مطالب

فـريب نوروزي

رجوي كه خود نيز در طول چند سال اخير در گوشه اي خزيده و بدور از اتفاقات و….. موجود در منطقه و عراق به صدور اطلاعيه و پيام مبادرت مي ورزد اين بار نيز با دادن پيام تكراري و پوچ نوروزي خود سال جديد را سال تعيين تكليف با رژيم ايران اعلام داشته است.
او كه با اعلام استراتژي مسلحانه در سال 60 قراربود شش ماهه رژيم ايران را سرنگون كند اكنون بعد از 27 سال هنور در صدد تعيين تكليف جمهوري اسلامي است و براي به قدرت رسيدن خود تا كنون از هيچ دنائت و خيانتي دراين راه نسبت به مردم و ميهن كوتاهي نكرده است،امروز پيام خود را كه همان بيلان خيانتهاي سالهاي گذشته اش نيز مي باشد در قسمتهاي مختلف براي رزمندگان بي يال و دم و اشكم خود بعنوان پيام نوروزي و سعادت ملت ايران در يك روضه 13 صحفه اي اعلام مي دارد.
آنچه كه توجه هر شنونده و خواننده پيام را جلب مي كند بي محتوايي و تكراري بودن آن و هم چنين عقب ماندگي و بي اطلاعي رجوي از شرايط سياسي و اجتماعي جامعه ايران مي باشد.
ظاهرا او كه كاري جز مطالعه روزنامه هاي جمهوري اسلامي را در دستور كار ندارد و تمامي خط و خطوط و رهبري سازمان خود را نيز از درون آن معلوم مي كند اين بار نيز به استناد گفته فلان و فلان مندرج در روزنامه هاي ايران به تجزيه و تحليل مسائل سياسي و اقتصادي و… پرداخته است و در نهايت همانند هميشه نتيجه گيري كرده است كه رژيم ايران در سال جاري سرنگون خواهد شد و…
او كه در دجاليت و دروغ پردازي يد طولاني دارد امسال نيز قصد دارد با وعده و فريفتن باقي مانده افراد قرارگاه اشرف آنها را يك سال ديگر در عراق نگه دارد تا شايد تا سال و ستون ديگر آمريكا فرجي باشد.
البته خانواده اسراي مستقر در اشرف و جدا شدگان از فرقه نيز در زمينه هايي با رجوي هم عقيده اند ولي با اين تفاوت كه سال 87 سال تعيين تكليف فرقه و برچيدن بساط ظلم و اختناق تشكيلات در عراق مي باشد
در اين راستا نظر يكي از اعضاي با سابقه و بازگشته سازمان و از اعضاي انجمن نجات استان مازندران آقاي شباني را جويا شديم.
ضمن قدر دادني اززحمات و تلاش شما در انجمن، نظرتان را در مورد پيام اخير رهبري فرقه بيان فرمائيد
*شباني : بنده قبل از طرح هر موضوعي ابتدا بايستي از مسئولين و بنيان گذاران بنياد سحر كه در نزديكي قرارگاه اشرف يعني شهر خالص مستقر شده اند ، قدر داني كرد و در واقع آنها پيام آوران رهائي باقي مانده افراد مستقر در اشرفند كه در بدترين شرايط امنيتي كشور عراق به ياري همه اسرا و اعضائ در بند فرقه رفتند.
در رابطه با پيام نوروزي 87 رجوي بايد عرض كنم كه بنده نيز هم نظر با رجويم با اين تفاوت كه سال 87مطمئنا سال تعيين تكليف فرقه مي باشد.
با توجه به پايان دوران رياست جمهوري بوش و شكست استراتژي او در منطقه و بخصوص در عراق و احتمال ناموفق بودن گروه نومحافظه كاران در انتخابات بعدي آمريكا و احتمال روي كار آمدن جناحهاي دموكرات عملا ديگر استراتژي جنگي و دامن زدن و آويختن رجوي به دامن نومحافظه كاران به پايان مي رسد و اين در واقع همان پايان حضور باقي افراد فرقه در عراق است پس مي توان به سادگي نتيجه گرفت امسال سال تعيين تكليف فرقه در عراق خواهد بود.
مسئله قابل توجه ديگر، اين است كه پيام اخير همان تكرار گفته ها و دروغهاي سابقش مي باشد ولي عملا هيچ راه كاري براي پيشبرد عملكرد و چگونگي سرنگوني احتمالي جمهوري اسلامي ندارد او فقط شعار مي دهد كه امسال سال تعيين تكليف و… مي باشد كه البته فقط در داخل قرارگاه اشرف كاربرد دارد تا بتواند هرچه بيشتر نيروهاي سرخورده و بريده خودش را سرگرم كند و در اشرف نگه دارد.
*آقاي شباني نكته اي در تمامي پيامهاي اخير رجوي تكراري است ومعولا قسمتهاي حساس و برجسته پيامش نيز مي باشد كه همان سوز و گداز در پيشرفت ها ي هسته اي ايران مي باشد ، چرا رجوي اين قدر بر روي اين موضوع حساسيت نشان مي دهد ؟
*شباني :بعد ا ز سقوط صدام و حضور نيروها ي آمريكا در عراق استراتژي قبلي كه همان دامن زدن و شروع جنگ مجدد بين ايران و عراق بود كاملا شكست خورده و بي معني شد.
با استقرار نيروهاي آمريكا در عراق مسئولين مجاهدين در اشرف علنا در نشستها اعلام مي داشتند كه ما بايستي همانند قبل بدنبال استراتژي جنگي جديد باشيم تا نيروهاي ائتلاف بهانه اي براي تهاجم به ايران و سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي داشته باشند مثل بهانه داشتن سلاحهاي شيميايي صدام و تهاجم به عراق و…
رجوي براي اثبات داشتن سلاحهاي هسته اي و دست يافتن ايران به بمب اتم تا به حال از هيچ دروغ و دنائت و خيانتي نه تنها عليه نظام جمهوري اسلامي بلكه عليه ملت شريف ايران دريغ نكرده است.
همانطوريكه مطلعيد ، او تاكنون بارها در پيام ها و اطلاعيه هاي خود افتخار دارد كه تمامي اطلاعات مربوط به پيشرفت هاي هسته اي ملت ايران را او در اختيار دولت هاي غربي و امريكا قرار داده است.
بعنوان نمونه ، رجوي در قسمت چهارم پيام نوروزي سال جاري تلاش دارد كه گزارش مجامع بين المللي و جامعه اطلاعاتي آمريكا داير بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران را غلط دانسته و جاسوسي و خيانت خود را اثبات و خود را منبع خبري موثق بداند.
*موضوع ديگري كه رجوي در همه پيامهاي اخيرش به آن اشاره زيادي دارد مسئله دخالت ايران در عراق است و دست نشانده بودن دولت فعلي عراق توسط ايران مي باشد چرا رجوي به دروغ اين مسئله را دامن مي زند ؟
اول اينكه او سعي دارد با اعلام وابستگي دولت فعلي عراق آن را نامشروع و غير مردمي جلوه دهد تا بتواند از اين ميان كلاهي براي خود بدوزد و ماندن خويش را در عراق مشروع جلوه دهد و از طرف ديگر هم وانمود كند كه هر اقدام دولت عراق عليه آنان عملي غير مشروع و غير قانوني است
البته رجوي بهتر از هر كس ديگري مي داند كه زنده ماندن نام مجاهدين در خارج از عراق، فقط به خاطر حضور نيروهايش در عراق است.
بنابراين با هر شگرد و دروغ و ترفندي سعي دارد حضور فرقه را [علي رغم در ليست سياه و تروريست قرارداشتن] در عراق، قانوني جلوه دهد به همين دليل بخش اعظم پيامهايش به افراد در رابطه با تذكر به استقامت و ماندن در اشرف است.
*آقاي شباني غير از موضوعات مطرح شده چه نكات ديگري در اين پيام توجه تان را جلب كرد.
همانطوريكه در ابتدا توضيح داده شد پيام كاملا تكراري است و خود بيانگر استيصال رجوي و به بن بست رسيدن نيروهايش در عراق است تنها نكته اي كه قابل توجه مي باشد كه فقط نيروهايش بايد آويزه گوششان كنند ماندن يك سال ديگر در عراق و بقول رجوي صبر و استقامت در مقابل استراتژي چاكرمنشي و استمالت رجوي است.
از ديگر نكات در خور توجه عجز و لابه رهبري فرقه از باقي مانده افراد خود در اشرف در اين پيام مي باشد عليرغم افشاي ماهيت دروني انقلاب طلاق در مناسبات فرقه توسط بالاترين سطوح افراد جدا شده ( حتي شوراي رهبري ) در طول چند سال گذشته او با دجاليت خاص خود هم چنان براي فريب و تخمير اذهان افراد در اشرف از انقلاب طلاق كه باعث تلاشي سازمان شده است مي بالد او در اوج دجاليت ا شرف را پاكترين شهر جهان مي داند در صورتي كه ما شاهد تناقضات فراواني از ساكنان اشرف بوديم كه بعضا منجر به ناهنجاريهاي تشكيلاتي و اخلاقي و…. مي شد كه تا كنون باعث فرار و خودكشي و دستگيري و حتي سر به نيست شدن افراد در قرارگاه اشرف شده است آيا منظور رجوي از پاكترين شهر جهان همين قرارگاه اشرف است ؟!!
بهتر بود رجوي در اين پيام دستاوردهاي مهم يك ساله فرقه خود را بصورت تيتروار حداقل براي نيروهاي خودش در داخل اشرف و خارج مي آورد
ازجمله دستاورد هائي چون :
– حكم دستگيري سه تن از مسئولين سازمان توسط دادگاه قضائي در عراق
– ريزش و فرار اعضاي شوراي رهبري فرقه از اشزف
– ريزش اعضاي شوراي ملي مقاومت در اروپا و آمريكا
– دادخواست خانواده ها از فرقه براي تعيين تكليف فرزندان خود در اشرف
و دهها دستاورد اينچنيني…..
با تشكر از شما از اينكه وقتان را در اختيار ما گذاشتيد.
انجمن نجات – دفتر استان مازندران – فروردين 1387

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا