وارونه نمایی

رودی جولیانی آرزو کرد که این همایش سال دیگر در تهران برگزار شود

نمایش امسال ویلپنت پاریس دیدنی و تامل برانگیز بود. قبل ازهمه ترکیب جلسه اهم از تماشاچیان وحامیان غیرایرانی به چشم می آمد ودنائت و پستی یک گروه درحال اضمحلال را نشان میداد.

بسیج چیزی حدود 7هزار آواره و پناهنده ی نگون بخت ازقوم وملیت های جور واجور اردوگاههای آسیا و اروپا و افریقا با انگیزه صرفا صنفی که به نان شب محتاج هستند که رقم حضورشان به 100 هزار، سیر تصاعدی داشته است را درکنارگله ای ازسالمندان صاحب سمت ورشکسته سابق امریکایی واروپایی وآسیایی وافریقایی جنگ طلب ضد ایرانی که ازچارسوی جهان با اهدای سینی حاوی دلار وگردن بند طلا ی 24 عیارباد آورده جمع آوری شده بودند ؛ به حق دیدنی وتامل برانگیزبود.
همین سازمان مدعی جایگزینی وآلترناتیو بودن برای نظام سیاسی آینده ایران که براندازی را درمنتهای سفلگی وخباثت وسرسپردگی به امپریالیزم ازآنان استمداد میکند که ایران را چونان عراق با یک تهاجم برق آسا اشغال کرده ودریک سینی طلایی تقدیم مریم قجرکرده تا با شوهرمفقودش برکرسی ریاست ورهبری درایران بنشانند تا چند صباحی قبل ازپایان عمروحیات حفیف وخائنانه شان درمسند قدرت که سیری ناپذیرتشنه آن هستند ؛ برمردم حکمرانی کرده ومرتکب کشتاروخرابی و ویرانی ایرانیان شوند که البته زهی خیال باطل…
سالیان بس درازی است که رجویها درپی اغفال ومغزشویی آدم های درون وبیرونش با کوفتن آب درهاون مدعی سرنگونی هستند وانتظارمیرفت که درآخرین نمایش ویلپنت هم نعره سرنگونی سردهند وبگویند زمان، زمان سرنگونی است وپیروزی وایران آزاد درچشم اندازهست وخوشا بردل سرب وسنگی شان که رودی جولیانی هم مهرتایید برادعای مضحک ومسخره ی مریم قجرزد و زوزه کنان اظهارخوش بینی کرد که این همایش سال دیگردرتهران برگزارخواهد شد!
مریم قجراین باربا لگد زدن به تابوت سلطنت وگازگرفتن پاچه بچه ی شاه که ازخصال دیکتاتورمابانه نشات میگیرد غیرمستقیم به صاحبان قدرت دردولت دونالد ترامپ گوشزد کرد که تنها جایگزین تان برای آینده ایران باید که تک حزبی باشد وآن هم ماییم ونه حتی گزینه مورد دلخواهتان ازسلطنت وبچه شاه و فرح دیبا….
وای که چه شود چنانچه درمحال محال محالات، وحوشان مدعی سرنگونی ازبرای کسب سهم بیشترقدرت وچاپیدن وکشتاروخونریزی مردمان مظلوم به جان هم بیفتند وتن ها ازهم بدرند و بسا جنایت بی حد و حصرخلق کنند…….وخدا آنروز را نیاورد.
رجویها امروز از تحریم وفشاراقتصادی امریکا علیه ایران وایرانی شادمانند شاید که درپس فشارمعیشتی وقیام واعتراض مردمی، کورسوی تحقق عقده ی پیروزی خود را به تماشا بنشینند که بازباید گفت زهی خیال باطل که مردمان پخته وباتجربه ایران زمین، فهیم ترازآنند که فریب شمایان اهم ازسلطنت یا رجویهای نگون بخت ودیگردشمنان ومعاندان خوش زرق و برق را بخورند وخام شوند ولیکن کماکان برای احقاق حقوق حقه ومطالبات معیشتی خود درچهارچوب قانون و نه با خواست براندازی رجوی پسند، گامی به عقب نخواهند نهاد وصفوف مستحکم خود را تا نیل به پیروزی درحوزه مطالبات صنفی ومعیشتی ادامه خواهند داد.
پوراحمد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا