عملکرد سازمان مجاهدین خلق

باند تروریست رجوی در عراق به بنبست رسید

ایراندیدبان، نهم ژانویه 2008
علیرغم تعامل باند تروریست رجوی با برخی اقشار عراقی و ادعای حمایت آنان از حضور نامشروع و غیرقانونی این گروه در عراق، تلاشهای چهار سالهی این گروه و همپیمانان مقطعیاش (كه از میان برخی گروههای سیاسی و یا مذهبی این كشور برای خود دست و پا كرده بود) برای اثرگذاری بر صحنهی سیاسی این كشور و تغییر آن به شرایط حكومت صدام، بهطور كامل با شكست مواجه شده است و اكنون رهبری مجاهدین به تنها اقداماتی كه از دستاش برمیآید اكتفا نموده و ناظر روند جاری اوضاع این كشور است.
دخالتهای گروه تروریستی مجاهدین در عراق كه سه سال قبل با هدف همسویی با جریانی كه خواهان تشكیل یك جبههی قدرتمند سیاسی برای مقابله با شیعیان و قبضه كردن پارلمان عراق و سپس تضعیف دولت بود آغاز گردید، با شكست سنگین سیاسی این جبهه در مرحلهی اول در انتخابات پارلمان و بینتیجه بودن تلاشهای بعدی برای تضعیف دولت مالكی، اكنون به برگزاری میهمانی و ارتباط با چند روزنامهی عراقی خلاصه شده است.
شكست تلاشهای گسترده و برنامهریزی شدهی مجاهدین برای رویارو قرار دادن امریکا با ایران به بهانهی دخالت در عراق كه یكی از اصلیترین امیدهای مجاهدین برای ادامهی بقاء و نزدیكی به امریکا را تشكیل میداد نیز از نشانههای به بنبست رسیدن دار و دستهی رجوی در عراق است.
بهتازگی و بعد از تمامی تمهیداتی كه جنگطلبان امریکایی و مجاهدین در این راستا انجام دادند، سرهنگ استیون بویلان سخنگوی فرماندهی ارشد نیروهای امریکایی در عراق در گفتوگو با روزنامهی واشنگتن تایمز با رد گزارش جهت‌دار وزارت دفاع امریکا، اعتراف كرده است كه ایران از شبه نظامیان عراقی حمایت نمی‌كند.
واشنگتن تایمز خاطرنشان كرده كه در ماه دسامبر، پنتاگون گزارشی را تحت عنوان سنجش ثبات و امنیت در عراق به كنگره ارایه و در آن اعلام كرده بود ایران به ارایهی سلاح و تأمین نیروهای آموزشی شورشیان عراق ادامه می‌دهد.
گزارشی كه مجاهدین خیلی از آن استقبال كرده و آن را نیز نتیجهی تلاشهای خود در این مسیر قلمداد كردند!
صالح مطلك و عدنان الدلیمی دو تن از چهرههایی كه مجاهدین سرمایهگذاری كلانی برای حمایت از آنها انجام داده و به مواضع نسنجیده و غیرمنطقی آنان علیه دولت عراق دلخوش بودند، اكنون در انزوای مطلق بهسر میبرند.
عدنان الدلیمی پس از افشای كامل ارتباطاتاش با گروههای تروریستی، صرفاً با استفاده از مصونیتی كه بهخاطر نمایندگی پارلمان دارد از یك محاكمه جان بهدر برده است. شخصیتی هرج و مرج طلب كه حتی در میان همپیماناناش نیز به عدم تعادل روانی مشهور است.
صالح مطلك نیز صرفاً در پی كسب قدرت و گرفتن سمت برای خود میباشد و از این منظر همآنند مجاهدین توان شركت در یك ائتلاف و اتحاد را ندارد و بهعنوان فردی منزوی و تكرو شناخته میشود كه حتی جناحهای قدرتمند وابسته به برخی كشورهای عربی نیز حاضر به حمایت از وی نیستند.
تلاشهای پنهان باند رجوی برای قانونی كردن حضورشان در عراق كه بیشتر از كانال نظامیان امریکایی دنبال میشد مطلقاً به بنبست رسیده است و هیچكس در دولت عراق با آن موافقتی ندارد، ضمن آنكه نظامیان امریکایی نیز محدودهی حفاظتی و كنترلی را سختتر از گذشته رعایت میكنند و تابع سیاستهای كلی دولت عراق دربارهی آنان میباشند.
اكنون با توجه به موفقیتهای مردم و دولت عراق در سركوب تروریستهای القاعده و استقرار امنیت نسبی در این كشور و طولانی شدن عمر پارلمان و دولت عراق كه خلاف خواست گروههای تروریستی از جمله مجاهدین بود، هیچ آیندهای برای این گروه در عراق متصور نیست و تلاشهای ابلهانهی باند رجوی در این كشور كه گاه و بیگاه اخبار آن میرسد، تنها دست و پا زدنهای ناگزیر تا تعیین تكلیف نهایی آنان كه دیرزمانی به آن نمانده است میباشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا