سفر مریم رجوی به آلمان ازنگاه خانواده ها

چند روزی است که اخبارسفرمریم رجوی به آلمان، آنهم فقط و فقط درسایت سازمان پشت سرهم انعکاس داده میشود وشخصا آنرا دنبال می کنم ولیکن نکته جدیدی احساس نکردم ودرادامه تشبثات سازمان وجان کندن برای بیرون آمدن ازلیست سیاه تروریستی وخوش رقصی درنزد بیگانگان می بینم وخواستم ازآن بگذرم.اما به بهانه تماس تعداد قابل توجهی ازخانواده های چشم انتظارگیلانی، دیدم بی مناسبت نیست آنرا منعکس کنم.

تماس خانواده ها ی اعضای دربند کمپ اشرف، اساسا برموضوع واحدی متمرکزشده بود ونگران بودند که نکند داستان ننگین دولت انگلستان ومماشات مشمئزکننده درقبال سازمان تروریستی مجاهدین، اینبارازسوی دولت آلمان تکرارشود واحیانا بخواهند ازفرزندانمان درآینده بعنوان ابزارمورد سوءاستفاده قرارداده وجان آنان درخطرباشد.

مادری درخطاب به سازمان میگفت: « سابقا با آب وتاب ازعملیات خرابکارانه تان درمرزوداخل کشورحرف می زدید الان که دیدید هوا پس است ودیگرخشونت دردنیای امروزی بردی ندارد، رنگ عوض کرده ومیخواهید خودرا صلح جوجلوه بدهید. ما می دانیم که ماهیت شما با تروروخشونت عجین شده است وبدون ترورروزگارتان نمی گذرد.»

پدرسالخورده ای که مدام با دفترانجمن نجات درتماس هست ومی خواهد که ازآخرین تغییروتحولات بروزباشد، درارتباط با سفرمریم رجوی به آلمان با خنده وتمسخرمیگوید:« حال که به گل نشستید ونفسهای آخرتان را میکشید چه تفاوتی میکند که درلیست تروریستی باشید ویا نباشید!؟… میخواهم دلتان را خوش کنم ومیگویم فرض محال که شما تروریست نیستید ونمی خواهید که دیگرباربه سلاح ازدست داده {توفیق اجباری!} مسلح شوید وچشم به ارباب جدید یعنی امریکا هم ندوختید که دراین زمینه کمکتان کند، پس بفرمایید چرا دست ازسرفرزندانمان برنمی دارید ودرچارچوب فکری بسته آنها را ازحقایق دنیای کنونی بدورنگه میدارید وزندانی کرده اید. ازخاک عراق که برای شهروندانش نا امن است، چرا مصرهستید که درکمپ اشرف بمانید تا عمرفرزندانمان تباه شود، پس فتنه ای درسردارید وکماکان دنبال خرابکاری هستید ولی کورخواندید وما والدین وخانواده های اعضای دربند اجازه نخواهیم داد که هیچ دولت بیگانه ای ماموریت نا تمام صدام درحمایت ازشما را دنبال کند وسفارت آنها درتهران را روی سرشان خراب می کنیم.»

مادری که صدایش بشدت می لرزید وبیست واندی سال بود که ازدخترش خبرنداشت و گویی که یک دنیا غم واندوه راحمل میکرد اشاره کرد که: « انصاف را باش. بچه نازنینم درزندان خودساخته باشد وبخود اجازه ندهد که حتی با یک تماس تلفنی خبرسلامتی اش را بدهد ومارا ازنگرانی درآورد، درعوض مریم رجوی درشرایط سخت ازعراق جان بدربرد وبه اروپا رفت ودنبال خوش گذرانی خودش است وبه این کشوروآن کشورسفرمی کند وزندگی وعمرعزیزانمان را به بازی گرفته است!!خدا ازش نگذرد »

آنچه که خواندید مشتی بود ازخرواردرد دل خانواده های دردمند وچشم انتظارکه پایانی ندارد مگرآنکه آرزویشان محقق شود وروزی به دیدارحضوری فرزندانشان نائل شوند ودرآغوش گرم بفشارند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا