باند تروریست رجوی در عراق به بنبست رسید

ایرانرغم تعامل باند تروریست رجوی با برخی اقشار عراقی و ادعای حمایت آنان از حضور نامشروع و غیرقانونی این گروه در عراق، تلاشی این گروه و هماش (که از میان برخی گروهی سیاسی این کشور و تغییر آن به شرایط حکومت صدام، بهاش برمیهای گروه تروریستی مجاهدین در عراق که سه سال قبل با هدف همی قدرتی اول در انتخابات پارلمان و بیهای بعدی برای تضعیف دولت مالکی، اکنون به برگزاری میهمانی و ارتباط با چند روزنامههای گسترده و برنامهی مجاهدین برای رویارو قرار دادن امریکا با ایران به بهانهترین امیدهای مجاهدین برای ادامهداد نیز از نشانهبست رسیدن دار و دستهتازگی و بعد از تمامی تمهیداتی که جنگگوی فرماندهوگو با روزنامهی سلاح و تأمین نیروهای آموزشی شورشیان عراق ادامه می‌دهد. گزارشی که مجاهدین خیلی از آن استقبال کرده و آن را نیز نتیجههای خود در این مسیر قلمداد کردند! "صالح مطلک" و "عدنان الدلیمی" دو تن از چهرهگذاری کلانی برای حمایت از آنها انجام داده و به مواضع نسنجیده و غیرمنطقی آنان علیه دولت عراق دلسر میاش با گروهخاطر نمایندگی پارلمان دارد از یک محاکمه جان بهپیمانانباشد و از این منظر همعنوان فردی منزوی و تکشود که حتی جناحمند وابسته به برخی کشورهای عربی نیز حاضر به حمایت از وی نیستند. تلاشتر از کانال نظامیان امریکایی دنبال میبست رسیده است و هیچکه نظامیان امریکایی نیز محدودهتر از گذشته رعایت میهای کلی دولت عراق دربارهباشند. اکنون با توجه به موفقیتهای القاعده و استقرار امنیت نسبی در این کشور و طولانی شدن عمر پارلمان و دولت عراق که خلاف خواست گروهای برای این گروه در عراق متصور نیست و تلاشی باند رجوی در این کشور که گاه و بیرسد، تنها دست و پا زدنباشد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.