تلاشهای ضد جداشده ها

چگونه بی بی سی فارسی مجاهدین خلق را آشفته کرد

رجویها دردنیای وهم و خیال بچه گانه چهاردهه گذشته ، مدام بلغورکردند که تضاد اصلی ما با رژیم ایران است ومطلقا تحت هیچ شرایطی به حاشیه نمی زنیم وفقط سرتضاد اصلی مرزسرخ یا خط قرمز داریم.
فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین ازطرف دیگربه اقتضای اعتقاد به اصل هدف وسیله را توجیه میکند ، برای ایستادگی وحفظ خط قرمز کذایی خود که ماحصل آن تحقق امرسرنگونی وبدست گرفتن قدرت بلامنازع درایران آینده تعریف وتبیین شده است ، با زیرپاگذاشتن حداقل پرنسیب ها وچارچوب های عرف انسانی واخلاقی تا توانستند بی محابا درخیانت وجنایت غوطه ورشدند ودستکم ازکارنامه سیاه اعمال تروریستی برعلیه هموطنان خود با 17000 شهید ازاقشارمختلف جامعه ایران برخوردار و مفتخرند.
گانگسترهای چشم وگوش بسته ارتش آزادیبخش رجوی دردهه هفتاد ، آنگاه که تمامیت حکومت دیکتاتوری صدام با تعرض معارضین عراقی به مخاطره افتاده بود ، به دستورپدرخوانده خود صدام ، اکراد وشیعیان عراقی شریف را زیرشنی های تانک خود له کردند وبه دستورمسعود ومریم رجوی فشنگهایشان را برای مقابله با پاسداران نگهداشتند!
نزدیک به چهاردهه است که اعضای نگون بخت خود را بدون حداقلهای ارتباط با دنیای بیرون، اغفال ومغزشویی میکند وناراضیان را قرنطینه وآنانی را که به خواسته ها ومحدودیت ها تن نمی دهند علنا یا مشکوک ومرموزبه قتل میرسانند تا هیچگونه اعتراضی پدیدار نشود.
رجویها ما بعد انتقال ازعراق به آلبانی خواستند که رنگ عوض کنند وازقبای تروریسم خارج شده تا صلح طلب بنمایند وبرای این امر آویزان امریکا وآل سعود وصهیونیسم شدند تا ازآخوری دیگر، سراب سرنگونی را به گدایی بنشینند.
باردیگربا این عنوان وخط جدید مافیاگونه ، اعضایش را فریفتند ودراستقبال ازلابیهای ورشکسته امریکایی واروپایی ، قطعه زمینی را درمنطقه مانزآلبانی با بیگاری کشیدن ازاعضای نگون بخت زرق وبرق انداختند وتابلوی ورود ممنوع نصب کردند ولیکن با مدیریت مهندسی شده اندک خبرنگاراستیجاری ومشکوک را هم به دیدار از مزرعه وحیواناتش دعوت کردند تا بنمایانند که شهرآزادیست با دمکراسی نوع رجویسم !
دراین وانفسا بقرارزیرخبری آمد که چونان بمب ترکید وترکش هایش تمامیت رجویسم را به لرزه انداخت ونقش برزمین کرد .

مجاهدین خلق، گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند.

همچنانکه مطابق لینک فوق مطالعه فرمودید اصل خبرچیزی نبود الا مصاحبه شبکه فارسی زبان بی بی سی با دوتن ازجداشدگان ازفرقه رجوی که گویا به حقایقی ازمناسبات فرقه گرایانه رجوی پرداختند.


عضوجداشده غلامعلی میرزایی درمصاحبه با شبکه بی بی سی گفت :
” 37 سال با زن و پسرم حرف نزدم. آن‌ها فکر می‌کردند مرده‌ام. ولی گفتم نه من زنده‌ام و در آلبانی هستم… اشک‌شان جاری شد.”
خبرنگاربی بی سی هم مابعد شنیدن درد دل عضواسیرسابق رجوی تحت تاثیرقرارگرفت ودرگزارش خود افزود :
” تماس تلفنی پس از گذشت سالیان دراز، برای غلام میرزایی هم سخت بود. او ۶۰ ساله است و دو سال پیش از اردوگاه نظامی‌گونه مجاهدین در حومه تیرانا گریخت. “
حسن حیرانی دیگرعضوجداشده بود که درمصاحبه با خبرنگاربی بی سی فقط دوجمله کلیدی گفت :
ما یک دفترچه کوچک داشتیم و باید در آن اگر لحظه‌ای تجربه سکسی داشتیم را می‌نوشتیم. برای مثال: ” امروز صبح حالت نعوظ پیدا کردم.!!”
” وقتی که عراق بودیم، اگر می‌خواستید به خانواده تلفن بزنید، سازمان مجاهدین خلق شما را ضعیف می‌نامید. ما هیچ رابطه‌ای با بستگانمان نداشتیم. ولی وقتی به تیرانا آمدیم توانستیم از اینترنت استفاده شخصی کنیم.”
انگارمصاحبه آندوعضوعزیز رهایی یافته ازمافیای رجوی با شبکه بی بی سی به خال اصابت کرده بود وتمامیت فرقه رجوی را به چالش کشیده بود وگویا آبی بود که لانه مور و ملخ و زنبور را چونان سیل بنیان شکن با خود برده و آلاخان والاخان کرده بود.
اینجا بود ک برمنبای هدف وسلیه را توجیه میکند ، تضاد اصلی از روی حکومت ایران به جانب شبکه بی بی سی چرخید ویک شبه تا یکهفته هرآنچه اباطیل و لاطائلات دراندرون داشتند به روی شبکه مذکوروهمچنین جداشدگان مظلوم ازظلم و جور رجوی استفراغ کردند.
رجویها درپاسخگویی نابخردانه خود به بی بی سی که از قضا سابقه خصومت افسارگسیخته با ایران وایرانی دارد ، افسارپاره کردند وبا یک بسیج گسترده وهمگانی رسانه ای ، تلاشی گزاف وبیهوده درپوشاندن حقایق مطرح درمصاحبه با دوتن ازجداشدگان داشتند.
دراین خصوص شماری ازنگون بختهای پیر و فرتوت مقیم خانه سالمندان آلبانی را به صفحه تلویزیونی خود کشاندند تا با فحش وناسزا ضمن محکوم کردن مصاحبه بی بی سی با جداشدگان ، شبکه مذکوررا تخریب و ازعوامل اطلاعات ایران معرفی کنند تا با ایجاد ترس و وحشت مبادا مصاحبه های مشابه با دیگرجداشدگان تکرار گردد.
رجویها درصحنه ای دیگریک دوجین ازعوامل رباطی خود را گسیل داشت که طی قلم فرسایی ابلهانه هم به شبکه بی بی سی بزنند وهم به جداشدگان مصاحبه شونده که چرا به ذکرمشتی حقایق اندرون خود و فرقه پرداختند.
خواهش دارم عجالتا به تیتر شماری ازعقده گشایی وچرک نوشته های درج شده درسایت های نخ نمای رجویها دقت بفرمایید تا به متن نمونه هایی از آن بپردازیم .
بی بی سی حرامزاده ترین نوع سانسوردربرنامه پرونده
– خدمات رسانی بی بی سی به آخوندها ، رژیمی درحال سقوط !!
– افشای شرارت دنائت رذالت آیت الله بی بی سی دربرنامه آفساید سیمای آزادی
– همدستی بی بی سی با فاشیسم مذهبی اعتراض محمد رضا احمدی زاده
– بی بی سی ودروغ پردازیهایش نامه ازرضا سلیمانی
– دراعتراض به افترائات بی بی سی علیه مجاهدین ازطریق ماموران وزارت اطلاعات ازرفیق دهقان

مخاطبانم خوب است که بدانند که آقایان رضا سلیمانی ، محمدرضا احمدی زاده ورفیق دهقان هم جداشده ازفرقه رجوی هستند که متاسفانه ناتوان ازحل وفصل امورات زندگی مشقت بار آلبانی برغم جدایی از رجویها مجددا آویزان آنان شدند تا ازبرکت دوجایی خوری هم از توبره بخورند و هم از آخور.
این سه تن نگون بخت و شماری دیگراز رجویها جداشده هستند ولیکن تعهد دادند درازای دریافت پول ، خانه مسکونی وحل وفصل مسایل حقوقی تا خروج ازآلبانی به دیگرکشور اروپایی مطلوب خود نه تنها برعلیه فرقه رجوی روشنگری نداشته باشند بلکه درلحظه ضروری برعلیه سایردوستان جداشده خود ازجمله غلامعلی میرزایی وحسن حیرانی با نشخوارلاطائلات مقابله هم داشته باشند.
مثلاجداشده مزدور رجوی اکبروندایی خطاب به بی بی سی میگوید:
” من الان یک زندگی شخصی دارم که انتخاب خودم است که البته هواداری ازاین مقاومت را دارم. اما شما آیا میدانید با کسانی مصاحبه کردید که مستقیما بخاطر پول با وزارت اطلاعات آخوندی در ارتباط هستند و برای این هم از هیچ کثافت کاری و دروغ پردازی دریغ ندارند وشما هم هیچ وظیفه ای جز شستن ردپای خونین دیکتاتوری آن هم از نوع شناخته شده آخوندی ندارید.!!
آقایان رفیق دهقان ، رضا سلیمانی ، محمد رضا احمدی زاده ازدیگر جداشده های مزدبگیر رجویها هستند که سراسیمه به صحنه گماشته شدند تا ازغافله عقب نمانند که درداستان سرایی کذایی نکند چیزی از اکبروندایی مزدورکم گذاشته باشند که جملگی بنوعی پررنگ تر مدعی شدند که سالیان دمکراسی وآزادی را درمناسبات مجاهدین تجربه کردند وهمچنین موبایل واینترنت هم داشتند ومرتبط با خانواده هایشان هم بودند !!؟؟
دراینجا نگارنده وشاید هم اساس مخاطبانم یک سوال درذهنشان نقش می بندد که با وجود دمکراسی وآزادی و داشتن موبایل واینترنت وارتباط با دنیای آزاد خاصه خانواده درمدینه فاضله اشرف 3 ، دیگرچرا آقایان رفیق دهقان ، رضا سلیمانی ، محمدرضا احمدی زاده احساس نارضایتی کردند وازفرقه جدا شدند وبهترنبود که کماکان درمناسبات بقول شان انقلابی حضورمیداشتند !؟
نگارنده بخوبی اطلاع دارم که بعضا جداشده ناتوان ازمدیریت زندگی شخصی خود ، دیگربارناگزیر آویزان رجویها شدند وبا گرفتن حقوق ماهیانه وپاداشهای ضروری بتوانند با دروغگویی وجاسوسی علیه دوستان سابق خود ، درخفت وخواری گذران زندگی داشته باشند وچه زشت وناپسند..
ولیکن هستند دیگرجداشده هایی ازجمله غلامعلی میرزایی ، حسن حیرانی ، رحمان محمدیان وعظیم میش مست و…که با پرداخت قیمت جدایی دارند بی منت علیه فرقه تبهکار و تروریستی رجوی که با عمروجوانی شان بازی کرد ، فعالیت وروشنگری میکنند که حقا درود برغیرت شان .
پوراحمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا