اعتصاب غذا یا خودکشی تشکیلاتی در فرقه رجوی

معمولا اعتصاب غذا توسط زندانیان به علت اعتراض به دلیل ناعادلانه بودن نوع محکومیت ویا شرایط ناخوشایند زندان صورت می گیرد وخواست زندانی برپایه تغییرشرایط تحمل زندان است ولی درمورد اسیران گروه مجاهدین درعراق درست برعکس است چراکه خواست اصلی این اسیران برای اعتصاب غذا پافشاری برهمچنان اسیرماندن است! پس ازاستقرارپلیس عراق دراردوگاه تروریستی عراق جدید (اشرف) سران گروه رجوی که آخرین امیدهای خود رابرای همچنان پابرجا ماندن غیرقانونی وبی دلیل این پایگاه بجا مانده ازدوران صدام ازدست داده اند آخرین طرح ازپیش مشخص شده خودرا به مرحله اجرا گذاشتند وبه اسیران این پایگاه دستور دادند تا به اعتصاب غذا تا سرحد مرگ دست بزنند. همانگونه که ازسال پیش مشخص بود دولت عراق مصمم است تا این پایگاه تروریستی رابرچیده وافراد مستقردرآن را با دوگزینه بازگشت به ایران ویا یک کشورثالث مخیر نماید _ سران این گروه تروریستی که خوب می دانند جمع شدن این پایگاه به منزله فروپاشی وشکست کامل ایدئولوژی سرنگونی رژیم از مرزهای ایران خواهد بود تلاش بی سرانجامی را دنبال می کنند تاشاید با مظلوم نمایی وگریه وزاری والتماس ودعا از امریکایی ها بخواهند برای اندک مدتی هم که شده همچنان شش سال پیش سرپرستی آنها رابعهده بگیرد! جمع نمودن اردوگاه عراق جدید وخواست طرفین ومعضلات پیش رو. همانگونه که درقرارداد امنیتی بین نیروهای امریکایی ودولت عراق بدان اشاره شده درعمل نیزشاهدآن بودیم اززمان تحویل پرونده امنیتی این اردوگاه (مارس 2009) امریکا هیچ نقشی درچگونگی برچیده شدن این پایگاه بعهده ندارد وکلیه تصمیمات دراین مورد بعهده دولت منتخب وقانونی عراق می باشد. نظرات دولت عراق درمورد چگونگی جمع شدن این پایگاه دقیق وروشن است _ دولت عراق تصمیم دارد برپایه قوانین خود ومعاهدات انساندوستانه جهانی بارعایت حقوق این افراد از آنها خواسته است بین گزینه بازگشت به ایران ویا سفر به یک کشور ثالث یکی را انتخاب نمایند _ دولت عراق همچنین تعهد داده است این افراد را به زور به ایران بازنگرداند و طبعا تاکید کرده است که تقاضای ماندن درعراق برای این افراد یک گزینه نیست. ولی سران این گروه تروریستی خواست غیرقانونی ودیگری رابرای این افراد درخواست می کنند وآن همچنان ماندگاری درعراق است _ از آنجائیکه چنین درخواستی ازهیچ گونه پایگاه حقوقی برخوردارنیست ودولت عراق جمع آوری این پایگاه رادردستورکاری خودقرارداده سران این گروه مجبورشدند شرایطی رابرای بازگشت این افراد به ایران عنوان نمایند_ ولی از آنجا که شرایط مورد اشاره تعهدات بسیاری رابرای دولتین عراق وایران وامریکا وسازمان صلیب سرخ یاد آوری می نماید که تضمین های آن درعمل قابل اجرا نیست نشان دهنده این واقعیت است که این سران این گروه با توجه به غیرممکن بودن آن وتنها برای وقت کشی چنین شرایطی رامطرح کرده اند. دولت عراق گرچه دراین تصمیم پابرجاست ولی درمورد امکان مکان دیگری برای این افراد دچار مشکل شده است بنابر اظهارات دولت عراق حدود 900 نفرازاین افراد ازکشورهای اروپایی به عراق سفرنموده اند ولذا این افراد بایستی به کشورمبدا بازگردند _ ولی درمورد بازگشت این افراد تاکنون کشورهای اروپایی موافقت رسمی خودرا اعلام ننموده اند _ ویا به کلامی دیگراین دولت ها بخاطر حفظ امنیت شهروندان وکشورخود حاظر به پذیرش این افراد نیستند که سالها دریک پادگان نظامی تحت شستشوی مغزی قرار داشته و به فراگیری عملیات خشونت آمیز وتروریستی مشغول بوده اند. بهرروی مشکل چگونگی جابجایی وخروج این افراد از این پایگاه وکشورعراق نیازمند گفتگو بین طرفین وکشورهایی است که حاظربه پذیرش انفرادی ای افراد گردند. نگاهی به رخدادهای خونین 28و29 آپریل ونتایج حاصل ازآن

سران گروه تروریستی رجوی که ازپیش درهراس ازبازشدن درب های این پادگان وفرارافراد دچاروحشت شده بودند به تعدادی از این افراد دستوردادند بهرطریق ممکن مانع ورود پلیس عراق گردند

۲۸،۵

درتاریخ 28 آپریل ارتش وپلیس عراق سعی نمودند بگونه ای مساالمت آمیز وارد پایگاه عراق جدید (اشرف) گردند _سران گروه تروریستی رجوی که ازپیش درهراس ازبازشدن درب های این پادگان وفرارافراد دچاروحشت شده بودند به تعدادی از این افراد دستوردادند بهرطریق ممکن مانع ورود پلیس عراق گردند ودرهمین راستا این افراد رابه چوب وچماق وسنگ وشمشیروخنجرمجهز نموده وبه درگیری با نیروهای عراق تشویق نمودند_ آنها هم چنین از تعدادی از این افراد خواستند تا با خودکشی وپرتاب خود زیرچرخهای خودروهای عراقی مانع ورود آنها گردند. همانگونه که فیلم ها وعکس های گزینشی وارسال شده وجهت دار این گروه نشان می دهد آنچه درآنروز وروز بعد رخ داد درحقیقت خودکشی تشکیلاتی برخی از این افراد وهمچنین قمه زنی برخی دیگربود آنها با فریاد یاحسین خود را زیرچرخ ها می انداختند.. عکس ها نشان می دهد تعدادی از این افراد قمه زده وفرق خودرا شکافته اند تا هم صحنه را خونین نموده وهم برای تبلیغات مظلوم نمایی گروه خوراک تبلیغی فراهم آورند. بنا برآمار این گروه دراین درگیری های دوروزه نه نفرکشته شده اند _ ولی از آنجائیکه تاکنون این گروه حاظرنشده جنازه کشته شدگان رابرای بررسی دراختیار منابع پزشکی قراردهد بیم آن می رود این افراد نه بدست پلیس وارتش عراق بلکه بدست خود افراد دیگراین گروه قربانی شده باشند _ دولت عراق نیز تاکنون کشته شدن هفت نفرازاین افراد و دونفرازنیروهای خودرا تائید کرده با این توضیح که آنها پنج نفر از آنها خودکشی کرده ودونفرازپشت مورد اصابت گلوله قرارگرفته اند که هنوز منبع شلیک کننده مشخص نیست ونیازبه برسی دارد بنابراین سران گروه درحین وپس از خونین نمودن این استقرارقانونی با تبلیغات وسیع وگسترده سعی نمودند که نیروهای عراقی را مقصراعلام نمایند تا شاید موفق گردند براحساسات افکارعمومی اثر بگذارند. ولی تبلیغات ونمایش های این گروه نتوانست کوچکترین تاثیری بر این عمل قانونی وبجای دولت عراق بگذارد وسرانجام دولت عراق توانست درروز دوم حاکمیت قانون رابراین جریره دورافتاده کشورخوداعمال نماید. اعتصاب غذا تامرگ ویا خودکشی تشکیلاتی؟ همانگونه که سران گروه از پیش تهدید کرده بودند درصورت استقرار نیروهای عراق جهت جمع نمودن این پایگاه ترور دست به اعتصاب غذا تا سرحد مرگ خواهند زد. چنین اقدام نادرست وبیهوده وبی نتیجه که ازطرف سران این تشکیلات تروریستی بعنوان دستور از یک هفته پیش شروع شده است درواقع تصمیم ضدانسانی سرکردگان فراری فرقه جهت قربانی نمودن این افراد هستی باخته تلقی می گردد _ چراکه باتوجه به خواست های غیرقانونی سران این فرقه بی شک نتیجه تلخی برای این قربانیان خواهد داشت….. سران فرقه همچنان ازخون ومرگ لذت می برند. برای سران فراری این گروه زنده بودن این اسیران ارزشی ندارد زیرا که اصولا اینها چگونگی بود ونبود تشکیلات فرقه ای خودرا برپایه خون ومرگ فریب خوردگان اسیر بنانهاده اند بنابراین اگرهمه این اسیران به سوی مرگ بشتابند سران این فرقه خرسندگشته ونام آنها را درکتیبه خون آلود تروریستی خود بعنوان شهید ثبت می کنند. هشدار به سازمان ها ونهاد های حقوق بشر وسازمانهای دفاع از قربانیان خشونت. هم اکنون جان نزدیک به سه هزاروپانصد اسیرفرقه تروریستی رجوی درعراق درخطراست وسران این سازمان تصمیم گرفته اند این درماندگان هستی باخته وفریب خورده راقربانی تبلیغات فرقه ای خود نمایند بنابراین تادیر نشده به کمک دولت عراق بشتابید تا شاید بتوانید بعنوان میانجی با گفتگو باتک تک این اسیران آنها را از آینده مرگ الودی که سران فراری فرقه برای آنها ترسیم نمودند آگاه نمائید. تقاضا ازدولت عراق برای پایان دادن مسالمت آمیز به جمع آوری این پایگاه تروریستی. این افراد همه قربانی اند ودراثرسالها درانزوا قرارداشتن واسارت تبدیل به ابزارهایی دردست سران این گروه تروریستی قراردارند بنابراین دردرجه نخست سعی کنید بدون استفاده ازابزارخشونت آن 50 نفرسران ترور موجود درعراق را دستگیر نمائید که چنین اقدام لازمی باعث فروپاشی سریع این تشکیلات تروریستی خواهد شد _ توجه داشته باشید بقیه قربانی هستند وتا زمانی که سران وفرماندهان ترور دستگیر نشوند امکان همه نوع خودکشی وخودسوزی ومرگ تشکیلاتی برای این اسیران ازبین نمی رود. هشداری هم به سران فراری این گروه تروریستی شما درهمه زمینه ها شکست خورده اید وبا بیش از دودهه خیانت وجنایت وکشتارمورد نفرت عموم ایرانیان قراردارید پس بیائید برای جلوگیری از سنگین ترشده پرونده اتهامی قطور خود دست از قربانی کردن این اسیران بردارید وبا کمک دولت عراق سعی کنید آنها را ازاین کشور به محلی امن منتقل نمائید.. مریم قاجار: اعتصاب کنندگان وسایرهموطنان درکشورهای مختلف مصرانه از اشرفی ها درخواست کرده اند که اعتصاب غذای خودرا بشکنند ودراین هوای گرم به این کار طاقت فرسا ادامه ندهند (۲۰۰۹/۸/۱۰) وبسایت های گروه تروریستی رجوی. خبرتوقف دستور خودکشی تشکیلاتی درقالب اعتصاب غذادرپادگان عراق جدید(اشرف) توسط مریم قاجارباعث خرسندی مدافعان حقوق بشرازجمله نویسنده این متن گردید امید وار باشیم وبکوشیم مشکل جمع شدن این اسارتگاه وآینده این اسیران درمحیطی آرام وبا گفتگو وچاره جویی از جانب طرفین به سرانجام برسد واین اسیران هستی باخته بتوانند به دنیای آزاد وآغوش گرم خانواده های نگران خود بازگردند. فراموش نکنید همه کسانی که از سابقه تروریستی وخیانت وکشتار شما آگاهی دارند لحظه به لحظه اقدامات شما را تحت نظردارند و برای شرکت دردادگاه هایی که به اتهامات شما جنایتکاران رسیدگی کند روزشماری می کنند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا