عملکرد سازمان مجاهدین خلق

حیلهی شیادانهی باند منزوی رجوی

ایراندیدبان، ششم ژانویه 2007
پیش از این هرگاه كه یك فرد و یا یك جمعیت سیاسی و یا حقوقبشری سخنی برخلاف بافتههای رجوی میگفت و یا موضعگیری متفاوت با دار و دستهی رجوی داشت، پس از آن كه آماج فحاشیهای مجاهدین قرار میگرفت، بعد از مدتی برای اینكه آن شخص یا جمعیت را كاملاً زمینگیر و مرعوب كنند، اسناد و مداركی را جعل میكردند و مدعی میشدند كه آن اسناد را از درون حكومت ایران بهدست آوردهاند، اسنادی كه بهاصطلاح حاكی از ارتباط آن فرد با حكومت ایران بود.
نمونهی بارز این روش شیادانه را هر بار كه افشاگریهای جداشدگان، مجاهدین را به چالش كشیده است دربارهی آنان شاهد بودهایم. همچنین دربارهی سایر اشخاص و گروههای سیاسی كه با استناد بههمین مدارك ساختگی و جعلی، از آنها با عنوان پاسداران سیاسی حكومت ایران یاد میكنند.
اما از آنجا كه بقایای رجوی بهدلیل جنگطلبی و مواضع ارتجاعی و ضدانسانیشان، هوا را خیلی پس دیده و فراتر از ایرانی، اكنون هر متفكر و اندیشمند مترقی در سرتاسر جهان را در زمرهی اضداد و مخالفان خود میبینند، خود را به یكباره راحت كرده و با یك خبر مجعول، مدعی سرمایهگذاری حكومت ایران برای بهرهبرداری از كل رسانهها، مطبوعات و نیروهای دانشگاهی غیرایرانی شدهاند!
خبر مجعول بقایای بهگل نشسته و سردرگم رجوی طوری تنظیم شده است كه از این پس هر كس را كه بخواهند، بتوانند با استناد به آن متهم به ارتباط و دریافت پول از ایران كنند و مثلاً بگویند بر اساس سندی كه در تاریخ 15 دی 1386 از یك جلسهی درونی رژیم بهدست آمده، كلیهی اساتید دانشگاههای امریكا كه ضد جنگ موضعگیری كردهاند مزدوران این رژیم هستند.
در بخشی از جعلیات باند به بنبست رسیدهی رجوی چنین آمده است:
« اخیرا در جلسه سران رژیم خط كار سیاست خارجی را مشخص كرده و آن را به صورت یك دستورالعمل تدوین شده به وزارت خارجه و همة ارگانهای دست اندركار صدور بنیادگرایی و تروریسم ابلاغ كردند.
برخی از محورهای این دستورالعمل بدین قرار است.
دریك بند از این دستورالعمل نوشته شده:
– باید تلاش كنیم با ایجاد سازمانهای غیردولتی (ان.جی.او) در خارج كشور, به ایجاد لابی های گسترده علیه سیاست تحریم و جنگ علیه نظام بپردازیم و از این طریق بر روی سیاستِ دولتها تاثیر بگذاریم و آنها را زیر فشار ببریم.
و خط كار دیگر ی مشخص شده این است, كه برای تاثیر گذاری باید روی رسانه های خارجی كار كنیم و برای اینكار هرچقدر نیاز باشه هزینه و پول خرج كنیم چون این رسانه ها و مطبوعات مخاطبان زیادی دارند به نوشته این دستورالعمل حاصلِ این كار به سود نظام است و هزینه در این زمینه با توجه به فواید آن ضروری است”.
درابلاغیة سران رژیم همچنین آمده :
-” یكی دیگر از اهداف باید كار و تاثیرگذاری بر روی نیروهای دانشگاهی این كشورها باشد. میتوانیم در ارتباط با گروههای غیرایرانی و مشخصا كشورهایی كه رابطه های خوبی با جمهوری اسلامی دارند، برای این كار سرمایه گذاری كنیم.
در یك قسمت از این دستورالعمل هم روی استفاده از امكانات ایرانیان مقیم خارج بویژه در آمریكا بعنوان یك امكان اقتصادی و سیاسی تاكید شده و گفته كه بایدبه نفع نظام از آنها بهره برداری كنیم. » *
اینكه جلسهی سران حكومت در كجا و كی بوده است؟ چه كسانی در آن شركت داشتهاند، دستور آن جلسه چه بوده است و به چه منظور این تصمیمات اتخاذ شده است؟ پرسشهایی است كه در میان جعل و خیالپردازیهای باند جاعل رجوی به فراموشی سپرده شده و نشان میدهد كه هدف صرفاً سرهمبندی آن برای سوءاستفادههای بعدی علیه شخصیتهای و رسانههای خارجی بوده است.
اما نكتهی بسیار مهم كه مجاهدین با جعل این خبر بهطور ضمنی به آن اعتراف میكنند این است كه شكاف و تضاد عمیقی بین مواضع نیروها و احزاب مترقی و افكار عمومی غرب با سیاستهای زورگویانهی كشورهای استعمارگر وجود دارد و خوشبختانه این اعتراف همچنین تأیید هزارباره بر این است كه مجاهدین هیچ امیدی جز به سیاستهای جنگطلبانهی برخی دولتمردان غربی نداشته و حضور خود در آن اردوگاه را رسماً اعلام و به آن اذعان میكنند.
__________________________
* سایت همبستگی ملی و سایر سایتهای تابعهی باند رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا