تجمع 42نفره‎ی دارو دسته‎ی رجوی در نیویورک

 

این گزارش از آن رو تهیه گردید که بر اثر شدت افتضاح برگزاری تجمع مجاهدین در نیویورک، که هیچیک از سایت>‎ی مجاهدین حاضر نشدند عکس و گزارشی از آن را درج کنند و تنها یک سایت آنها، گزارش کوتاه نوشتاری از آن را منتشر ساخت، نیاز به اطلاع>‎ی گروهش، کرسی خواهی در سازمان ملل را بر رؤیاهای خود افزوده است، برای کمی اعتباربخشی به این آرزوی محال، آن را از زبان "میلی فای" که یک نماینده>‎باشد، بیان داشت.

مریم رجوی بار دیگر از زبان وی، استعانت و استمالت خود از امریکا را به نمایش گذارد و خواهان بیرون آوردن نام باند رجوی از لیست گروه>‎ی بسیار بااهمیت این بود که هیچیک از نمایندگان کنگره>‎الظاهر از مجاهدین حمایت می>‎های سرکاری به دار و دسته>‎مداران امریکایی به منزله>‎کنند و علت استنکاف از شرکت در چنین تجمعات را ناشی از بی>‎دانند.

اما صحنه گردان اصلی تجمع 42 نفره>‎ی امریکاییان برای دموکراسی در خاورمیانه می>‎ی دار و دسته>‎ی جنگ طلب و صهیونیستی فاکس نیوز طرفی نبست و نتوانست اربابش را از غرقاب بحران>‎بار برهاند، بار دیگر پرده>‎کند.

هم زمان با این تجمع، دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین با درج یک آگهی گران>‎های تروریستی شدند.

از آنجا که سود درج این>‎ها برای واشنگتن تایمز، بیشتر از آن است که به راست و دروغ بودن چنین تبلیغاتی بپردازد، می>‎های دست ساز و جعلی نیز یک نماینده به نیویورک می>‎توانستید 200 نفر را در آنجا جمع کنید و لازم نبود که دست به دامان نیویورک تایمز و لابی اسراییل شوید.

دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.