خودنمایی مجاهدین و توجه اروپا

یکی بر سر شاخ و بن می برید
ایراندیدبان، سوم ژوئیه 2008
قطعاً رهبری مجاهدین کسب نتایج و دستآوردهای فروانی را از تجمع ویلپنت انتظار میکشیده که با هزینههای فوقالعاده سنگین – نیرویی و مالی – و بسیج تمامی امکانات تشکیلاتی این گروه در اروپا، به برگزاری آن مبادرت ورزیده است.
تفاسیر رمانتیکی که دربارهی این تجمع ارایه میشود و همچنین علاقهای که مجاهدین به اثبات توجه رسانههای خبری به آن از خود نشان میدهند، سطح و میزان توقعات رهبری مجاهدین از این سرمایهگذاری را نشان میدهد.
به هر روی این تجمع برای خودنمایی به اروپا تدارک دیده شده بود و از این منظر برای مجاهدینی که حتی ازدواج رهبرشان یک حرکت تاریخی محسوب میشود، بیان چنین تفاسیر و علایقی کاملاً طبیعی و بدیهی است.
وقتی پای این خودنمایی بهمیان میآید، نهتنها تفاسیر رمانتیک و مبالغهآمیز و البته کلیشهای و از قبل آماده شدهی پس از تجمع را باید جزیی از اصل برنامه دانست، بلکه جمعآوری سیاهی لشکر برای بزرگنمایی را نیز باید شرط ضروری برگزاری آن بهحساب آورد.
با این همه، آیا رهبری مجاهدین به آنچه میخواست – جلب توجه – دست یافت؟
همزمان با حرکت برنامهریزی شده و پرشتاب مجاهدین برای بهرهبرداری تبلیغاتی از این تجمع، یکی از معتبرترین رسانههای کشور محل برگزاری (فرانس 24) پردههای تبلیغی را کنار زد و با نمایش قسمتهای معیوب آن، ماشین تبلیغی باند رجوی را پنچر کرد.
دولت اردن که ظاهراً چند تن از اتباع و نمایندگان مجلس این کشور به جهت بالا بردن اهمیت مجاهدین، در این تجمع شرکت کرده بودند تا از اتحادیهی اروپا بخواهند که نام مجاهدین را از لیست گروههای تروریستی خود خارج سازد، اعلام کرد که خود این گروه را تروریستی میداند!
لردهای همیشه حامی مجاهدین نیز جزو مدعوینی بودند (یا بهتر است بگوییم صاحبان مجلس) که آنها هم با همین هدف – بالا بردن اهمیت مجاهدین – و با خواستی مشابه – درآوردن مجاهدین از لیست گروههای تروریستی – در آن مجلس شرکت کرده بودند، اما همزمان سفیر دولت فخیمه در تهران اعلام کرد که همچنان دولت انگلستان مجاهدین را یک گروه تروریستی میداند. و این اظهار نظر قابل توجه در حالی است که با مساعی همین چند لرد اعیان، وزارت کشور براون، چند روزی است که مجبور به خارج ساختن نام مجاهدین از لیست گروههای تروریستی شده است!
این پارادوکس، لاجرم وزن و اعتبار سیاسی این آقایان و خانمها را هم نشان میدهد که حتی از مجاب نمودن دولتهای خودشان در این مسیر عاجز بودهاند. ایضاً اضافه کنید چند تن از نمایندگان کنگرهی امریکا را که با پیامهای خود به این تجمع، بار دیگر داغ قرار داشتن نام مجاهدین در فهرست گروههای تروریستی امریکا را تازه کردند.
در عین حال که هیچ مقام مسؤول و سیاستمدار اروپایی راجع به این تجمع اظهار نظری نکرد و رسانههای غربی صرفاً به درج آگهیهای مجاهدین در این باره بسنده کردند و تنها انعکاس مستقل رسانهای همان بود که چگونگی خودنمایی مجاهدین را فاش میساخت، اما سادهلوحی است اگر گمان کنیم اروپا توجهی به این گروه و خودنماییهایش ندارد، بهخصوص در حال حاضر و موقعیتی که ارتباط اروپا – ایران قرار دارد.
اثبات این توجه نیاز به مدارک و اسناد محرمانه و یا پیشگوییهای عالمانه ندارد، چرا که مقامات اروپا در برخی از مقاطع نگاه خود به این گروه را تشریح کرده و یا عملاً توضیح دادهاند. بهعنوان نمونه کشور میزبان، در یک زمان مشخص با قاطعیت از تجمع این گروه جلوگیری میکند ولی در حال حاضر به آن مجوز برگزاری میدهد!؟
بر اساس همین نگاه هم هست که محدودسازی و پیگرد مجاهدین از پیشنهادهای دست و دل بازانهی اروپا سر در میآورد.
اگر حمل بر بیادبی نشود باید گفت که اروپا هر کجا لازم باشد مجاهدین را باز کرده و هر کجا لازم باشد آنها را میبندد!
و این دقیقاً همان نکتهی ظریفی است که ماهیت توجه اروپا را تشکیل میدهد، توجهی که تماماً در تضاد با اهداف باند رجوی از این خودنماییها است.
باند رجوی همان حماقتی را از سیاستمداران اروپایی انتظار دارد که بعضاً در برخی از حامیان شیفتهی آنها یافت میشود، حامیانی که گاه دیدگاههایشان را از روی متن اطلاعیههای تبلیغی و تحلیلهای مجاهدین ابراز میدارند!
اروپایی که تعامل با ایران را به دهها دلیل جدی و بااهمیت پیگیری کرده و سالها است که مقاصد مختلفی را از این تعامل و در چارچوب جمهوری اسلامی دنبال میکند، از ابزار و اهرمهایی هم برای رسیدن به این مقاصد استفاده میکند.
اروپاییها از نحوهی اظهارات و واکنشی که دولتمردان ایرانی داشتهاند، استنباط کردهاند که مجاهدین برای دولت ایران دارای اهمیت هستند و طبیعی است که بهنحو مقتضی به استفاده از آنان بپردازند، استفادهای که هیچ هزینهای برای آنان در بر نداشته و تماماً با خرج مجاهدین صورت میگیرد.
فلذا تمام جمعآوریها و گردآوریهایی که مجاهدین از انعکاس رسانهای انجام میدهند و تلاشهایی که برای اثبات اثرگذاری این تجمع میکنند، همگی تقویت کنندهی دیدگاه اروپا در نفی استراتژی اصلی این گروه که جدی گرفته شدن از سوی غرب و اروپا است عمل میکند و میتوان گفت که دستگاه منگول تبلیغی مجاهدین، بزرگترین اشاعه دهندهی این دیدگاه است.
بهعبارت صریحتر: بر سر شاخ نشسته و بن میبرند.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن