مریم رجوی طرفدار جهل، دعوت به دوری از جهالت میکند!

این حرمسرادار اعظم وسابق مسعود رجوی که حالا به هردلیلی درمقابل غیبت مشکوک مسعود رجوی، میدان داری بیشتری میکند، درمورد هرواقعه- اعم از مهم و بی اهمیت – بیانیه های مطول صادر میکند.
" پیام مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران  به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵" یکی ازاین بیانیه های مطول وپایان ناپذیراوست که رسانه های باند رجوی منتشرش کرده که در آن آمده است:
" دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز- معلمان و استادان ارجمند! – مشعل‌داران فرهنگ و دانش و همه زنان و مردان شریفی که در بیداد ارتجاع و جهل و اجبار و دین‌فروشی به‌نگاهبانی از حقیقت برخاسته‌اید و دل‌هایتان به‌آزادی ایران روشن است. به‌همه شما درود می‌فرستم. امیدوارم که در سال تحصیلی تازه، کوشش‌های ارزشمندتان برای آموختن یا آموزش دادن هرچه بیشتر با عزم آزادی‌طلبی و مقاومت قرین باشد ".
اگر شما عزیز برادر بواقع هم طرفدار فرهنگ ودانش هستید، درعرض سی واند سالی که بیکار بوده و مسکون درخارج از کشور، باید مستندا توضیح دهید که  در مورد رشد وشکوفایی اعضای خود کردید؟!
اگر دین فروش نیستید چرا به اعضای دربند وبی اختیار تشکیلات توصیه میکردید که میتوانید خدا را نفی کنید ولی درمورد اطاعت از رجوی را که با چشم خود می بینید ومن براین امر گواهی میدهم که او نماینده ی امام زمان برروی زمین است، کم و کسری نداشته باشید که درغیر این صورت بی دین میشوید؟!
اینکه شخص خودشیفته ومجنونی بنام مسعود رجوی را با سوء استفاده از دین به این مقام ارتقا دادید، اگر دین فروشی نیست چیست؟!
شما چند نفر ازاین معلمان و دانش آموزان را ازپشت صندلی ونیمکت مدارس کنده وسلاح بدست شان داده و بسوی نابودی شان کشاندید؟!
چرا نگذاشتید که اینها بجای نارنجک، تیغ موکت بری و چسب های قطره ای، کتاب وقلم همراه شان باشد؟!
درقسمت دیگری از این پیام آمده است:
"…رواج افسردگی و مشکلات روانی و فقدان سرزندگی و شادابی از تأثیرات همین اختناق است. علاوه برآن‌، گرسنگی و سوء تغذیه، مشکلات جسمی دانش‌آموزان و قامت‌های نحیف، همه گویای نتایج وحشتناک نابرابری و بی‌عدالتی و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جامعه ایران است که لطمات آن بیش از همه متوجه کودکان شده است ".
اینکه تحصیلات هرروزه بطرف پولی شدن سیر کند، از ابداعات دوستان واربابان سلطه گر وطمع ورز شماست واگر شما با این رویه مخالف هستید، چرا به محکم کردن آنها نمی پردازید؟!
شما چگونه است که به بسته شدن مداوم مغازه های کتاب ونوشت افزار فروشی در آمریکا وتبدیل آنها به مغازه های خال کوبی وجراحی های مربوط به زیبا سازی توجهی ندارید وضمنا درمقایسه با کدام کشور، این انتقادات را ازجمهوری اسلامی میکنید؟!
مسلما کشورهایی وجود دارند که  در رسیدگی به وضع آموزشی کودکان ورعایت احترام معلمان واستادان، وضعی بهتر ازجمهوری اسلامی دارند  که مهمتر آنست که این کشورها درلیست دوستان واربابان شما قرار ندارند که اگر غیر ازاین است، فاکت هایتان را ارائه دهید!!
همچنین:
"… خوشبختانه در سال تحصیلی گذشته، باز هم خواهران و برادران آموزگار ما به‌ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های تحسین‌برانگیز خود ادامه دادند. آن‌ها سیاست ارتجاعی و سرکوبگرانه ولایت‌فقیه در آموزش‌وپرورش را به چالش کشیدند، پرچم حق‌طلبی را در شهرهای مختلف بازهم برافراشتند، بر آزادی معلمان زندانی پافشاری کردند، و خواستار رسمیت یافتن حق اعتراضات صنفی فرهنگیان و رفع نابرابری‌ها در مورد معلمان شدن ".
اما این اعتراضات درکنه وماهیت خود، برعلیه شما بعنوان یک جریان مرتجع تر ازهمه هم نبود؟!
هرجریان واعتراض مردمی ودرهرکجای جهان، ارتجاع وزورگویی را هدف قرار میدهد وشما در مجموعه ی این جبهه ی مورداعتراض هستید وبنابراین بهتر است که با دیدن هر تعرض حق خواهانه ودرست، برخود لرزیده وبه خود نهیب بزنید که ایرانی ها حکومتی بنام حکومت شما را تجربه نخواهند کرد!
شما به هر استادی که کوچکترین اعتراضی به عملکرد مستبدانه وضدانسانی رجوی داشت، بارها مارک مزدوری زده ومخالفت تان را با هر عقیده ی آزادی به نمایش گذاشتید وبا این حساب نمیتوانید درمقام دفاع ازحرمت استادی آنها باشید!
در تشکیلات شما یک اقتصاد دان متوسطی بنام ابوذر ورداسبی وجود داشت که بجای استفاده ازعلم او وآگاهی دادن به اعضای تشکیلات، اورا چنان درمنگنه گذاشتید که تسلیم نظریات مالیخولیایی مسعود رجوی شده و سر از عملیات فروغ جاویدان دربیآورد وکشته شود!
درکجای جهان چنین رسمی وجود دارد که بدست یک استاد اقتصاد اسلحه داده شده وبه سوی مرگ بفرستند؟!
دوباره:
"… بودجه آموزش‌عالی در حدی است که برخی دانشگاه‌ها قادر به پرداخت حق‌التدریس استادان نمی‌شوند. در سال جاری، بودجه مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور شامل دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شیراز، اصفهان، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، امیر‌کبیر و علم و صنعت در مجموع از بودجه دولتی حوزه‌ به‌اصطلاح علمیه و نهادهای دین‌فروشی کم‌تر است ".
وبودجه ی لباس های فاخر وجواهرات مریم وسخنرانی هایش درمراسم تقریبا هر روز ترتیب یافته، چند برابر از بودجه ی – اگر بودجه ای باشد- آموزش علمی اعضای نگون بخت است؟!
آیا اساسا چنین بودجه ای وجود دارد ویا این مبالغ صرف کلاس های ضد علمی ومغز شویی اعضا میشود؟!
شما کسی هستید که با کثافت کاری های بی شمار خود، نمیتوانید دم از افزایش بودجه برای ارتقای علم ودانشگاه بزنید!!
درادامه میخوانیم:
" فقر دانشجویان، پس‌رفت محتوای دروس دانشگاهی و معضل عظیم بیکاری دانش‌آموختگان بخش دیگری از نتایج انحطاط آموزش عالی است. مطابق گزارش منابع دولتی، از حدود ۴۰‌میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور، پنج و نیم میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل‌اند ".
اجرای سیاست های ضد مردمی تولید " ارتش ذخیره ی بیکاران " ازاصول سلطه گران وتجاوزکاران جهانی است تا درمراکز صنعتی وتجاری خود با افزایش تقاضای کار مواجه شده و متقاضی  مجبور را با کار ارزان استثمار کرده وبرثروت های افسانه ای خود بیافزایند که البته مبتکر این طرح ایران نبوده واگر بخواهد با این طرح ضد بشری مقابله کند، مورد هجوم بیشتر امپریالیزم جهانی خواهد بود وشما عزیز برادر که مشغول کاسه لیسی این سلطه گران هستید دیگر چرا؟!
دگر باره:
"… در آغاز سال تحصیلی، شما دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و استادان آزاده را به شرکت هرچه فعال‌تر در کارزار ‌‌دادخواهی فرا می‌خوانم. جای شما و ابتکارهای شما، به‌عنوان مشعلداران آگاهی، در پیشاپیش صفوف این جنبش است؛ ازهرگونه فعالیت مبتکرانه علیه اعدام و دادخواهی قتل‌عام برروی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تا روشنگری در مدرسه و دانشگاه و شعار نویسی در کوچه و خیابان؛ از اطلاع‌رسانی درباره شهیدان و زندانیان تا تجمعات اعتراضی و برهم‌زدن بساط اعدام‌ها و شلاق‌زدن‌ها و همه اهانت‌های ضدانسانی…".
شما اساسا توقعی از مشعل داران آگاهی نمیتوانید داشته باشید چرا که:
1- تعداد کثیری از آنها را درداخل کشور کشتید ویا به کشتن دادید!
2- مشعل دار آزادی اساسا و بطور ماهوی مخالف شماست و مسلم که به خواست شما تره ای خورد نخواهند کرد!
3- آزادی وباند رجوی مانند اجتماع نقیضین است، پس دور این یکی ادعا خط بکشید.
وجود آزادی درتناقض عظیم با موجودیت باند شماست و منطقی نیست که برعلیه خود اقدام کنید و بنابراین دست از این شارلاتان بازی وعوامفریبی ها بردارید!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا