آثار فراخوان های چهل ساله تان در کجا گم وگور شده؟!

بانزدیک شدن ایام مربوط به پایان سال و فرا رسیدن چهارشنبه سوری، باند رجوی با توپ وتانک های خیالی وارد میدان شد وباوجود آگاهی وتجربه ای که ازبی نتیجگی فراخوان های 40 ساله ی خود دارد، فراخوانی بنام” فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور – جشن ملی چهارشنبه سوری قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی” بشرح زیر صادر کرده است:
” هموطنان،قیام آفرینان، جوانان اشرف نشان”
شما وطن هم دارید؟!
اگر دارید چرا آنرا دوست نمی دارید و از امپریالیست ها میخواهید که تجاوز نظامی به آن کرده و زمین سوخته ای ازآن باقی گذاشته ویا دربهترین وجه، مردم را طوری تحریم کنند که حتی درعدم دسترسی به دارو، ازسرطان و… بمیرند و…
قیام آفرینان چه مقوله ایست وچرا باید مورد تایید شما قرار گیرند؟ مگر قرار است که مناسبات ضد بشری وبرده داری رجویستی درایران پیاده کنند؟
این جوانان اشرف نشان درکجای ایران زندگی میکنند وآیا پایبند به قبول مناسباتی هستند که خاص اشرف نشین ها بود؟
همچنین:
” جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد آخوندی فرا می رسد. قیام ایران زمین، بار دیگر، شعله ور می شود. پرچمهای برافراشته کاوه های آهنگر و آتش افروز در هزار اشرف به اهتزار در می آید. در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ هر کوچه سنگری، هرخانه قلعه‌یی، و هر خیابان و هر کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی است”.
این جشن ملی، قبل از وجود آخوندهای مورد نظر شما وجود داشت واین بمعنای آنست که این مراسم بخاطر اعتراض به ظلم روحانیونی که وجود خارجی نداشتند، بوجود نیآمده است!
این مراسم، بخاطر آغازشدن فصل جدید ورهائی ازسختی های زمستان است که برگزار میشود واگر قیامی است، این قیام شادمانه برعلیه تنگناهایی است که زمستان برعلیه مردم بوجود آورده وربطی به مسائل سیاسی و… ندارد!
این چه جشنی است که احتیاج به قلعه وسنگر دارد؟
سنگر وقلعه و… برای جنگ است وآیا قرار است ازاین به بعد نام جشن و جنگ مترادف بحساب آید؟!
ضمنا مابرای یافتن محل جغرافیایی این 1000 اشرف به کجا باید مراجعه کرده و پرچم های آنها را مشاهده نموده وبجای پرچم هایی که سمبل مبارزه ی ایران قدیم بودند، برداریم؟!
دراین مورد خاص که ما مجهز به سفینه های فضایی نیستیم، مشکلات مارا که زمینی هستیم، درنظر بگیرید!!
آیا با وضع خاصی که سازمان دارد، سوء استفاده ازنام مبارزان نقاب درخاک کشیده و پرچم های آنها، بمعنی زیر سئوال بردن مبارزات مردم ایران که زمانی زیر این بیرق ها انجام میگرفت، نیست؟
ونیز:
” در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جوانان انقلابی و کانونهای شورشی، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی برپا می کنند. ایران را باید از ضحاک عمامه دار پس گرفت”.
علم غیب دارید عمو، عمه یا خاله؟
جوانانی که میخواهند جشن وچراغانی برپا کنند، رغبتی به شورش و… ندارند واگرادعا دارید که من راست نمیگویم، این جوانان را که درعین جشن وشادمانی، قیام هم – که با جشن وشادی نمیخواند -میکنند، بمن نشان دهید!
درهر صورت باید منتظر ماند ودماغ سوختگی شما را از بابت این فراخوان جدید تان هم دید. همانطور که در 40 سال گذشته دیدیم!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا