اعتصاب غذا آخرین پرده نمایش فرقه رجوی برای قربانی کردن اسیران

گروه تروریستی رجوی سرانجام طرح از پیش مشخص شده خود تحت عنوان اعتصاب غذا تا مرگ را برای اجرا به اسیران زندانی دراردوگاه عراق جدید (اشرف) صادر نمود _ صرف نظرازاینکه این اعتصاب غذا تا چه حد واقعیت داشته باشد وچه تعداد درآن شرکت نموده اند _ چنین اقدامی حتی درصورتی که بیش از یک نمایش تبلیغی باشد باتوجه درخواست های غیرحقوقی و نادرست و غیرمعقول اعتصاب کنندگان راه بجایی نخواهد برد. ولی چرا سران این گروه تروریستی با توجه به عملی نبودن درخواست های همچنان بر آن پای می فشارند؟ برای پیداکردن جواب بایستی نگاهی به خواسته های غیرعملی این گروه تروریستی بیاندازیم سران فرقه رجوی خوب می دانند که زمان تعین تکلیف واقعا فرارسیده است و از آنجایی که این افراد ناامید دراثرالقائات فرقه ای کوچکترین تصور و آینده ای برای خود نمی بینند دستورات تشکیلاتی خودکشی جمعی این افراد راهمانند همه فرقه ها دردستور کارخود قرار داده اند _ تا پس از مرگ با اجرای برنامه جنازه خواهی و شهید نمایی و مظلوم نمایی وگریه وزاری ازجنازه این اسیران همانند لاشخور ها استفاده نمایندیکم _ خروج پلیس عراق ازپادگان اشرف * _ چنین درخواست نادرستی به هیچ عنوان نمی تواند جنبه عملی بخودگیرد زیرا پلیس ونیروهای امنیتی عراق دریک اقدام قانونی توانستند علیرغم خشونت آفرینی تعدادی از این اسیران دربخش خود مختار نامیده وپرت افتاده خاک خود توسط گروه تروریستی رجوی اعمال حاکمیت نماید _ بنابراین باتوجه به تصمیم دولت عراق مبنی برتعین تکلیف نهایی این پایگاه چنین درخواستی قابلیت اجراشدن ندارد و طبعا تمامی شانتاژه ها و تبلیغات این گروه تروریستی باشکست مواجه خواهد گردید. دوم _ آزادی متهمین به درگیری بانیروهای عراقی که منجر به کشته شدن دونفرو جراحت ده ها نفرگردید. بنا براطلاع دولت عراق 36 نفرازکسانی که با سلاح های سرد همانند چاقو و خنجر وشمشیر و قمه به نیروهای عراق حمله نموده باعث کشته وزخمی نمودن عراقی ها دستگیرشده اند تحت تعقیب قانونی قرارخواهند گرفت _ گروه تروریستی رجوی با دروغزنی از این افراد بنام گروگان! نام می برد _ چنین خواستی نیز نادرست وبرپایه قوانین استوار نیست چراکه این افراد مجرم ومتهم هستند و دولت عراق بایستی به اتهام این افراد درچهارجوب مواضع قانونی رسیدگی نماید _ بنابراخبار موجود هم اکنون مراحل بازجویی این افراد با وجود وکلایشان مراحل قانونی خودرا پشت سرمی گذارد. سوم _ تحت سرپرستی گرفتن دوباره افراد ساکن این اسارتگاه توسط نیروهای امریکایی * برپایه اجرای قرارداد امنیتی امریکا ودولت عراق ازتاریخ 2009/1/1محافظت بیرونی واز مارچ 2009 پرونده امنیتی وکلیه امور داخلی این قرارگاه رسما دراختیار دولت عراق قرارگرفت واندک نیروهای امریکایی این قرارگاه راترک نمودند _ طبیعی است باچنین رخداد قانونی نیروهای امریکایی کوچکترین نقشی درتعین تکلیف این قرارگاه نخواهند داشت _ بنابراین چنین درخواست نادرستی ازجانب این گروه فاقد کوچکترین ارزش عملی شدن درخود ندارد _ سران این گروه باتوجه به دانستن این حقیقت بدون کوچکترین دلیل موجهی براین خواست غیرعملی پای می فشرند _ خانم کلینتون وزیر امور خارجه امریکا کمی پس از استقرار نیروهای عراقی رسما اعلام نمود کلیه تصمیم گیریها درمورد این پایگاه بعهده دولت عراق می باشد. چهارم _ بعهده گیری حفاظت این قرارگاه توسط یک نیروی بین الملل * این درخواست نیز ضمن اینکه کوچکترین علامتی از خواست قانونی وخقوقی درآن وجود ندارد بسیارخنده دار ومسخره نیز بنظر می رسد چون نیروهای بین المللی تنها درصورت درخواست شورای امنیت وتحت شرایط خاصی می توانند بعنوان نیروهای صلح بان در نقاطی از جهان مستقرگردند واین درحالی ممکن خواهد شد که وجود این نیروها حافظ صلح وامنیت درنقاط بحران زده جهان باشند _ بنابراین این خواسته آنقدر غیرمعقول است که فقط می تواند شاید بعنوان یک ادعای تبلیغی تنها برای افراد اسیر وناآگاه مستقر دراشرف تاحدی قابل پذیرش باشد * بنابراین هیچ کدام از خواست های این گروه تروریستی درچهارچوب قوانین دولت عراق و قوانین بین المللی نمی گنجند وقابلیت اجرایی ندارند. ولی چرا علیرغم این واقعیت ها سران این گروه تروریستی این افراد اسیر را وادار به اعتصاب غذای تشکیلاتی برای رسیدن به خواسته های غیرعملی تحت فشارقررداده است؟ خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری * این گروه تروریستی معتقد است سران این گروه برای رها شدن از مشکل بدنه این فرقه که بصورت مشکلی روی دستشان مانده است نقشه قتل وازبین بردن آنها رادرسر می پرورانند _ وبه درستی نیز چنین است _ زیرا سران فرقه خوب می دانند که زمان تعین تکلیف واقعا فرارسیده است و از آنجایی که این افراد ناامید دراثرالقائات فرقه ای کوچکترین تصور وآینده ای برای خودنمی بینند دستورات تشکیلاتی خودکشی جمعی این افراد راهمانند همه فرقه هادردستور کارخود قرار داده اند _ تا پس از مرگ با اجرای برنامه جنازه خواهی و شهید نمایی ومظلوم نمایی وگریه وزاری ازجنازه این اسیران همانند لاشخور ها استفاده نمایند _ اکنون این اعتصاب غذا وارد چهارمین هفته خودشده است _ درمورد اینکه تا چه حد این اقدام نمایشی وبرای شانتاژ سیاسی طراحی شده باشد هنوز نمی توان نظر دارد وباید منتظر آینده ماند _ ولی آنچه سران این گروه مشغول پنهان کردن آن هستند تعداد شرکت کنندگان دراین خودکشی جمعی است _ زیرا بنابراطلاعاتی که از لابلای اخبار این گروه می توان کسب نمود تعداد زیادی از این اسیران شبانه روزی درقالب دیوار انسانی از مقرفرماندهی وقسمت زنان دراین پایگاه حفاظت می نمایند که طبعا این افراد نمی توانند دراعتصاب غذا شرکت داشته باشند _ چون نگهبانان ومدافعین بی شک باید سالم وسرپا باشند _ و از آنجا که اعتصاب غذا باعث ضعیف شدن وناتوانی ودرنتیجه عدم توانایی در انجام وظایف این افراد خواهد گردید بنابراین باقاطعیت می توان گفت تنها بخش کوچکی از این اسیران آنهم به نوبت دراین نمایش اعتصاب غذاشرکت نموده اند. بنابر مستندات موجود این اعتصاب غذا دراین قرارگاه بگونه یک حرکت همگانی باشد برپایه واقعیت استوارنیست وباتوجه به اشاره سرکردگان گروه جهت شرایط تعین تکلیف نهایی * نوعی شانتاژ وفشاربرای گرفتن امتیازاتی از دولت عراق وکشورهای جهان جهت انتقال این افراد به خارج ازعراق مخصوصا امریکا ویا اروپا به شمار می رود_ بنابراین یکی دیگر از خواست پنهان سران این فرقه انتقال این افراد به امریکا می باشد _ انتقال این افراد به کشورامریکا ویا اروپا می تواند یکی از خواست های پنهان این گروه تروریستی باشد ولی از آنجائیکه نه امریکا ونه اروپا حاظربه پذیرش این افراد به علت خطرناک وخطرآفرین بودن درکشورهای خود نیستند درنتیجه آنچه این نمایش اعتصاب غذا بگونه ای روشن می تواند دربرداشته باشد همانا تصمیم به کشته شدن واز بین بردن تمامی افراد بدنه این فرقه به حساب آید بویژه دراین حالت که سران این فرقه موفق شده اند سران ترور و مسئولان رده اول این پایگاه رابه کمک امریکا از صحنه فراری دهند برای این اسیران دربند چه می توان کرد؟ نگارنده بعنوان یک تلاشگرحقوق بشر بانگاهی انسانی به این مشکل معتقدم گسیل خانواده اسیران به پایگاه و بوجود آوردن زمینه برای ملاقات این افراد هستی باخته بابستگانشان می تواند منشا بازگشت این افراد اسیر ومحروم به آغوش خانواده ها و جامعه آزاد باشد. نصب کانالهای ماهواره ای و قطع تلویزیون تبلیغاتی این فرقه نیز برای آگاهی این افراد از دنیای خارج از تشکیلات هم می تواند درامر آزادی این اسیران موثرواقع گردد. به امید آزادی همه اسیران همه افراد ساده دل وفریب خورده ازچنگال فرقه رجوی وبازگشت همه آنها به آغوش خانواده ها و ودنیای آزاد ودستگیری تمامی سرکردگان جنایتکار این گروه تروریستی.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا