شکست باند رجوی در جبهه‎ ای دیگر

1- فردا، 17 اسفند 1385، قرار است که گروه تروریستی مجاهدین تجمعی را در بروکسل علیه اتحادیه>‎ی افراد عضو، سمپات و هوادارش را به همراه خانواده و دوستان و رفقا بسیج کرده تا در این تجمع شرکت کنند و تمام ظرفیت>‎اش را برای استخدام نیرو از منابع گوناگون از جمله متقاضیان غیرایرانی پناهندگی و به>‎ها و عراقی>‎تر نشان دادن این تجمع فعال نموده است.

از هم>‎هزار نفر را برای اعلام تعداد شرکت کنندگان در نظر گرفته است و دست آخر نیز آن را یک پیروزی برای خود قلمداد خواهد نمود!

شعارها و سخنرانان نیز از هم>‎ای هم از سوی مجاهدین که احیاناً یک پارلمانتر غیرمجاهد خواهد بود، نامه>‎ی اروپا خواهد برد که مثلاً به دست وزیران این اتحادیه رسانده شود.

اما صرف>‎رمق، باید دید مجاهدین برای چه تجمع می>‎اند و چه حاصلی از این کار خواهند برد؟

سال 1364، مجاهدین در حالی که کشورهای غربی و به>‎های نفتی، تسلیحاتی و تکنولوژیک، درگیر جنگی همه جانبه علیه ایران بودند و کشورهای آنان جولانگاه دفاتر و اعضای مجاهدین بود، رجوی با موضع>‎عنوان تاجرپیشگانی که هنوز در داخل کشور فعالیت سیاسی نموده و نماینده برای شرکت در انتخابات معرفی می>‎دهند که از نظر کشورهای اروپایی مشروعیت ندارد و به>‎ی مسلحانه و در تمامیت>‎داد. *

پس از آن ">‎ی لمپنیستی و چارواداری، و فحاشی وقیحانه به زمین و زمان" به اسم "مبارزه>‎عنوان جایگزین دریافت داشته بود، از دست بدهد.

به فاصله>‎ی ایران تغییر مشی دهد و ایران کشوری نیست که بتوان آن را نایدده گرفت و پیام تنش>‎ی دولت>‎ گذاشت که به>‎ثبات بودن نظام ایران و سرنگونی قریب>‎شد.

پس از این مقطع، تلاش دار و دسته>‎ای که در پیش گرفته بود معطوف گشت.

از سال 1370 به این سو، کشورهای اروپایی و بیشتر از همه بلژیک شاهد چنین تجمعاتی بوده است. در دوره>‎دلیل توجه غرب به ایران، مجاهدین به وضعیت انفجاری رسیده و زیر شدیدترین فشارها از ناحیه>‎های بلاهت>‎کارانه>‎چنین مجاهدین، هر بار بیشتر از دور قبل، جنبه>‎هایی مثل موضوع فعالیت>‎ای ایران و یا بحران دامن>‎خود جلب کنند و یا سیاست>‎ری یافت تا آنجا که شاهد آن هستیم که تجمع فردای دار و دسته>‎طور مشخص در رویارویی با کشورهای اتحادیه>‎اعتباری و اضمحلال کامل تشکیلاتی این فرقه است.

اروپا نیز تصمیم خود درباره>‎عنوان یک گروه تروریستی را در نشست وزرای اقتصاد و دارایی خود اعلام کرد و جایی برای چانه>‎گونه>‎ها میتینگی که تاکنون برگزار کرده>‎عنوان تنها راه حل و آخرین دست و پا زدن>‎ای در بر نخواهد داشت و این را گردانندگان فرقه>‎دانند، اما تنها به این دلیل که نیروهای محصور در اردوگاه اشرف را مجاب کنند که موانعی خارج از گروه دست آنها را بسته و به این وسیله بحران>‎یازند.

بدین ترتیب باید گفت که دار و دسته>‎اش را می>‎های درونی و واخوردگی نیروهایی که هیچ روزنه>‎بینند.

دیدبان

___________________

* مراجعه کنید به پیام نوروزی مسعود و مریم رجوی در سال 1364

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.