انتظار رویارویی، پایان تزویرها

سه سال است که باند آدم‎کش رجوی با تزویر و نفاق مدعی است که مخالف یک جنگ خارجی علیه ایران است و بهاصطلاح به راهکاری برای مقابله با حکومت ایران بهنام "راه حل سوم" اعتقاد دارد!

در ابتدای کار اعلام کردند که از اصلی‎ترین لوازم این راه حل بردن پروندهی فعالیتهای هستهای ایران به شورای امنیت است. این کار نه به درخواست آنها، اما بنا به اهدافی که امریکا و اسراییل بهدنبال آن بودند صورت گرفت.

ما هم از همان ابتدا گفته بودیم که هدف گروه تروریستی مجاهدین از مطرح ساختن چنین خواسته‎هایی، بیتردید تحریک امریکا برای حملهی نظامی به ایران است و فشارهای سیاسی را با توجه به سازش ناپذیری مقامات ایران در برابر خواستههای غرب، مسیری برای رسیدن به نقطهی تقابل نظامی میدیدند (با الگو برداری از روند حمله به عراق).

برای رسیدن به این هدف، از همان ابتدا مریم رجوی موضوع دخالت ایران در عراق را به‎عنوان برنامهی تبلیغاتی مجاهدین برای تحریک امریکا آغاز نمود تا از رهگذر کشاندن رویارویی امریکا با شیعیان – که آنها را عوامل ایران معرفی میکند – زمینههای یک جنگ علیه ایران را رقم زند. *

اکنون تحلیل‎گران و سخنگویان مجاهدین به صراحت انتظار خود را برای رویارویی امریکا با ایران بیان میدارند و در حالیکه دولتمردان امریکایی شایعات دربارهی احتمال حملهی نظامی به ایران را رد میکنند، مجاهدین حتی حملهی نظامی به ایران را قریبالوقوع میدانند!

جیب گشادی که باند تبهکار رجوی برای حمله‎ی امریکا به ایران دوخته، باعث شده است تا با فعال کردن حامیان انگلیسیاش، مجدداً اعلام دارند که داوطلباند تا بهخدمت پنتاگون در آیند.

این‎که آیا امریکا توان پرداخت هزینهی جنگی دیگر که مسلماً ابعادی دهها برابر ماجراجویی در عراق برایش خواهد داشت را دارد یا خیر؟ امری است که آینده معلوم خواهد کرد. اما علیرغم اینکه مجاهدین به تزویرهای خود پایان بخشیده و عملاً در صف مدافعان حملهی نظامی امریکا به ایران درآمدهاند، هدفشان در این مرحله فقط تضعیف دولت عراق و کشتار شیعیان عراق بهدست ارتش امریکا با این بهانه که به ایران وابسته هستند میباشد.

چرا که اکنون اصلی‎ترین تهدیدی که موجودیت مجاهدین را هدف قرار داده است، تصمیم قاطع دولت آقای نوری المالکی برای اخراج آنان از عراق است.

به این ترتیب یک‎بار دیگر مجاهدین خیانتهای خود را نه تنها در حق مردم ایران، بلکه در حق مردم و شیعیان عراق به اوج خود رساندند.

ایران‎دیدبان

________________________

* مریم رجوی در انگلستان اعلام نمود که خطر دخالت ایران در عراق صدبار از داشتن سلاح اتمی خطرناک‎تر است! طرح یک چنین شعاری برخلاف دعاوی مجاهدین دربارهی تغییر از درون جامعهی ایران بهوسیلهی مجاهدین و یا درخواست پایان دادن به مماشات! دقیقاً با هدف بهراه انداختن یک جنگ که به زعم آنان میتواند محول کردن نقشی به مجاهدین را در پی داشته باشد صورت گرفت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا