خودنمایی مجاهدین و توجه اروپا

یکی بر سر شاخ و بن می برید
ایراندیدبان، سوم ژوئیه 2008
قطعاً رهبری مجاهدین كسب نتایج و دستآوردهای فروانی را از تجمع ویلپنت انتظار میكشیده كه با هزینههای فوقالعاده سنگین – نیرویی و مالی – و بسیج تمامی امكانات تشكیلاتی این گروه در اروپا، به برگزاری آن مبادرت ورزیده است.
تفاسیر رمانتیكی كه دربارهی این تجمع ارایه میشود و همچنین علاقهای كه مجاهدین به اثبات توجه رسانههای خبری به آن از خود نشان میدهند، سطح و میزان توقعات رهبری مجاهدین از این سرمایهگذاری را نشان میدهد.
به هر روی این تجمع برای خودنمایی به اروپا تدارك دیده شده بود و از این منظر برای مجاهدینی كه حتی ازدواج رهبرشان یك حركت تاریخی محسوب میشود، بیان چنین تفاسیر و علایقی كاملاً طبیعی و بدیهی است.
وقتی پای این خودنمایی بهمیان میآید، نهتنها تفاسیر رمانتیك و مبالغهآمیز و البته كلیشهای و از قبل آماده شدهی پس از تجمع را باید جزیی از اصل برنامه دانست، بلكه جمعآوری سیاهی لشكر برای بزرگنمایی را نیز باید شرط ضروری برگزاری آن بهحساب آورد.
با این همه، آیا رهبری مجاهدین به آنچه میخواست – جلب توجه – دست یافت؟
همزمان با حركت برنامهریزی شده و پرشتاب مجاهدین برای بهرهبرداری تبلیغاتی از این تجمع، یكی از معتبرترین رسانههای كشور محل برگزاری (فرانس 24) پردههای تبلیغی را كنار زد و با نمایش قسمتهای معیوب آن، ماشین تبلیغی باند رجوی را پنچر كرد.
دولت اردن كه ظاهراً چند تن از اتباع و نمایندگان مجلس این كشور به جهت بالا بردن اهمیت مجاهدین، در این تجمع شركت كرده بودند تا از اتحادیهی اروپا بخواهند كه نام مجاهدین را از لیست گروههای تروریستی خود خارج سازد، اعلام كرد كه خود این گروه را تروریستی میداند!
لردهای همیشه حامی مجاهدین نیز جزو مدعوینی بودند (یا بهتر است بگوییم صاحبان مجلس) كه آنها هم با همین هدف – بالا بردن اهمیت مجاهدین – و با خواستی مشابه – درآوردن مجاهدین از لیست گروههای تروریستی – در آن مجلس شركت كرده بودند، اما همزمان سفیر دولت فخیمه در تهران اعلام كرد كه همچنان دولت انگلستان مجاهدین را یك گروه تروریستی میداند. و این اظهار نظر قابل توجه در حالی است كه با مساعی همین چند لرد اعیان، وزارت كشور براون، چند روزی است كه مجبور به خارج ساختن نام مجاهدین از لیست گروههای تروریستی شده است!
این پارادوكس، لاجرم وزن و اعتبار سیاسی این آقایان و خانمها را هم نشان میدهد كه حتی از مجاب نمودن دولتهای خودشان در این مسیر عاجز بودهاند. ایضاً اضافه كنید چند تن از نمایندگان كنگرهی امریكا را كه با پیامهای خود به این تجمع، بار دیگر داغ قرار داشتن نام مجاهدین در فهرست گروههای تروریستی امریكا را تازه كردند.
در عین حال كه هیچ مقام مسؤول و سیاستمدار اروپایی راجع به این تجمع اظهار نظری نكرد و رسانههای غربی صرفاً به درج آگهیهای مجاهدین در این باره بسنده كردند و تنها انعكاس مستقل رسانهای همان بود كه چگونگی خودنمایی مجاهدین را فاش میساخت، اما سادهلوحی است اگر گمان كنیم اروپا توجهی به این گروه و خودنماییهایش ندارد، بهخصوص در حال حاضر و موقعیتی كه ارتباط اروپا – ایران قرار دارد.
اثبات این توجه نیاز به مدارك و اسناد محرمانه و یا پیشگوییهای عالمانه ندارد، چرا كه مقامات اروپا در برخی از مقاطع نگاه خود به این گروه را تشریح کرده و یا عملاً توضیح دادهاند. بهعنوان نمونه كشور میزبان، در یك زمان مشخص با قاطعیت از تجمع این گروه جلوگیری میكند ولی در حال حاضر به آن مجوز برگزاری میدهد!؟
بر اساس همین نگاه هم هست كه محدودسازی و پیگرد مجاهدین از پیشنهادهای دست و دل بازانهی اروپا سر در میآورد.
اگر حمل بر بیادبی نشود باید گفت كه اروپا هر كجا لازم باشد مجاهدین را باز كرده و هر كجا لازم باشد آنها را میبندد!
و این دقیقاً همان نكتهی ظریفی است كه ماهیت توجه اروپا را تشكیل میدهد، توجهی كه تماماً در تضاد با اهداف باند رجوی از این خودنماییها است.
باند رجوی همان حماقتی را از سیاستمداران اروپایی انتظار دارد كه بعضاً در برخی از حامیان شیفتهی آنها یافت میشود، حامیانی كه گاه دیدگاههایشان را از روی متن اطلاعیههای تبلیغی و تحلیلهای مجاهدین ابراز میدارند!
اروپایی كه تعامل با ایران را به دهها دلیل جدی و بااهمیت پیگیری كرده و سالها است كه مقاصد مختلفی را از این تعامل و در چارچوب جمهوری اسلامی دنبال میكند، از ابزار و اهرمهایی هم برای رسیدن به این مقاصد استفاده میكند.
اروپاییها از نحوهی اظهارات و واكنشی كه دولتمردان ایرانی داشتهاند، استنباط كردهاند كه مجاهدین برای دولت ایران دارای اهمیت هستند و طبیعی است كه بهنحو مقتضی به استفاده از آنان بپردازند، استفادهای كه هیچ هزینهای برای آنان در بر نداشته و تماماً با خرج مجاهدین صورت میگیرد.
فلذا تمام جمعآوریها و گردآوریهایی كه مجاهدین از انعكاس رسانهای انجام میدهند و تلاشهایی كه برای اثبات اثرگذاری این تجمع میكنند، همگی تقویت كنندهی دیدگاه اروپا در نفی استراتژی اصلی این گروه كه جدی گرفته شدن از سوی غرب و اروپا است عمل میكند و میتوان گفت كه دستگاه منگول تبلیغی مجاهدین، بزرگترین اشاعه دهندهی این دیدگاه است.
بهعبارت صریحتر: بر سر شاخ نشسته و بن میبرند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا