تنها راه نجات مجاهدین

تنها راه نجات مجاهدین اخراج باند اقتدار گراي رجوی از سازمان وایجاد یک سازمان دمکراتیک است
رهبری مجاهدین: :پیف پیف بود میده
علي شمس
میگویند گربه دستش به گوشت نمیرسید میگفت پیف پیف بود میدهد. حال نقل رهبری مجاهدین خلق است. رهبران مجاهدین خلق سالهاست که کالای خود را در طبق اخلاص نهاده اند وبه کشورهای غربی تقدیم میکنند. بویژه پس از آمدن نیروهای آمریکائی به عراق وخلع سلاح آنها توسط نیروهای آمریکائی تمامی تلاش خود را بکار بردند که به عنوان نیرویی در خدمت آمریکائیان درآیند ولی آنها حاضر به خریداری نبوده و تنها به عنوان اهرم فشاری بر روی رژیم استفاده میکردند. در اطلاعیه جدید مجاهدین در رابطه با خبر بی بی سی مبنی بر همکاری وبه استخدام در آمدن مجاهدین برای اسرایئل رهبری مجاهدین به عمد منبع خبر را بی بی سی مینامد که باز در خط رودربایستی وهمکار با لابی ئیستهای اسرائیلی آنها را نرنجاند ومنبع خبر به استخدام در آمدن مجاهدین ورفتن به اسرائیل را رژیم وایت الله بی بی سی میداند ولی هر کس که به خبر بی بی سی وگزارش آن دقت کند دقیقا منبع خبر یک روزنامه آمریکائی است که از اختلاف در حاکمیت آمریکا بر سر مجاهدین پرده بر میدارد. و از اتفاق نیز گزارش میدهد که وزارت دفاع آمریکا مجاهدین را نیرویی غیر دمکراتیک میداند که اعضای خود را زیر آزار واذیت قرار داده است وشاید وزارت دفاع آمریکا که حفاظت اشرف سربلند را بر عهده دارد ونه مردم عراقی که پنج میلیونی که مجاهدین مدعی داشتن پشتیبانی آنها ست در این بین رفتار سران مجاهدین با اعضای خود در اشرف سربلند را بهتر وبهتر زیر ذره بین داشته است که مدعی آزار واذیت اعضای مجاهدین توسط رهبری شده است. ولی رهبری مجاهدین که اکنون با اختلاف نظر در خط جنگ طلبی حاکمین آمریکا دچار نا امیدی شده است به یکباره به یاد خلق قهرمان میافتد ویادش میرود که چندی پیش حسین مدنی سخنگوی اشرف سربلند چگونه به روزنامه لوس آنجلس تایمز گفته بود که : ما آماده هر نوع همکاری با کشورهای دمکراتیک از جمله آمریکا میباشیم. وباز فراموش کرده است که چگونه علی رضا جعفرزاده در تلویزیون نزدیک به جنگ طلبان پنتاگون یعنی فاکس نیوز به عنوان کارشناس سیاسی به استخدام در آ مده آمریکا را دعوت میکرد که جنگ را به زمین رژیم ایران بکشاند. وباز فراموش کرده است که چگونه شبانه وروز به یاموس یاموس بدنبال پنتاگونیستها ولابی های صهیونیستی پرداخته است تا اسم آنها را از لیست تروریستی خارج کنند. ودر همان زمانها وبارها نوشته شد که شما اهرمی بیش در بازی بین رژیم وکشورهای امپریالیستی نیستند ولی اکنون که بخشی از پنتاگونی های جنگ طلب آنها را رد میکنند و غیر دمکراتیک وآزار دهنده اعضای خود معرفی میکند دلخور شده و منبع گزار ش وخبر را رژیم معرفی میکند چون هنوز هم میخواهد به بازی زندگی در شکافها ادامه دهد دشنامی به آمریکا نمیدهد بلکه دشنام را به گزارش دهنده خبر یعنی بی بی سی میدهد وآخوندها وهرچه هم پنتاگون وسیا توی سرش میکوبند همانگونه که در اوایل جنگ بر علیه عراق بمبارانش هم کردند که در آنزمان هم میگفت :کار رژیم ایران است وهنوز دست از بازی های موش وگربه بازی با سران جنگ طلب آمریکائی ولابی های صهیونیستی برنمیدارد وهنوز امید دارد که آتشی در منطقه بر پا شود وباز به بازی گرفته شود وبرای همین نیز نمیخواهد حتی کوچکترین انتقادی از طرف آمریکائی خود که او را به بازی گرفته است بنماید همانطور که درمورد بمباران خودشان کوچکترین صدای اعتراض رسمی وحتی نیمه رسمی از رهبری مجاهدین علیه سیاستهای آمریکا بر نیامد.
اطلاعیه رهبری مجاهدین خلق انعکاس دهنده یک نوع نا امیدی است که البته باعث شده است که به یاد قدرت خلق دوباره بیافتد وبخواهد باقدرت مردم رژیم را حتی اگر بمب اتمی هم داشته باشد به سقوط بکشاند. یکی نیست به اینها بگوید که شما درخوش رقصی هایتان برای پنتاگونیست های جنگ طلب میگفتید که دست یابی رژیم به بمب اتمی باعث ثبات رژیم میشود ویک خطر برای جهان است. وهرچه نوشته میشد که رژیم حتی اگر بمب اتم هم داشته باشد نمیتواند ا زچنگ مردم ایران فرار کند وروز سقوطش فرا خواهد رسید این هم به دست مردم ایران ،چون پتانسیل جوابگوئی به خواسته های مردم را ندارد واکنون مساله بحران اتمی را به صورت پوششی برای انحراف افکار عمومی و سرکوب بکار میبرد وشما مجاهدین آتش بیار این بازی بودید این ادعا را مورد حمله قرار میدادید که بله شما میخواهید که رژیم به سلاح اتمی مسلح شود.
ولی چرا مجاهدین اکنون این بار خشمش در مقابل این خبر بی بی سی بر افروخته شده است چون در حدود یکسال واندی پیش نیز تلویزیون مونیتور آلمان نیز در یک گزارش از همکاری مجاهدین با مامورین پنتاگون سخن گفتند ومامور پنتاگون گفت که آنها برای ما کارهائی انجام میدهند که ما از خود از انجام آن شرم داریم .ولی رهبری مجاهد در آنزمان کوچکترین عکس العملی نشان نداد هرچند این گزارش بطور گسترده ای در اپوزیسیون انعکاس داشت و بعضا سران اپوزیسیون از جمله حمید تقوائی از حزب حکاکا ویا حزب توفان و… خواستار پاسخ گوئی مجاهدین به این اتهامات شد ند ولی رهبری مجاهدین این را زیر سبیلی در کردند. ولی چرا امروز اطلاعیه میدهد ؟
چون مجاهد وعراق و رژیم ایران وآمریکا در یک موقعیت متفاوت قرا رگرفته اند. آمریکا آبروباخته در عراق به گل فرو رفته ، رژیم نیاز به بازی گرفته شدن در بازی به عنوان قدرت منطقه دارد و موقعیت در عراق را برای خود بسیار مناسب تشخیص داده است و رژیم نشان شده در کشور اشغال شده عراق توسط آمریکا در بحران شدید بسر میبرد ورژیم فعلی عراق به مجاهدین اخطار داده است که باید اشرف سربلند را جمع کند ودراین راه بخش پنتاگونی آمریکا را با خود دولت عراق نداشت واکنون پنهان وآشکار میخواهند امپریالیستها با رژِیم مذاکره کنند ودر این موقعیت امید مجاهدین یعنی حاکمین پنتاگون آمریکا نیز درواقع به آدرس خوش رقصی های رهبری مجاهدین ورجوی یک توسری فرستاد وآنها را موقتا هم که شده نا امید تر کرد که با این همه اخلاص وخوش رقصی هماهنگی با آمریکا دست را در این بازی در شکافها بار دیگر به رژیم بر سرقدرت به رژیم باخت و این است که این بار مجاهدین بر خلاف گذشته که زیر آبی میرفتند موضع گیری کرده ودوباره به قدرت مردم معتقد شدند همان مردمی که رجوی آنها را تابع تعادل قوا معرفی میکرد. در اطلاعیه مجاهدین میتوان در واقع نا امید وباخت در بازی خوش رقصی وهمکاری های دمکراتیک با آمریکا ودیگر کشورهای باصطلاح دمکراتیک را منعکس دید ودر واقع شکست دودهه سیاستهای بازی ننگین زندگی در شکافها ی رجوی را باید مشاهد ه کرد.
باید به رهبری مجاهدین یک بار دیگر گفت که شما با دو دهه سیاستهای ضد مردمی ودر همکاری با صدام حسین و سیاستهای هماهنگ وخوش رقصی وزندگی در شکافها بزرگترین ضربه را به جنبش آزادی بخش مردم ایران وارد کرده اید. شما در واقع از همان اوائل بعد از قیام ضد سلطنتی مانع رشد ی در جنبش آزادی خواهی مردم ایران بودید که ارتجاع حاکم جمهوری اسلامی بیشترین بهره برداری برای سرکوب وانحراف جنبش های مردمی را از آن برده است وهنوز میبرد.
به اعضا وهواداران مجاهدین باید گفت که چشم باز کنید وبا فشار آوردن وانتقاد وتحلیل از سیاستهای رهبری مجاهدین آنها را اخراج کنید ویا از آنها بخواهید که در این جهان دگرگون شده خیالات خود را به عنوان رهبر سکت که تنها در مقابل خدا مسئول است راکنار گذارد ودر یک بحث گسترده وباز با تمامی ایرانیان از جمله البته با شما ها شرکت کند و از بیست چند سال سیاستهای ضد مردمی خود که جز زیان برای جنبش ضد استبدادی وضد امپریالیستی ایران نداشته است دفاع کند وبعد هم مانند یک سازمان سیاسی از نو شروع کنید. این گونه است که میتوانید در جنبش ضد استبدادی وضد امپریالیستی مردم ایران برای رهائی ، آزادی وبرابری شرکت داشته باشید وگرنه با هنوز همان تفکرات کهنه ارتجاعی رهبران ایدئولژیک که بدتر ازولایت فقیه رزیم است وبا تفکرات سکتی ودور از مردم هرگز راهی برای خود باز نخواهید کرد. شما با یک دگرگونی عمیق واخراج مسئولین ودرراس آنها مریم ومسعود وباند آنها وانتخاب آزاد بصورت یک سازمان سیاسی میتوانید دوباره از پشتیبانی مردمی برخورد ار شوید و میتوانید راهی نو را باز کنید. با دگماتیسم وتفکرات رهبرایان اقتدارگرایانه هرگز راه به آزادی نخواهید گشود. برای رها شدن بایستی که در ابتدا خود را از تفکرات اقتدارگرایانه وخود سانسوری نجات داد. برای دگرگونی راهی جز بر هم ریختن کل دستگاه سازمان خود ندارید ورهبران وباندهای وابسته به رجوی را اخراج کنید وراه را برای یک مبارزه نو ومردمی بگشائید. دگرگونی از پایین سازمان و قیام دردرون سازمان علیه رهبران اقتدار گرا میتواند کمک کننده به جنبش آزادی بخش مردم ایران باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا