان و سبک مغز، کج فهم  و پر مدّعا در این میان خود را می شناسانند.بنابراین مجاهدین در اینده با اشراف بیشتری با انان تنظیم رابطه خواهند کرد".
نه بابا؟!
عجب برخورد شرافتمندانه و شفافی است با خلق قهرمان!!
این کار نه کار یک سازمان سیاسی، که کار جیمز باند هاست وباید دراین خصوص ازخودتان خجالت بکشید.!!! یا قبول کنید که تشکل های صنفی یا سیاسی باید شیوه های جیمز باند را آویزه ی گوش خود قرار دهند!!
این حرف های آقا رضا، حکم لولویی دارد که برای ترساندن وگول زدن بچه ها خوب است  اتفاقا شما دارای آن صفتی هستید که درپاراگراف های بالا،  دیگران را بدان موصوف کرده اید!
همچنین:
" ب: تله گذاری حداکثری برای مزدوران ریز و درشت رژیم و رسانه های جمعی معلوم الحال. همیشه در چنین موقعیتی مزدوران به تدریج به صحنه می ایند و دهان های گشاد خود را باز می کنند، مستانه به عربده کشی می پردازند  تا اطلاعات دست اول! به خورد مخاطبین خود دهند و ثابت کنند که اخبار گذشته آنها کاملا موثق بوده است… ".
این پاراگراف هم ارزشی درحد پاراگراف بالاتر ازخودش دارد وآیا این تله به توصیه ی شما بود که ازطرف ترکی الفیصل گذاشته شد و این شاهزاده ی اطلاعاتی، به مسئولیت اطلاعاتی شما برگزیده شده است؟!
از یک طرف میگویید که خبر دروغ است وازطرف دیگر میگویید که بمنظور تله گذاری منتشر شده وآیا نمیدانستید که با این کله پا زدن ها، بیشتر ثابت میکنید که فرقه ی دروغگو ولاف زنی  بیش نیستید و تحولات تازه ی تان، فقط ایفای نقشی است که حکومت مرتجع عربستان در اجرای امورتان بعهده گرفته است!!
من بعنوان کسی که بعلت مسائل عاطفی غم فرزندان اسیر دست رجوی را دارم، همواره بشما توصیه کرده ام که نسنجیده حرف نزنید ومخصوصا ننویسید که بی آبرویی بیشتر ببآرمیآورید وگرنه مردم عادی با سرنوشت ومواضع شما بیگانگی کامل دارند!
واینهم اعلام خبر سلامتی رجوی:
"…گرچه  به کوری چشم آخوندها و مزدورانشان، همچون دهه های گذشته  مسعود سر و حال و  قبراق تر از همیشه در صحنه مبارزه هست و ملالی ندارند جز سرنگونی هر چه عاجل  آخوندهای ضد بشر  و ضد ایرانی، زنده بودن و یا نبودن رهبران برای هوادارن و اعضای مجاهدین در جنگندگی و عزم آنان برای سرنگونی این  دایناسورهای ما قبل تاریخ خللی به وجود نخواهد آورد.همچنانکه شهادت محمد حنیف و سایر بنیانگزاران و شهادت موسی خیابانی ؛ اشرف ربیعی و خیل مجاهدان شهید،از عزم و اشتهای مجاهدان برای مبارزه با ظالم، غارتگر و چپاولگر کم ننموده است ".
بسیار عالی!
اگر مرگ وزندگی رجوی اثری بر تحرکات سازمان ندارد، پس اینهمه یقه درانی که برای چیست؟!
 دیگر اینکه فرق او با حنیف نژاد ها این بود که آنها از مقام رهبری " خاص الخاص" برخوردار نبودند ومرگشان اثری شبیه مرگی سایر رهبران داشت وموجب گفتگوها و کشمکش ها نمیشد!
حنیف نژادها هرگز خود را درموقعیت مسعود تعریف نکردند ومرگ شان هم ضایعاتی معمولی واحترام انگیز برای سازمان داشت!
دیگر اینکه از پریشان گوئی هایتان برمیآید که شما هم مانند من از نظریه های موجود درمورد مرگ رجوی پیروی میکنید و خبر درست وحسابی از ماوقع وبازی های پلیسی احتمالی پشت سر آن ندارید!!
اگر بپذیریم  که مسعود  زنده وقبراق است، درهرصورت این را هم میدانیم که شاهزاده خواسته است که چنین نباشد واقلا مرگ سیاسی اورا بطور موقت هم که شده، به صلاح عربستان  و… دانسته است!
دوباره:
"..  این یادداشت را برای آینده ای نه چندان دور می نویسم ؛ وقتی که مجاهدین در سر بزنگاه و سر فرصت و وقت مقتضی فیلم و تصویری از مسعود به نمایش می گذارند تا خشم و اشک رژیم و مزدوران را به یکباره در بیاورند. در آنروز مجددا این یادداشت را به اشتراک خواهم گذاشت تا حقانیت این مطالب ثابت شود. تا هویدا شود هر که در او ” غش ” باش ".
بدنبال مذاکرات اخیر عربستان واسرائیل  وکنفرانس کم فروغ روز گذشته ی  اتحادیه ی عرب، ظاهرا که دهن تان آب افتاده وتصور پیروزی نه چندان دور را میبنید که این تصور بنا به جمود فکری ای که شماها دارید، دور از ذهن نیست!
لطفا جواب دهید که درصورت تحقق این امر خیر؟!، چهره وقیافه ی رجوی به چه صورت نمایش داده خواهد شد تا ماهم مستفیض شویم:
جنازه ی مویائی شده ویا چهره ی درهم شکسته ی او؟!
 درهر صورت سنگی است ک توسط آقا رضا  فلاحی به چاه انداخته شده و وعده ای است که برای آینده ی مبهم داده وتا آن موقع چه کسی مرده یا زنده باشد معلوم نیست!!!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا