بازگشت همه بسوي خداست

ناله را هرقدرميخواهيم كه پنهان بركشيم     سينه ميگويد كه من تنگ آمدم فريادكن
تقديراينگونه رقم خورده واقتضاي كارومسؤليتم چنان هست كه بايستي شريك غم وآه واشك خانواده هاي داغداروچشم انتظارباشم كه البته به پشتوانه همين خانواده ها با عزمي جزم تا نيل به مقصود يعني آزادي ورهايي اسيران دربند اشرف واحيا عواطف وبازگشت به كانون گرم خانواده ، كوتاه نخواهيم آمد.
صحبت ازفراق جگرسوزيك مادرمهربان ودرعين حال چشم انتظاراست. بارها ازنزديك با من درد ودل كرد وازوضعيت فرزندش علي قلي زاده جويا ميشد. بارها نامه نوشت وانتظار داشت كه با درج آن درسايت انجمن نجات ، شايد كه علي بخواند وازفرقه رجوي اجازه يك تماس تلفني با خانواده اش بگيرد اما هيهات
اما مادرقلي زاده كوتاه نمي آمد طوريكه ازخودش وسايراعضاي خانواده اش فيلم مصورتهيه كرد وازمن خواست تا براي علي بفرستم شايد كه ان عواطف سركوب شده بتوسط فرقه درميان اسيران اغفال شده احيا شده وبدنبال يك تماس تلفني با خانواده اش باشد. وليكن مادرشاهد صحنه ساختگي ومشمئزكننده ديگري شد واينبارعلي بجاي اينكه با مادرش صحبت تلفني داشته باشد وبه درخواست مادرپاسخ بدهدواورا ازنگراني خارج كند ، به درخواست سازمان تن ميدهد وبه شوي تلويزيوني كشانده ميشود واززبان فرقه به دروغ ميگويد كه با خانواده اش بطورمستمردرتماس مكاتبه اي ومكالمه اي ميباشدوبا خانواده اش درارتباط است كه مادربشدت به هم مي ريزد كه چرا وچگونه پسرم نازنينم به اسارت مشتي خدا نشناس درآمده وبه بازي گرفته شده است.
كاش ميشد اشك را تهديد كرد    فرصت لبخند را تمديد كرد
كاش ميشد درغروب لحظه ها     لحظه ديداررا تجديد كرد
افسوس وصد افسوس. جمعه سنگيني بود وهنوزدرد آن تمام وجودم را بسختي ميفشارد. آخرديگرمادرقلي زاده را دردفترانجمن نخواهم ديد ويا صدايش را نخواهم شنيد چراكه اودراثريك تصادف ازجمله سرنشينان خودرويي بود كه دردم جان به جان آفرينان تسليم نمود وبا آرزويي دردل وبا چشماني منتظربا ما وداع كرد. خودم وسايرهمكاران وهمچنين ازطرف خانواده بزرگ انجمن نجات گيلان براي آن مرحوم رحمت واسعه وبراي خانواده محترم قلي زاده صبروشكيبايي مسئلت دارم.
البته ضمن تسليت به اقاي علي قليزاده بخاطرفقدان نفسگيرمادرش ، بايد بگويم كه اين خانواده ها هستند كه سنگين ترين قيمت را ميدهندوتوصيه ميكنم كه بيشتروعميق تروبدورازالقائات فرقه اي بينديشد وتامل كند وخود را ازاسارت فكري وذهني وحتي عيني نجات دهد. هرچند ضايعه جبران ناپذيربوده وليكن هنوزديرنشده است وپدرو برادران وخواهران وسايرعزيزان ديگرخانواده قلي زاده چشم انتظارهستند.
انجمن نجات- دفتر گيلان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا