امروزسکوت را بشکنید شاید فردا دیر باشد

روی این سخن با همه میهن دوستانی است که به ایرانی آزا د وبرقراری دموکراسی وحکومت قانون یعنی آرزوی صدساله مردم ایران می اندیشند…
هم میهنان تلاشگر در چهارگوشه جهان شما که معتقد به پروسه دموکراسی و جنبش مدنی برای رسیدن به آزادی برای گذرازاین دوران سخت و دشوارتاریخی هستید توجه داشته باشید
درعصر کنونی باتوجه به روی کار آمدن دولت های دموکرات درچهارگوشه جهان از آسیا تا افریقا وامریکای لاتین دورا ن انقلابهای خونین و سرنگونی رژیم های مستبد ازراه خشونت و ترور پایان یافته است.
با نگاهی به تغییر رژیم های مستبد درجهان در نزدیک به سه دهه ا خیر ورشد وگسترش جنبش های مدنی امروزه مردم دنیا به آن درجه از آگاهی رسیده اند که برای رسیدن به آزادی و سربلندی راهی بجز مبارزه مسالمت آمیز ومدنی وجود ندارد…
امروزه اندیشمندان ونخبگان سیاسی واقشارمختلف کوششگران عرصه اندیشه وعمل برای گذر ا این دشوارترین مقطع تاریخ تلاش می کنند تا با گسترش فرهنگ نقد ونشر آگاهی عموم مردم ایران را نسبت به تعریف حقوق فرد درجامعه ووظایف حکومتگران دربرابر مردم را بگونه ای روشن تبیین وتعریف نمایند…
امروزه وقت آ ن رسیده است که نخبگان فکری با بازخوانی رخدادهای نزدیک به سه دهه اخیر نسبت به بازشناسی موا نع پیش روی جنبش مدنی ایران همت گمارده ودررفع این موانع با همدلی وهم یاری وهمکاری با یکدیگربکوشند.
نگاهی موشکافانه به رخدادهای دهه شصت تاکنون وبازخوانی پرونده سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بی تردید هرایرانی آزادیخواهی رابدین نتیجه خواهد رساند که این سازمان پس ازشکست درجلب مردم ایران با اعلام فازنظامی ضمن گسترش فرهنگ ترور وخشونت درجامعه آنهم درزمانی که هم میهن مادراشغال بیگانگان بود وهم اندیشمندان وفعالان سیاسی با استفاده از فضای بوجود آمده درپی کاشت نهال های آزادی ودموکراسی وحقوق بشردرگوشه گوشه این مرزو بوم بودند.
وچنین شد که رجوی تشنه قدرت با تحت تاثیرقراردادن مشتی جوان سرشارازاحسای تصمیم به سرنگونی رژیم تازه ازراه رسیده وبرخاسته ازتمایل ورای آن زمان مردم ایران گردید.!
کسانی که رخدادهای آن دهه رابیاد دارند به خوبی می دا نند که رژیم اسلامی با استفاده ازهمین فرصتها بود که بهانه های لازم جهت سرکوب دگراندیشان و بر افکندن نهال های تازه رسته وسربرآورده آزادی رابدست آورد.
مردم ما دراین نزدیک به یک دهه دوران کشتاروسرکوب وترور وخشونت لطمات بسیاری خوردند چراکه ازسویی با تبعات جنگ وموشک باران و زیانهای تهاجم صدام جنایتکار روبرو بودند وازسویی دیگر باید در آتشی که باند تبهکار رجوی برافروخته و بزدلانه گریخته بود می سوختند…
درتیرماه شصت وهفت رژیم مجبور به پذیرش آتش بس گردید وتئوریهای مسعود رجوی که آتش بس را طناب دار رژیم می دانست وبدان اصرارداشت مانند همیشه غلط از آ ب درآمد!
آتش بس بین ایران وعراق گرچه همه آرزوهای این شیاد را که درگروتداوم جنگ بود بربادداد ولی نتوانست ا ز تصمیم جنون آمیز ا و درعملیاتی جنون آمیز به هدف سرنگونی رژیم مانعی ایجاد نماید!
عملیات ازپیش محکوم به شکست فروغ جاودان باعث کشته شدن بیش ا زهزارنفر از مهاجمین و وفراربقیه گردید و باردیگر تئوریهای جنون آمیز این بیمار تشنه قدرت به شکست انجامید ولی این همه ماجرا نبود زیرا این سازمان جهنمی به وسیله عوامل خود درزندانها چنین خبررسانی کرد که تا آزادی آنها وسرنگونی رژیم چیزی نمانده است!
خرسندی زندانیان وجشن وسرور آنها ازسویی و کشته شدن تعدادی ازسربازان ایرانی دردفع تهاجم فروغ بهانه مناسبی برای صدور دستور کشتکار زندانیان سیاسی در شهریور شصت گردید…..
هم میهنان آزاده – مبازان را آزادی توجه کنید که باتوجه با اسناد موجود این فرقه جنایتکار با تحلبل ها وعملکرد های بیش ازدودهه اخیر خود مرتکب جنابت ها وخیانت های بسیاری گردیده است و بنا براین اکنون که این فرقه درسراشیبی سقوط کامل قراردارد موضع گیری روشن وسریح تمامی احزاب وتشکل ها – گروه ها وانجمن ها و شخصیت های مبارز ومستقل و طرفدار حقوق بشر ودموکراسی درمورد این فرقه ضدایرانی وانسانی لازم وضروری به نظر می رسد….
بنا براین درراستای انزوای هرچه بیشتراین فرقه وترد کامل آن ازجوامع ایرانی بکوشید وفراموش نکنید که امروزبهترین زمان ممکن با مرزبندی با این فرقه می باشد..
این فرصت را امروز ازدست ندهید شاید فردا دیرباشد..
الف. مینو…. سپهرکنکاشگر و فعال حقوق بشر

دوازدهم آوریل 2008

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا