بازتاب انعکاسات گسترده اعتراضات قربانيان رجوي

 بازتاب انعکاسات گسترده اعتراضات قربانيان رجوي
از زبان مريم رجوي

ايران اينترلينک
دوم آوريل دوهزار و پنج

دادخواهي قربانيان رجوي و خانواده های گروگانهای وی در قرارگاه اشرف در دو سه روز گذشته در خبرگزاری ها در هر پنج قاره جهان انعکاسي گستره داشت که در روزهای آينده باطلاع خواهد رسيد.
مريم رجوي که هنوز پس از دو سال نتوانسته است به سقوط صدام ولينعمتش در طي دو دهه گذشته باور بياورد در واکنش های اخيرش از مقامات کشور های آمريکا، انگلستان، فرانسه ، آلمان… و خبرگزاری های بي بي سي و صدای آمريکا… و مراکز حقوق بشری بخصوص عفو بين الملل و… الا آخر نيز نگذشته است. البته ايشان تا بحال به دفعات بقيه جهان را نيز به مستخدمي وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي متهم نموده اند که طبعا و به گواهي اکثريت افراد دست اندرکار، به عنوان حربه ای شناخته شده، چيزی جز بزرگ نمايي قدرت جمهوری اسلامي، خدمت به راست ترين جناح های حاکم بر کشور و در راستای بدر بردن گردن خود از تيغ قانون به هر قيمت نمي باشد. اگر چه خوشبختانه اين مزخرفات خانم رجوي ديگر خريداری ندارد و نيروهای آپوزيسيون دموکراتيک ايران چنين قدرتي را برای جمهوری اسلامي متصور نيستند ولي نبايد نا گفته گذاشت که هر گونه بزرگ نمايي غير منطقي و در نتيجه طرفداری ضمني خانم رجوي از راست ترين جناح های جمهوری اسلامي که بارها همکاري شان در ترورها و قتل های داخل و خارج از کشور افشا شده است، در هر زماني محکوم است.
توصيه ما به شما خانم رجوي کما في السابق اين است که به جای نان قرض دادن به جناح های سرکوبگر رژيم جمهوری اسلامي، به سقوط ولي نعمتتان صدام حسين و عدم امکان جايگزيني آن در مقطع کنوني ايمان بياوريد و قبول کنيد که در کشور های دموکراتيک توقعاتي که به آن تحت سايه سيد الرئيس عادت کرده بوديد عملي نيست.
خانم رجوي. به حافظه خود ( يا افراد ديگر البته غير از خل و چل هايي مثل محدثين و ابريشمچي ) مراجعه کرده و بفرماييد شما در کدام کشور و يا نظامي (غير از رژيم ساقط شده صدام) خواهيد توانست تحت قوانين وضع شده کشوری به حيات خود ادامه بدهيد؟ و در کدام کشور و نظامي تا بحال بوده ايد ( غير از رژيم ساقط شده صدام) که بعد از چندی به چنگ و دندان نشان دادن و عربده کشيدن و جيغ جيغ کردن نيفتاده و به همين غلط های زيادی اخيرتان گرفتار نشده باشيد؟
البته و با تمام اين احوال موجودتان و به شهادت همين سوت های در تاريکي و گفتار خودتان که پايان کارتان را نزديک و ختم کار فرقه را جلوی چشمشان مي بينند ، از آنجايي که هيچ گاه بدنبال انتقام نبوده و نيستم و تنها خواسته مان در رابطه با مسئله شما آزادی گروگانهايي است که مخالف ميل خود اسيرتان شده اند، ما کماکان و کما في السابق بر دعوت خود برای مناظره ای علني هر زمان و هر مکان، در جای خود باقي هستيم.
خانم رجوي. گروگانهايتان چه از طريق مذاکره و گفتگو باشد و يا از طرق قانوني و فشارهای بين المللي آزاد خواهند شد. آخرين شانس خود را از دست ندهيد
ايران اينترلينک
دوم آوريل دوهزار و پنچ
مطالب زير بدون دخل و تصرف، بطور کامل از سايت های خانم رجوي برداشته شده اند:
واکنش رجوی تحت نام سخنگوي شهر!! اشرف
اظهارات يك سخنگوي مجاهدين در شهر اشرف درباره همكاري د‌ اس ت فرانسه با اطلاعات آخوندي
يك سخنگوي مجاهدين از شهر اشرف درباره همكاري هاي اطلاعات فرانسه بااطلاعات فاشيزم مذهبي حاكم برايران عليه مقاومت ايران گفت : «فاشيست‌هاي عمامه داروطني و فاشسيت‌هاي معلوم الحال فرنگي كه محبوبيت روزافزون داخلي و بين المللي رئيس جمهوربرگزيده مقاومت ايران را برنمي‌تابند, همزمان با سفرآخر آخوند خاتمي به فرانسه و انعكاس جهاني افشاگري هاي مقاومت ايران درباره برنامه هاي اتمي رژيم , به سنت هاي سفله ي خميني ضد بشر, روي آورده اند.»
سيماي آزادي- 12 فرودين 84- وزارت اطلاعات رژيم آخوندي دروحشت ازسرنگوني و اعتلاي مقاومت , با سريال شكايت بافي هاي زنجيره اي و پوشالي عليه رئيس جمهوربرگزيده مقاومت ايران درفرانسه كه درهماهنگي كامل با اطلاعات فرانسه صورت مي گيرد, سرخود را دراين ايام به سنگ مي كوبد.
شب گذشته بي بي سي فارسي زبان , دريك خبرسرهم بندي شده دركارگاههاي نمد مالي قم به نقل از يكي ازماموران وزارت اطلاعات كه آيت الله بي بي سي به او رده عضوارشد جداشده ازمجاهدين اعطا كرده است خبر داد : دادگستري فرانسه با بررسي شكايت خصوصي افراد شاكي از مريم رجوي موافقت كرده و اعلام كرده كه به شكايت آنها رسيدگي مي كند.
مزدورمزبور كه عباس صادقي نام دارد و سه سال پيش با عكس و تفصيلات و خط و امضاي خودش درنشريه مجاهد افشا شده است درمحضر آيت الله بي بي سي به شكايت پرداخت وابلهانه ادعا كرد « در دوراني كه خانم رجوي در فرانسه حضور داشتن, فرمان زنداني كردن من و محروم كردن من ازديدار خانواده ام به مدت 13سال» صادرشد و « شكايت بعدي ام مربوط به نفراتي بوده كه درخاك اروپا بودن و طلاقهاي اجباري. ».
ازطرف ديگر , يك مامور اطلاعات آخوندها به نام مسعود خدابنده شب گذشته درپاريس « حرف اصلي و اول و آخر» آخوند يونسي را به يك خبرنگار صداي آمريكا لوداد و گفت « آزادي گروگانهاي رجوي درقرارگاه اشرف, خواست اصلي اول و آخرماست »!
يك سخنگوي مجاهدين ازشهر اشرف, دريك تماس تلفني با تلويزيون ملي ايران – سيماي آزادي , دراين باره گفت : ازآنجاكه خزعبلاتي ازقبيل نداشتن ديدار خانوادگي يا طلاق اجباري, تنها مايه ي تفرّج خاطرآيت الله بي بي سي و اطلاعات فرانسه براي سركيسه كردن آخوندهاي هسته يي است , و ازآنجا كه آقاي جك استرا شخصا ً مبتكرمعامله بمباران و كشتار مجاهدين درعراق بودند, و بعيد است كه ايشان و آيت الله بي بي سي, درعين كشتارو بمباران , آنقدر نازك دل باشند كه دلشان براي محروميت هاي خانوادگي مجاهدين درقرارگاه اشرف , بسوزد , سربازان بدنام اطلاعات, دست آخر مجبورمي شوند كه به زبان اشهد اعتراف كنند « خواست اصلي اول و آخر » نظام , همانا برچيدن دژ شرف و مقاومت ملت ايران يعني قرارگاه اشرف است باشد ,آرزويي كه البته آن را به گور خواهند برد.
سخنگوي مجاهدين درشهر اشرف , درباره همكاري هاي شرم آوراطلاعات فرانسه بااطلاعات فاشيزم مذهبي حاكم برايران عليه مجاهدين و مقاومت ايران كه به گفته مردم وشخصيت هاي فرانسوي , لكه ننگي درتاريخ فرانسه است افزود : فاشيستهاي عمامه داروطني و فاشسيتهاي معلوم الحال فرنگي كه محبوبيت روزافزون داخلي و بين المللي رئيس جمهوربرگزيده مقاومت ايران را برنمي تابند , همزمان با سفرآخر آخوند خاتمي به فرانسه و انعكاس جهاني افشاگري هاي مقاومت ايران درباره برنامه هاي اتمي رژيم , به سنت هاي سفله ي خميني ضد بشر, روي آورده اند,غافل ازاينكه مجاهدين و مقاومت ايران بيدي نيستند كه با اين بادها بلرزند و تا بركندن آخرين خشت بناي حكومت دجالان درايران , ازپا نمي نشينند.
سخنگوي مجاهدين ازشهراشرف يادآوري كرد : اطلاعات فرانسه پس ازلغو تظاهرات ايرانيان درپاريس وبرگزاري بلادرنگ آن دربرلين و همچنين پس ازحكم دادگاه برلين درتاييد تظاهرات هموطنانمان, به شدت بور و مفتضح  شده و درصدد تلافي از طريق سفله ماموران اطلاعات آخوندي است. اما نمي داند كه امام اين سفلگان (خميني ) نيز حتي با قتل عام 30 هزارمجاهد خلق نتوانست اين سازمان را ازبين ببرد. پس, مقلدين فرانسوي خميني و خامنه ايي بايد عبرت بگيرند و درروش هاي ماكياولي خود تجديد نظركنند. ملت ايران هم , به تاراج دادن 5 ميليارددلار دارايي خود را درسال 2004 مابازاي رنج و شكنجه ي پرچم داران و فرزندان رشيدش درفرانسه , ازياد نخواهد برد و درروز سرنگوني رژيم پليد آخوندي, روسياهي برزباله ها و زغالها باقي مي ماند.

واکنش رجوی تحت نام حزب!! سبزها؟

اطلاعيه حزب سبزهاي ايران
اول آوريل دوهزار و پنج
توطئه وزارت اطلاعات بر علیه اپوزیسون ایران محکوم است
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی توطئه ای علیه اپوزسیون ایران در روز 9فروردین آکسیونی باصطلاح افشاگرانه بر علیه مجاهدین خلق در شهر پاریس ترتیب داد. در این نمایش شماری از افراد مرتبط با وزارت اطلاعات که از کشورهای اروپایی به پاریس آورده شده بودند، نزد رهگذران نسبت به اعمال مجاهدین خلق اعتراض کردند. ظاهرا قرار است افراد مذکور طی روزهای آینده با نمایشهای مشابه اذهان مردم فرانسه را بر ضد حضور مجاهدین خلق و خانم رجوی در این کشور مخدوش کنند.
حزب سبزهای ایران باز گذاردن دست وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در فرانسه را محکوم می کند و از همه نیروهای اپوزسیون ایران میِ‌خواهد که همصدا این توطئه وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند. نیاز رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران برای منحرف کردن افکار عمومی جهانیان در مورد برنامه‌های تسلیحات اتمی و حمایت از تروریسم و بنیادگرایی اسلامی ایجاب می‌کند ‌انگشت اتهام را از روی خود بطرف اپوزسیون بگرداند و از این طریق با قفل کردن فعالیتهای مجاهدین خلق در فرانسه با یک تیر دو نشان بزند
واکنش رجوي تحت نام شورای مجاهدين
اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
سي ام مارس دوهزار و پنج
وزارت اطلاعات پس از چندين هفته تلاش گسترده, براي به‌راه انداختن يك جنگ رواني كثيف عليه مقاومت ايران, با يك فقره شكست مفتضحانه و يك رسوايي جديد روبه‌رو شد. به‌رغم اينكه مافياي ترور و جاسوسي رژيم آخوندي همه امكانات خود را براي ترتيب دادن يك صحنه‌سازي بزرگ عليه مقاومت ايران در پاريس به‌كار گرفته بود و از همكاري و همراهي يك سرويس فرانسوي نيز برخوردار بود, تنها توانست بعد از ظهر سه‌شنبه 9فروردين تعداد معدودي از مزدوران و عوامل خود را از داخل ايران و از كشورهايي مانند هلند, آلمان, سوئد, نروژ, سوييس و انگلستان, در ميدان تروكادروي پاريس جمع كند تا به لجن‌پراكني عليه مقاومت ايران بپردازند.
اين مزدوران كه عمدتا همان مزدوران لورفته و مكررأ‌مصرف شده اطلاعات آخوندي در اين قبيل تشبثات رسوا بودند, به پاريس آمده بودند تا به‌قول خودشان «اسناد جنايات مجاهدين عليه اعضاي ناراضي و عليه مردم عراق» را به اطلاع افكار عمومي فرانسه برسانند!! آخوند يونسي وزير اطلاعات رژيم آخوندي دو هفته پيش اعلام كرده بود كه « من امروز به معاونم دستور دادم جنايتهاي منافقين را سريع به‌عرض مجامع بين‌المللي برساند و ثبت شود»(تلويزيون رژيم 25اسفند83). اما اين اقدام مزدوران اعزامي يونسي به پاريس تنها نفرت و انرجار مضاعف شهروندان شريف فرانسوي و رهگذراني كه از ميدان تروكادرو عبور ميكردند را نسبت به رژيم آخوندي و توطئه‌‌‌هايش برانگيخت.
بدنبال خيزش جوانان تهران در 25اسفند و 5فروردين, استقبال گسترده از «راه‌حل سوم» ارائه‌شده از سوي خانم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران در پارلمان اروپا و اجماع هزاران پارلمانتر بر ضرورت حذف نام مجاهدين از ليستهاي تروريستي, رژيم آخوندي بيش از هر زمان ديگري به چنين صحنه‌سازيهايي نيازمند است.
اسامي شماري از مزدوراني كه به پاريس اعزام شده اند عبارتند از:كريم حقي, مسعود جاباني, مسعود خدابنده, محمد حسين سبحاني, اردشير پرهيزكاري, مهدي خوشحال, فرهاد جواهري يار, ادوارد ترمادويان, عباس صادقي‌نژاد, علي‌اكبر راستگو, خسرو جان‌نثار, ايوب رستمي, ربابه شاهرخي, ميترا يوسفي و جعفر بقال‌نژاد.
اسناد مزدوري اين افراد كه مورد نفرت و انزجار عموم ايرانيان مقيم خارج كشور هستند در سالهاي گذشته از سوي مقاومت ايران افشا و منتشر شده است. مصرف چند‌باره آنان تنها افلاس و استيصال وزارت اطلاعات را در رويارويي با مقاومت ايران نشان ميدهد. اطلاعات آخوندي چند سال پيش از طريق همين مزدوران تلاش كرد تا در هماهنگي با يك سرويس فرانسوي, به پرونده‌سازي عليه مقاومت ايران در فرانسه بپردازد و تهاجم 17ژوئن 2003 را زمينه‌سازي كند. بعد از 17ژوئن نيز همين افراد بارها نزد دادستاني و پليس فرانسه فرستاده شدند تا با شهادت دروغ عليه مقاومت ايران اين پرونده را كه به يك بي‌آبرويي سياسي براي سازندگانش تبديل شده است را، سر پا نگهدارند.
فراهم كردن تسهيلات براي عوامل وزارت اطلاعات در فرانسه در حاليست كه مصوبه شوراي وزيران اتحاديه اروپا در 29 آوريل 1997 بر «همكاري ميان دولتهاي اروپايي براي تضمين اين كه به ايرانياني كه داراي ماموريتهاي اطلاعاتي و امنيتي هستند ويزا داده نشود» تاكيد ميكند و همه دولتهاي عضو را به «اقدام هماهنگ براي اخراج و ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتي ايران در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا» فراميخواند.
گزارشهاي سالانه اداره حراست از قانون اساسي آلمان BFVازجمله در سال2002 و گزارشهاي سالانه سرويس امنيت هلند (BVD تصريح ميكنند كه هدف اصلي وزارت اطلاعات در خارج از كشور شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران است و اين وزارتخانه تلاش ميكند با استخدام اعضاي سابق از اين سازمانها اطلاعات جمع‌آوري نموده و با پخش اطلاعات دروغ عليه مجاهدين آنها را تضعيف و بي‌اعتبار كنند.
شماري از همين مزدوران كه براي صحنه‌سازي جديد وزارت اطلاعات به پاريس اعزام شده‌اند, در فوريه‌2000 از سوي سرويسهاي هلندي, آلماني, انگليسي و نروژي بخاطر وابستگي به وزارت اطلاعات و دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفتند. بسياري از آنان در دهه 70در كشورهايي مانند تركيه و سنگاپور و مالزي و تايلند توسط سركردگان وزارت اطلاعات از‌جمله سردژخيم سعيد امامي توجيه ميشدند و مواجب خود را دريافت ميكردند. از آن پس اين افراد مستمرا به ايران سفر ميكنند و ماموران وزارت اطلاعات در تهران آنها را توجيه ميكنند.
شكست نمايش رسواي مأموران اعزامي آخوند يونسي در ميدان تروكادروي پاريس ياد‌آور آخرين تلاشهاي اعضاي ساواك در داخل و خارج ايران است. كه مايوسانه تلاش ميكردند, ولي نعمت خود را نجات دهند.
رژيم آخوندي و دژخيمانش هيچ گريزي از سرنگوني محتوم نحواهند داشت و سرنوشت اين مزدوران بهتر از سرنوشت ايادي ساواك در خارج كشور نخواهد بود. دولت فرانسه هم از معامله و زد‌و‌بند با رژيم روبه سقوط ملايان و از پذيرش آخوند خاتمي در پاريس طرفي نخواهد بست و همكاري با گشتاپوهاي ايراني براي هيچكس جز ننگ و خسران به‌بار نخواهد آورد
الباقي را هم که حجمشان در مجال وقت ما نيست در سايت های مربوطه خانم رجوی ملاحظه فرماييد

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا