باند تروریست رجوی در عراق به بنبست رسید

ایراندیدبان، نهم ژانویه 2008
علیرغم تعامل باند تروریست رجوی با برخی اقشار عراقی و ادعای حمایت آنان از حضور نامشروع و غیرقانونی این گروه در عراق، تلاشهای چهار سالهی این گروه و همپیمانان مقطعیاش (که از میان برخی گروههای سیاسی و یا مذهبی این کشور برای خود دست و پا کرده بود) برای اثرگذاری بر صحنهی سیاسی این کشور و تغییر آن به شرایط حکومت صدام، بهطور کامل با شکست مواجه شده است و اکنون رهبری مجاهدین به تنها اقداماتی که از دستاش برمیآید اکتفا نموده و ناظر روند جاری اوضاع این کشور است.
دخالتهای گروه تروریستی مجاهدین در عراق که سه سال قبل با هدف همسویی با جریانی که خواهان تشکیل یک جبههی قدرتمند سیاسی برای مقابله با شیعیان و قبضه کردن پارلمان عراق و سپس تضعیف دولت بود آغاز گردید، با شکست سنگین سیاسی این جبهه در مرحلهی اول در انتخابات پارلمان و بینتیجه بودن تلاشهای بعدی برای تضعیف دولت مالکی، اکنون به برگزاری میهمانی و ارتباط با چند روزنامهی عراقی خلاصه شده است.
شکست تلاشهای گسترده و برنامهریزی شدهی مجاهدین برای رویارو قرار دادن امریکا با ایران به بهانهی دخالت در عراق که یکی از اصلیترین امیدهای مجاهدین برای ادامهی بقاء و نزدیکی به امریکا را تشکیل میداد نیز از نشانههای به بنبست رسیدن دار و دستهی رجوی در عراق است.
بهتازگی و بعد از تمامی تمهیداتی که جنگطلبان امریکایی و مجاهدین در این راستا انجام دادند، سرهنگ استیون بویلان سخنگوی فرماندهی ارشد نیروهای امریکایی در عراق در گفتوگو با روزنامهی واشنگتن تایمز با رد گزارش جهت‌دار وزارت دفاع امریکا، اعتراف کرده است که ایران از شبه نظامیان عراقی حمایت نمی‌کند.
واشنگتن تایمز خاطرنشان کرده که در ماه دسامبر، پنتاگون گزارشی را تحت عنوان سنجش ثبات و امنیت در عراق به کنگره ارایه و در آن اعلام کرده بود ایران به ارایهی سلاح و تأمین نیروهای آموزشی شورشیان عراق ادامه می‌دهد.
گزارشی که مجاهدین خیلی از آن استقبال کرده و آن را نیز نتیجهی تلاشهای خود در این مسیر قلمداد کردند!
صالح مطلک و عدنان الدلیمی دو تن از چهرههایی که مجاهدین سرمایهگذاری کلانی برای حمایت از آنها انجام داده و به مواضع نسنجیده و غیرمنطقی آنان علیه دولت عراق دلخوش بودند، اکنون در انزوای مطلق بهسر میبرند.
عدنان الدلیمی پس از افشای کامل ارتباطاتاش با گروههای تروریستی، صرفاً با استفاده از مصونیتی که بهخاطر نمایندگی پارلمان دارد از یک محاکمه جان بهدر برده است. شخصیتی هرج و مرج طلب که حتی در میان همپیماناناش نیز به عدم تعادل روانی مشهور است.
صالح مطلک نیز صرفاً در پی کسب قدرت و گرفتن سمت برای خود میباشد و از این منظر همآنند مجاهدین توان شرکت در یک ائتلاف و اتحاد را ندارد و بهعنوان فردی منزوی و تکرو شناخته میشود که حتی جناحهای قدرتمند وابسته به برخی کشورهای عربی نیز حاضر به حمایت از وی نیستند.
تلاشهای پنهان باند رجوی برای قانونی کردن حضورشان در عراق که بیشتر از کانال نظامیان امریکایی دنبال میشد مطلقاً به بنبست رسیده است و هیچکس در دولت عراق با آن موافقتی ندارد، ضمن آنکه نظامیان امریکایی نیز محدودهی حفاظتی و کنترلی را سختتر از گذشته رعایت میکنند و تابع سیاستهای کلی دولت عراق دربارهی آنان میباشند.
اکنون با توجه به موفقیتهای مردم و دولت عراق در سرکوب تروریستهای القاعده و استقرار امنیت نسبی در این کشور و طولانی شدن عمر پارلمان و دولت عراق که خلاف خواست گروههای تروریستی از جمله مجاهدین بود، هیچ آیندهای برای این گروه در عراق متصور نیست و تلاشهای ابلهانهی باند رجوی در این کشور که گاه و بیگاه اخبار آن میرسد، تنها دست و پا زدنهای ناگزیر تا تعیین تکلیف نهایی آنان که دیرزمانی به آن نمانده است میباشد.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن