خودنمایی مجاهدین و توجه اروپا

یکی بر سر شاخ و بن می برید

قطعاً رهبری مجاهدین کسب نتایج و دست "Arial","sans-serif"”> آوردهای فروانی را از تجمع ویلپنت انتظار می "Arial","sans-serif"”> کشیده که با هزینه "Arial","sans-serif"”> های فوق "Arial","sans-serif"”> العاده سنگین – نیرویی و مالی – و بسیج تمامی امکانات تشکیلاتی این گروه در اروپا، به برگزاری آن مبادرت ورزیده است.

تفاسیر رمانتیکی که درباره "Arial","sans-serif"”> ی این تجمع ارایه می "Arial","sans-serif"”> شود و هم "Arial","sans-serif"”> چنین علاقه "Arial","sans-serif"”> ای که مجاهدین به اثبات توجه رسانه "Arial","sans-serif"”> های خبری به آن از خود نشان می "Arial","sans-serif"”> دهند، سطح و میزان توقعات رهبری مجاهدین از این سرمایه "Arial","sans-serif"”> گذاری را نشان می "Arial","sans-serif"”> دهد.

به هر روی این تجمع برای "خودنمایی" به اروپا تدارک دیده شده بود و از این منظر برای مجاهدینی که حتی ازدواج رهبرشان یک حرکت تاریخی محسوب می "Arial","sans-serif"”> شود، بیان چنین تفاسیر و علایقی کاملاً طبیعی و بدیهی است.

وقتی پای این "خودنمایی" به "Arial","sans-serif"”> میان می "Arial","sans-serif"”> آید، نه "Arial","sans-serif"”> تنها تفاسیر رمانتیک و مبالغه "Arial","sans-serif"”> آمیز و البته کلیشه "Arial","sans-serif"”> ای و از قبل آماده شده "Arial","sans-serif"”> ی پس از تجمع را باید جزیی از اصل برنامه دانست، بلکه جمع "Arial","sans-serif"”> آوری سیاهی لشکر برای بزرگ "Arial","sans-serif"”> نمایی را نیز باید شرط ضروری برگزاری آن به "Arial","sans-serif"”> حساب آورد.

با این همه، آیا رهبری مجاهدین به آن "Arial","sans-serif"”> چه می "Arial","sans-serif"”> خواست – جلب توجه – دست یافت؟

هم "Arial","sans-serif"”> زمان با حرکت برنامه "Arial","sans-serif"”> ریزی شده و پرشتاب مجاهدین برای بهره "Arial","sans-serif"”> برداری تبلیغاتی از این تجمع، یکی از معتبرترین رسانه "Arial","sans-serif"”> های کشور محل برگزاری (فرانس 24) پرده "Arial","sans-serif"”> های تبلیغی را کنار زد و با نمایش قسمت "Arial","sans-serif"”> های معیوب آن، ماشین تبلیغی باند رجوی را پنچر کرد.

دولت اردن که ظاهراً چند تن از اتباع و نمایندگان مجلس این کشور به جهت بالا بردن اهمیت مجاهدین، در این تجمع شرکت کرده بودند تا از اتحادیه "Arial","sans-serif"”> ی اروپا بخواهند که نام مجاهدین را از لیست گروه "Arial","sans-serif"”> های تروریستی خود خارج سازد، اعلام کرد که خود این گروه را تروریستی می "Arial","sans-serif"”> داند!

لردهای همیشه حامی مجاهدین نیز جزو مدعوینی بودند (یا بهتر است بگوییم صاحبان مجلس) که آن "Arial","sans-serif"”> ها هم با همین هدف – بالا بردن اهمیت مجاهدین – و با خواستی مشابه – درآوردن مجاهدین از لیست گروه "Arial","sans-serif"”> های تروریستی – در آن مجلس شرکت کرده بودند، اما هم "Arial","sans-serif"”> زمان سفیر دولت فخیمه در تهران اعلام کرد که هم "Arial","sans-serif"”> چنان دولت انگلستان مجاهدین را یک گروه تروریستی می "Arial","sans-serif"”> داند. و این اظهار نظر قابل توجه در حالی است که با مساعی همین چند لرد اعیان، وزارت کشور براون، چند روزی است که مجبور به خارج ساختن نام مجاهدین از لیست گروه "Arial","sans-serif"”> های تروریستی شده است!

این پارادوکس، لاجرم وزن و اعتبار سیاسی این آقایان و خانم "Arial","sans-serif"”> ها را هم نشان می "Arial","sans-serif"”> دهد که حتی از مجاب نمودن دولت "Arial","sans-serif"”> های خودشان در این مسیر عاجز بوده "Arial","sans-serif"”> اند. ایضاً اضافه کنید چند تن از نمایندگان کنگره "Arial","sans-serif"”> ی امریکا را که با پیام "Arial","sans-serif"”> های خود به این تجمع، بار دیگر داغ قرار داشتن نام مجاهدین در فهرست گروه "Arial","sans-serif"”> های تروریستی امریکا را تازه کردند.

در عین حال که هیچ مقام مسؤول و سیاست "Arial","sans-serif"”> مدار اروپایی راجع به این تجمع اظهار نظری نکرد و رسانه "Arial","sans-serif"”> های غربی صرفاً به درج آگهی "Arial","sans-serif"”> های مجاهدین در این باره بسنده کردند و تنها انعکاس مستقل رسانه "Arial","sans-serif"”> ای همان بود که چگونگی "خودنمایی" مجاهدین را فاش می "Arial","sans-serif"”> ساخت، اما ساده "Arial","sans-serif"”> لوحی است اگر گمان کنیم اروپا توجهی به این گروه و خودنمایی "Arial","sans-serif"”> هایش ندارد، به "Arial","sans-serif"”> خصوص در حال حاضر و موقعیتی که ارتباط اروپا – ایران قرار دارد.

اثبات این "توجه" نیاز به مدارک و اسناد محرمانه و یا پیش "Arial","sans-serif"”> گویی "Arial","sans-serif"”> های عالمانه ندارد، چرا که مقامات اروپا در برخی از مقاطع نگاه خود به این گروه را تشریح کرده و یا عملاً توضیح داده "Arial","sans-serif"”> اند. به "Arial","sans-serif"”> عنوان نمونه کشور میزبان، در یک زمان مشخص با قاطعیت از تجمع این گروه جلوگیری می "Arial","sans-serif"”> کند ولی در حال حاضر به آن مجوز برگزاری می "Arial","sans-serif"”> دهد!؟

بر اساس همین نگاه هم هست که محدودسازی و پی "Arial","sans-serif"”> گرد مجاهدین از پیش "Arial","sans-serif"”> نهادهای دست و دل بازانه "Arial","sans-serif"”> ی اروپا سر در می "Arial","sans-serif"”> آورد.

اگر حمل بر بی "Arial","sans-serif"”> ادبی نشود باید گفت که اروپا هر کجا لازم باشد مجاهدین را باز کرده و هر کجا لازم باشد آن "Arial","sans-serif"”> ها را می "Arial","sans-serif"”> بندد!

و این دقیقاً همان نکته "Arial","sans-serif"”> ی ظریفی است که ماهیت "توجه" اروپا را تشکیل می "Arial","sans-serif"”> دهد، توجهی که تماماً در تضاد با اهداف باند رجوی از این "خودنمایی"ها است.

باند رجوی همان حماقتی را از سیاست "Arial","sans-serif"”> مداران اروپایی انتظار دارد که بعضاً در برخی از حامیان شیفته "Arial","sans-serif"”> ی آن "Arial","sans-serif"”> ها یافت می "Arial","sans-serif"”> شود، حامیانی که گاه دیدگاه "Arial","sans-serif"”> هایشان را از روی متن اطلاعیه "Arial","sans-serif"”> های تبلیغی و تحلیل "Arial","sans-serif"”> های مجاهدین ابراز می "Arial","sans-serif"”> دارند!

اروپایی که تعامل با ایران را به ده "Arial","sans-serif"”> ها دلیل جدی و بااهمیت پی "Arial","sans-serif"”> گیری کرده و سال "Arial","sans-serif"”> ها است که مقاصد مختلفی را از این تعامل و در چارچوب جمهوری اسلامی دنبال می "Arial","sans-serif"”> کند، از ابزار و اهرم "Arial","sans-serif"”> هایی هم برای رسیدن به این مقاصد استفاده می "Arial","sans-serif"”> کند.

اروپایی "Arial","sans-serif"”> ها از نحوه "Arial","sans-serif"”> ی اظهارات و واکنشی که دولت "Arial","sans-serif"”> مردان ایرانی داشته "Arial","sans-serif"”> اند، استنباط کرده "Arial","sans-serif"”> اند که مجاهدین برای دولت ایران دارای اهمیت هستند و طبیعی است که به "Arial","sans-serif"”> نحو مقتضی به استفاده از آنان بپردازند، استفاده "Arial","sans-serif"”> ای که هیچ هزینه "Arial","sans-serif"”> ای برای آنان در بر نداشته و تماماً با خرج مجاهدین صورت می "Arial","sans-serif"”> گیرد.

فلذا تمام جمع "Arial","sans-serif"”> آوری "Arial","sans-serif"”> ها و گردآوری "Arial","sans-serif"”> هایی که مجاهدین از انعکاس رسانه "Arial","sans-serif"”> ای انجام می "Arial","sans-serif"”> دهند و تلاش "Arial","sans-serif"”> هایی که برای اثبات اثرگذاری این تجمع می "Arial","sans-serif"”> کنند، همگی تقویت کننده "Arial","sans-serif"”> ی دیدگاه اروپا در نفی استراتژی اصلی این گروه که جدی گرفته شدن از سوی غرب و اروپا است عمل می "Arial","sans-serif"”> کند و می "Arial","sans-serif"”> توان گفت که دستگاه منگول تبلیغی مجاهدین، بزرگ "Arial","sans-serif"”> ترین اشاعه دهنده "Arial","sans-serif"”> ی این دیدگاه است.

به "Arial","sans-serif"”> عبارت صریح "Arial","sans-serif"”> تر: "بر سر شاخ نشسته و بن می "Arial","sans-serif"”> برند."

ایران "Arial","sans-serif"”> دیدبان، سوم ژوئیه 2008

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.