مجاهدین خلق

نگاهی به کشتار زندانیان درسال 67 و نقش مجاهدین در این جنایت هولناک

به یاد همه جان باختگان _ معلولین واسیران جنگ بوِیژه سربازان مدافع میهن که درحمله صدام به ایران بوِیژه آنانکه درهجوم مشترک صدام ورجوی مزدور درمرداد 67 جان باختند تا خائنین به مردم ایران را با خفت وخواری و شکست به فرار کشانند. پیش نوشت شاهد دهه شصت. دهه شصت دهه ایست خونبار که درباره آن هرچه بنگاریم کم است _ دراوائل دهه شصت گروه تروریستی رجوی که در فاز نظامی با عدم مقبولیت عامه روبرو شده بود وحاظر نشده بود به قوانین تن درداده واندک اسلحه های مسروقه خوررا تحویل دهد دریک موضع گیری خائنانه وضد ملی اعلام کرد: فاز سیاسی تمام شده وما وارد فاز نظامی شده ایم _ اعلام فاز نظامی درزمانی انجام شد که مجلس بدستور آقای خمینی طرح عدم صلاحیت رئیس جمهور بنی صدر را دردستور کاری خود داشت _ آقای بنی صدر که درتله رجوی خائن گرفتار شده بود دراین شرایط پس از عزل از مقام فرماندهی کل قوا مجبورشد درخانه های تیمی گروه رجوی پنهان گردد _ درروز سی خرداد _ درحالیکه برکناری بنی صدر آخرین مراحل خود را پشت سرمی گذاشت _ گروه تروریستی رجوی طرفدارانش را برای یک راه پیمایی از دانشگاه تهران درپشتیبانی از آقای بنی صدر سازماندهی وبحرکت درآورد _ ولی این را ه پیمامی درنزدیکی میدان فردوسی با مانع نیروهای امنیتی مواجه گردید _ نیروهای امنیتی درابتدا سعی نمودند که راه پیمایان را با استقاده از ماشین های آبپاش متفرق نمایند _ که چنین نشد وتظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی درگیرگردیذند _ آنگونه که بعدها مشخص شد طرح این راه پیمایی باهدف درگیری با نیروهای امنیتی ترسیم شده بود. بهرروی درگیری بین طرفین چند ساعت بطول انجامید و با دستگیری تعدادی از تظاهر کنندگان به پایان رسید واین مقدمه ای بود برای آغاز درگیری گسترده بین طرفین که از سی خرداد شروع و تا اواخرسال 63 درابعاد مختلف ادامه داشت _ سرکرده خائن گروه رجوی پس از شروع درگیری با به همراه تنی چند از نزدیکانش به اتفاق آقای بنی صدر از ایران گریخت.. همزمان با شروع عملیات تروریستی گروه رجوی و بخشی از سازمان چریک های فدایی (اقلیت) _ رژیم ج.ا هم دستگیری اعضا وفعالان و طرفداران این گروه ها را آغاز نمود _ چنین دستگیری های گسترده به مرور شامل همه احزاب _ گروه ها وسازمانهایی گردید که از دراین درگیری ها نیز نقشی نداشتند _ همزمان با دستگیری های گسترده محاکمات شتاب آلود نیز شروع گردید _ درواقع رژیم ج.ا. دستگیرشده گان را درموقعیتی قرار می داد تا بین پشیمان شدن (توبه) وهمچنان بر سرموضع ماندن یکی را برگزینند وطبعا کسانی که ازسر احساس ونادانی برمواضع خصمانه از تروریست ها پشتبانی می نمودند به اعدام محکوم می شدند. درهمین راستا تعدادی از دستگیر شده گان که عموما جوان وفاقد آگاهی بودند وبر مواضع خود پای می فشردند جان خود را از دست دادند _ بنابراین بنا برخاطرات زندانیان آزاد شده: کلیه کسانی که از طی سالهای دهه شصت از مرگ رهایی یافتند از اعمال خود اظهار پشیمانی نموده وتوبه نامه امضا کرده اند _ گرچه گروهی از زندانیان آزاد شده آن سالها تلاش می کنند این حقیقت توبه کردن را انکار نمایند ولی چننین ادعایی نوعی فرار از واقعیت وپنهان کاری ودروغگویی به شما ر می رود وواقعیت ندارد. قبول اشتباه واعتراف و پشیمانی دستگیرشدگان شروع مراحل بعدی محاکمه این افراد بود _ مدت محکومیت این افراد با توجه به نوع وضعیت وتلاش سیاسی آنها بین 5 تا 10 سال زندان متغیر بود. طی سالهای 60 _ 63 ده ها هزارنفر از فعالان سیاسی دستگیر وبه مرگ وزندان محکوم گردیدند_ گرچه از تعداد محکومان به مرگ هنوز آماری دقیقی دردست نیست ولی گمان میرود درصد کمی از دستگیرشدگان به اعدام محکوم شده باشند _ نتیجه اینکه اقدام خائنانه وجنایتکارانه سرکرده خائن گروه تروریستی رجوی دردرگیری با رژیم نه تنها کوچکترین نتیجه ای دربرنداشت بلکه فرصت مغتنمی دراختیار رژیم اسلامی قرارداد تا کلیه سازمان ها _ احزاب و تشکل های قدیمی وهم چنین برخاسته از متن رخدادهای 57 را ازهم پاشیده وبه نابودی کشاند. گروه تروریستی خائن رجوی درواقع بعنوان یک گروه خشونت گرا دردهه شصت بهانه ساز ریشه کنی نهال های تازه رسته دموکراسی درایران توسط رژیم اسلامی گردید _ خیانت این گروه در پروسه مبارزاتی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی وآزادی بسیار فراتر وعمیق تر از اقدامات حزب توده زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق به شما میرود که بایستی توسط محققان وپژوهشگران تاریخ مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. بازشناختی وزمینه شناسی کشتار 4450 زندانی سیاسی در شهریور 1367 کشتار زندانیان سیاسی درسال 67 اقدامی ضدانسانی محسوب گردیده ومحکوم ومردود است _ این اقدام خشونت بار را نه می توان انکار ونه ابعاد آنرا پنهان نمود و امید است درآینده یک کمیته حقیقت یاب تمامی ابعاد این فاجعه انسانی درزندانهای ایران را مورد تحقیق وبررسی قرار داده وزمینه سازان _ عوامل و مباشران این جنایت را به پای میز محاکمه بکشانند. روایت چگونگی پیدایش زمینه های کشتار بخشی اززندانیان سیاسی درسال از زبان دو زندانی سیاسی سابق آقای محمود میم _ فعال گروه فدایی خلق (اقلیت) دستگیری درسال 1361 (عضویت دریک گروه ترور)_ محکومیت اولیه اعدام _ پس از امضای توبه نامه 12 سال _ مدت تحمل زندان 8 سال _ آزادی سال 1369. بنا بر خاطرات ایشان _ در اوائل مرداد 1376 خبرهایی وارد زندان شد مبنی براینکه سازمان مجاهدین وارد خاک ایران شده وشهرهای ایران را آزاد کرده ورو به سوی تهران دارند! _ قبول چنین خبری گرچه برای اکثریت افراد بند با تردید روبرو بود ولی دوازده نفر اعضای مجاهدین این خبر را کاملا جدی گرفته وشروع به دادن شعار کردند _ آنها خیلی خوشحال بودند بطوریکه شب دربند جشن برپا نمودند _ بنابرتحلیل ما بچه های طیف چپ چنین خبری شایعه تلقی گردید زیرا ما بدین نتیجه رسیدیم که درزمان قبول آتش بس از جانب ایران وعراق این اقدام اگرچه برپایه واقعیت استوار باشد موفقیت آمیز نخواهد بود بنابراین جشن آنها را مورد پشتیبانی قرار نداده وبا نوعی ظن از آن فاصله گرفتیم _ دوروز بعد این افراد رااز بند ما جدا کرده وبه مکانی دیگر منتقل نمودند _ من تا پایان طی دوره زندان خود از این افراد اثری وخبری دریافت نکردم _ من شاهد زنده بوده وهستم که افرادی که درسال 67 اعدام گردیدند قربانی خیال بافی های مسعود رجوی شدند و عملیات بی ارزش فروغ درواقع ازبین زندانیان قربانی هایی چند گرفت _ دوباره دادگاهی شدن این افراد زود باور وسطحی نگر ومرگ آنها بدون تردید با تحرکات مجاهدین درمرداد شصت رابطه تنگاتنگ وعلت ومعلولی دارد. خانم مریم سین _ فعال گروه فدایی خلق (اقلیت) _ دستگیری درسال 1362 (مسئول یک تیم ترور) _ محکومیت اولیه اعدام _ پس از امضای توبه نامه 7 سال زندان _ مدت محکومیت گذرانده 5 سال آزادی مهرماه 1367 ونامبرده اظهار میدارد: پس از دستگیری بنده درحال وهوای گرم شوروحال مبارزه درابتدا از نوشتن توبه نامه امتناع نمودم وبهمین دلیل دریک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شدم _ فردای روز دادگاه به خانواده من خبردادند که برای دیدار آخرین به ملاقات من بیایند _ درزمان ملاقات مادر وبرادر من بامن بسیار سخن گفتند ومرا از مرگی که درچشم انداز من بود برحذر داشتند _ مادر گریه می کرد ومی گفت: درست فکر کن جانت درخطراست وفقط به این مسئله بیاندیش که برای چه می خواهی به پیشواز مرگ بروی؟ سخنان واشک های مادر مرا به فکر برد ودرهنگام خداحافظی به آنها گفتم: سعی خواهم کرد _ آنشب خواب درستی نکردم وبه این می اندیشیدم که اکنون کدام تصمیم بهتراست _ مرگ ویا بریدن _ درنزدیکی های صبح بدین نتیجه رسیدم که مقاومت بیهوده است وصبح به مسئولین زندان گفتم: من اشتباه کردم _ توبه نامه را امضا خواهم کرد _ واو گفت باید دراین باره با مسئولین صحبت کنم _ عصرفردا مراصداکردند و توبه نامه را جلویم گذاشتند ومنهم امضا کردم _ بعد به من گفتند: پرونده ات را به قم می فرستیم _ چندروزی طول کشید _ نوعی دلهره داشتم _ چهره مادرم رابا لبخند رضایت درچشم انداز خود می دیدم _ سرانجام بعد از چند روز تاریخ دادگاه را بمن اعلام نمودند _ دردادگاه حرفی برای گفتن نداشتم وبه اشتباهات خود اعتراف نمودم _ نتیجه اینکه به هفت سال زندان محکوم گردیدم _ دراواخر پنجمین سال زندان درمرداد 67 خبری زبان به زبان دربند بوسیله دونفر از دختران مجاهد رانده می شد: مجاهدین وارد ایران شده اند ومشغول آزاد سازی شهرها یکی پس از دیگری هستند _ دختران خیلی خوشحال بودند من باور نمی کردم _ دیگر آن شور پنج شش سال پیش درمن نبود احساس می کردم با واقعیت ها باید بیشتر کنار آیم _ یکی از این دختران زهره بود _ او برخلاف ناباوری من همچنان اصرار بر واقعی بودن خبرداشت! _ بمن گفت: خوشحال نیستی؟ داریم آزاد می شویم _ همراه ایران! _ ومن درجواب به اوگفتم: دروره ماجراجویی من تمام شده _ من بالاخره آزاد می شوم _ ولی چنین خبری را نمی توانم باورکنم _ شدنی نیست _ جنگ تمام شده _ صدام هم خواهان پایان جنگ بود وبنابراین فکر نمی کنم این آتش دوباره زیرورو شود_ زهره کمی ناراحت شد وگفت: شما چپ ها هنوز مجاهدین را نمی شناسید! _ متاسفم وبا ناراحتی از من دورشد _ شب دربند زهره ودونفر دیگرازبچه های مجاهدین شعار می دادند _ هیچ کس دیگری با آنها همراهی نکرد _ فراد زهره ودوست همفکرش را ازماجدا ومنتقل کردند _ من تاپایان محکومیت هیچ خبری اززهره نشنیدم _ پس از آزادی _ بوسیله دوست مشترکی که با خانواده زهره مرتبط بود از اوخبر گرفتم: اوگفت: متاسفانه زهره را دوباره دادگاهی کردند واین بار به مرگ محکوم شد _ زهره اعدام شد _ شنیدن این خبر برایم بسیار درد آور بود چراکه اخبار چنین حکایت می گرد که مجاهدین درپشت تنگه چارزبر متلاشی شده و افراد بجامانده دوباره به عراق گریخته بودند _ باخود فکرکردم _ زهره وزهره هایی که بنابراین توهم گرایی ها وخوشخیالی ها قربانی شدند چه قربانیان ساده اندیشی بوده اند اعدام افرادی چون مرضیه بدون تردید نتیجه حمله مجاهدین درمرداد 67 بود واینها نمی توانند هیچگاه از مسئولیت خود در زمینه سازی این کشتار شانه خالی کنند. نتیجه: بنابرشواهد زنده وموجود نامبرده بالا که آماده اند درهردادگاه وکمیته تحقیقی دراینمورد شهادت دهند وگواهی هزاران زندانی آزاد شده دهه شصت _ که از این کشتارجان سالم به دربردند بدون تردید رابطه نزدیک سیستماتیک وتنگاتنگی بین عملیات خائنانه و شکست خورده فروغ با کشتار 4450 زندانی سیاسی درشهریور67 وجود دارد و رژیم ایران به تلافی هزاران سرباز کشته شده درحمله صدام _ مجاهدین درمرداد 67 به خاک ایران دستور دادگاه مجدد برای این افراد صارد کرد وآنها را که علیرغم امضای توبه نامه همچنان براشتباه محاسبه خود پای فشردند به مرگ محکوم نمود _ بنابراین برای شکستن جو تبلیغات گروه تروریستی رجوی وقلم به مزدان و نا آگاهانی که فریب القائات وتبلیغات این فرقه را خورده واین پیوند را نا آگاهانه ویا متعصبانه انکار می کنند باید براین واقیعت ها پای فشرد که: یکم _ کشتار چندهزار زندانی سیاسی درسال 67 یک عمل ضدانسانی وجنایتکارانه می باشد که باید تمامی زمینه سازان (سرکردگان فرقه رجوی) _ عوامل وآمرین ومجریان آن دریک دادگاه رسیدگی به جنایات تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. دوم _ کشتار زندانیان سیاسی درسال 67 برخلاف تبلیغات گروه تروریستی رجوی قتل عام! نیست چرا که بنا بر آمار های موجود درآن سال بیش از بیست هزارنفر از دستگیرشدگان دهه شصت درزندان بسرمی برده اند که تنها حدود یک چهارم آنها اعدام گردیده اند. سوم _ هرگونه تحلیل _ بررسی _ پژوهش _ کنکاش دراین رخداد تلخ بدون درنظرگرفتن نقش زمینه سازی گروه رجوی مغرضانه ویا تحریف وپنهانکاری بخشی از واقعیت بحساب می آید چهارم _ کسانی که سعی می کنند این بخش مهم از این رخداد ناگوار(زمینه سازی کشتار)راسانسورنمایند درحقیقت به نوعی از جو ترور وتروریسم دهه شصت که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر از هم میهنان ماگردیده است خواسته ویا از سرنا آگاهی پشتیبانی می نمایند چهارم _ دراین کشتار افراد دیگری نیز از گروه های دیگر قرار داشته اند که جملگی باساده نگری درجشن آزادی دروغین مرداد ماه 67 گروه تروریستی رجوی درزندان ها شرکت نموده اند پنجم _ برخلاف ادعای دروغین برخی از زندانیان آزادشده این جنایت از پیش طراحی شده نبوده و انجام آن ارتباط مستقیم با عملیات صدام _ رجوی درمرداد 67 دارد _ قرینه ونزدیکی علملیات احمقانه گروه مزدور رجوی (مرداد 67) و کشتار زندانیان درشهریور 67 بهترین دلیل این مدعاست درپایان به آنهائیکه سعی می کنند فریب تبلیغات دروغین فرقه رجوی خورده و اراجیف آنها را تکرار کنند یا آوری می کنم که ده هاهزار زندانی سیاسی آزاد شده هم اکنون درایران زندگی می کنند که هریک می توانند شاهد زنده ای بر چگونگی این ماجراباشند _ بنابراین سعی نکنید از تریبون های بدست آورد دربرون مرز یاوه های گروه رجوی رادوباره خوانی کرده وحقایق راانکار کنید امیدوارم درآینده نزدیک یک گروه مستقل تحقیق تشکیل گردد ویک باربرای همیشه این رخداد تلخ را آنگونه که اتفاق افتاده وبدون سانسور وکم وکاست به اطلاع نسل جوان امروز ایران برساند. دستان خون آلود فرقه خائن وتروریستی رجوی همانتد واپسگرایان مذهبی دررخداد های سی ساله اخیر ایران کاملا نمایان است وهرکس سعی کند آنرا انکار نماید بقول برشت: یا نادان است ویا خیانتکار.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا