بازگشت همه بسوی خداست

ناله را هرقدرمیخواهیم که پنهان برکشیم     سینه میگوید که من تنگ آمدم فریادکن

تقدیراینگونه رقم خورده واقتضای کارومسؤلیتم چنان هست که بایستی شریک غم وآه واشک خانواده های داغداروچشم انتظارباشم که البته به پشتوانه همین خانواده ها با عزمی جزم تا نیل به مقصود یعنی آزادی ورهایی اسیران دربند اشرف واحیا عواطف وبازگشت به کانون گرم خانواده، کوتاه نخواهیم آمد.

صحبت ازفراق جگرسوزیک مادرمهربان ودرعین حال چشم انتظاراست. بارها ازنزدیک با من درد ودل کرد وازوضعیت فرزندش علی قلی زاده جویا میشد. بارها نامه نوشت وانتظار داشت که با درج آن درسایت انجمن نجات، شاید که علی بخواند وازفرقه رجوی اجازه یک تماس تلفنی با خانواده اش بگیرد اما هیهات

اما مادرقلی زاده کوتاه نمی آمد طوریکه ازخودش وسایراعضای خانواده اش فیلم مصورتهیه کرد وازمن خواست تا برای علی بفرستم شاید که ان عواطف سرکوب شده بتوسط فرقه درمیان اسیران اغفال شده احیا شده وبدنبال یک تماس تلفنی با خانواده اش باشد. ولیکن مادرشاهد صحنه ساختگی ومشمئزکننده دیگری شد واینبارعلی بجای اینکه با مادرش صحبت تلفنی داشته باشد وبه درخواست مادرپاسخ بدهدواورا ازنگرانی خارج کند، به درخواست سازمان تن میدهد وبه شوی تلویزیونی کشانده میشود واززبان فرقه به دروغ میگوید که با خانواده اش بطورمستمردرتماس مکاتبه ای ومکالمه ای میباشدوبا خانواده اش درارتباط است که مادربشدت به هم می ریزد که چرا وچگونه پسرم نازنینم به اسارت مشتی خدا نشناس درآمده وبه بازی گرفته شده است.

کاش میشد اشک را تهدید کرد    فرصت لبخند را تمدید کرد

کاش میشد درغروب لحظه ها     لحظه دیداررا تجدید کرد

افسوس وصد افسوس. جمعه سنگینی بود وهنوزدرد آن تمام وجودم را بسختی میفشارد. آخردیگرمادرقلی زاده را دردفترانجمن نخواهم دید ویا صدایش را نخواهم شنید چراکه اودراثریک تصادف ازجمله سرنشینان خودرویی بود که دردم جان به جان آفرینان تسلیم نمود وبا آرزویی دردل وبا چشمانی منتظربا ما وداع کرد. خودم وسایرهمکاران وهمچنین ازطرف خانواده بزرگ انجمن نجات گیلان برای آن مرحوم رحمت واسعه وبرای خانواده محترم قلی زاده صبروشکیبایی مسئلت دارم.

البته ضمن تسلیت به اقای علی قلیزاده بخاطرفقدان نفسگیرمادرش، باید بگویم که این خانواده ها هستند که سنگین ترین قیمت را میدهندوتوصیه میکنم که بیشتروعمیق تروبدورازالقائات فرقه ای بیندیشد وتامل کند وخود را ازاسارت فکری وذهنی وحتی عینی نجات دهد. هرچند ضایعه جبران ناپذیربوده ولیکن هنوزدیرنشده است وپدرو برادران وخواهران وسایرعزیزان دیگرخانواده قلی زاده چشم انتظارهستند.

انجمن نجات- دفتر گیلان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا