به انزوا کشاندن طرفداران اندک فرقه رجوی از جانب ایرانیان برون مرز

درطول چهار ماهه اخیر سران گروه تروریستی رجوی تلاش بی نتیجه ای را به نمایش گذاشتند تا شاید بتوانند بهرصورت ممکن خود را در رخدادهای ایران دخالت داده و ازفرصت بدست آمده نهایت سو استفاده رابنمایند ولی با هوشیاری ایرانیان برون مرز وطرد این گروه منزوی وناچیز از اجتماعات نشان داد که این اندک طرفداران این فرقه تروریستی خائن تا چه اندازه مورد تنفر وانزجار ایرانیان قراردارند. در آلمان دربزرگداشتی که توسط برخی ازافراد خانواده سهراب اعرابی برگزار شد چند تن از زنان فریب خورده این گروه با لباسی متحدالشکل حاظرشده وشاخه گل تقدیم نمودند!. مریم رجوی مرده خوار دریک عمل رذیلانه عکس ندا آقا سلطان را درکنارعکس نداحسینی قربانی جوان خودکشی تشکیلاتی سال 2003 قرارداد وبرای او اشک تمساح ریخت. طی چهارماهه اخیر سرکرده خائن وفراری فرقه نیز از سوراخ مخفی گاه خود سربیرون کشید وبرای بدنام نمودن حرکات اعتراضی مردم ایران چند اعلامیه مسخره صادر نمود که نتیجه ای جز تمسخرهمگانی دربرنداشت. بزرگترین خفت وخواری اندک طرفداران این فرقه اما در گرد همایی های پشتیبانی ایرانیان در 25 جولای در بیش از 60 شهر درجهان خودرا بخوبی نشان داد زیرا این اندک سرسپردگان فرقه رجوی این اجازه را نیافتند تا با علم کردن عکس رهبران ترور درهیچ کدام از این گرد همایی ها شرکت نمایند. ولی این تنفروانزجارها این اندک پریشان احوالان وقیح را از تلاش باز نداشت وبنابرگزارش شاهدان عینی در روز 23 سپتامبر چهل نفرازاین تظاهرات چی های حرفه ای با همان عکس ها وعلائم گروه خود در تظاهرات مقابل سازمان ملل درنیویورک حاظر گردیدند _ نکته جالب این بود که پلیس نیویورک محلی رابرای استقرار این چند ده نفرجزامی با لباس زرد مشخص نموده بود که انها نیز طی مدت تظاهرات درهمان محل ایستاده و شعارهای گروهی خود را سر می دادند. حرکت پشتیبانی اعتراضی وراه پیمایی چند هزار ایرانی طرفدار دموکراسی وراه پیمایی آنها با نماد سبز درروز 23 و24 سپتامبر درجلوی سازمان ملل نشان داد که ایرانیان هوشمند تا چه اندازه به اندک طرفداران این گروه بعنوان میکرب های سمی نگاه کرده وخود را از آنها دور می دارند. پررویی ودرویی از مشخصات همه فرقه ها از جمله این فرقه مذهبی _ تروریستی می باشد. فرصت طلبی درزمره مشخصات سرکردگان این فرقه بحساب می آید _ این درماندگان وورشکستگان سیاسی که سی سال است مشغول سرنگونی رژیم هستند وهرساله تاریخ آنرا تمدید می نمایند! اما دست از این اعمال بیشرمانه خود برنداشتند _ آخرین شگرد تبلیغی این اجساد متعفن سیاسی چاپ عکس تروریست هایی بود که درروزهای 28و29 جولای خودکشی کرده ویا به نحوی توسط این گروه کشته شده اند واینها باشیادی عکس آنها درکنار عکس چند جوانی است که در تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات ایران جان باختندقراردادند!. حال سئوال از سرکردگان این گروه تروریستی اینست که شما فکر می کنید مردم ابران حافظه تاریخی خود راازدست داده اند؟ شما جنایتکاران که طی سالهای 60 / 82 به ادعای خودتان ده هاهزار ایرانی را طی عملیات تروریستی _ نظامی درکنار ارتش متجاوز صدام ودرزمان جنگ ویا حتی آتش بس بخاک وخون کشیده اید _ چگونه جرات می کنید حتی خود را ایرانی بنامید؟ شما بی وطن وبی هویت هستید و درزمره دشمنان واقعی مردم ایران _ شما خائن وسرسپرده ومزدور بیگانه اید _ هرکه طوقی ازبردگی داشت بگردن شما انداخت _ شما از صدام چمدان های مملو از دلار گرفتید تا نزدیک به یک دهه کشتار وترور وخمپاره زنی درایران بپردازید _ شرم نمی کنید؟ بفرض که اعلامیه های عملیات تروریستی خود که روزگارانی بعنوان سند افتخار منتشرمی کردید را پاره کرده وسوزانده باشید _ اینقدر کودن هستید که نمی دانید برگ برگ این اعمال جنایتکارانه ومستندات آن بعنوان برگ هایی از تاریخ خونین مردم ایران وجود دارند؟ شما باید شرم کنید _ شما همخون صدام ارباب معدوم خود هستید که درپناه وبا امکانات نظامی او به جاسوسی وکشتار ایرانیان اقدام کردید _ شما شرم جامعه ایرانی هستید – پس درمسائلی که کوچکترین ربطی به شماندارد دخالت نکنید ودرهمان پنهان ومحفی گاه فرقه ای خود بمانید.
عموم مردم ایران آگاه هستند وبرخلاف شما که ذهنیت پوسیده تان دردهه شصت ثابت مانده اندیشه وفکر به روز شده دارند و شما راخوب می شناسند و از سی سال خیانت وجنایت ومزدوری شما کاملا بااطلاع هستند. شما ننگ جامعه بشریت نیز هستید چرا که درقرن بیست ویکم درعراق اردوگاه برده داری وکاراجباری ایجاد کرده اید _ سه هزار نفرانسان هستی باخته رابه اسارت ذهنی _ فیزیکی _ احساسی کشیده اید و برآنید که این اسیران دور وناآگاه اززمانه را قربانی شکست های حقارت بار سه دهه اخیر خودکنید.. ولی کور خوانده اید _ درتحولات کنونی ایران وجهان راه نفس کشیدن تروریست ها هرروز تنگ تر می گردد و کشورهای جهان هرروز باپدیده زشت تروریسم _ آنهم درشکل مذهبی آن برخورد قاطعانه تری خواهند کرد ودیری نمانده همانهایی که دریک برداشت غلط وغیرحقوقی شش سال دست نوازش برسر شما جاسوسان کشیدند وامروزه به اشتباه خود اقرار می کنند _ شما رااز مخفی گاه هایتان همانند اربابتان صدام بیرون کشیده وبدست عدالت بسپارند _ شما به اندازه یک نقطه سیاه هم ارزش وبها ندارید _ بوی تعفن وماندگی ولاش مردگی می دهید و تنها جایی که لایق ومستحق آن هستید گوشه زندان است _ سی سال است زندگی حیوانی توام بابطالت و بیهودگی خود را درمخفی گاه ها سپری کرده اید _ شما سربار ومضر به حال جامعه جوامع متمدن بشری هستید ووظیفه هرایرانی عاقل _ آگاه و متعهد وهشیاراینست که درهرفرصتی کوس رسوایی شما رابربام زند _ همانگونه که استحقاق آنرا دارید. برتمامی ایرانیان آزاده _ مستقل _ و بویژه برعهده نویسندگان و تحلیل گران است که ازفرصت های پدید آمده برای افشای ماهیت پلید و تاریخچه آلوده به جنایت وخیانت این ورشکستگان استفاده نمایند. هم میهنان باید بدانند که این گروه خائن تروریستی چه لطمات جبران ناپذیری به جنبش آزادی خواهی مردم ایران طی این سه دهه زده است _ بنابراین بنا به گفته برشت: آنکه حقیقت را نمی داند ناآگاه است وآنکه کتمان می کند _ جنایتکار سکوت شخصیت های سیاسی وتلاشگران حقوق بشر وزنان وتمامی ایرانیان آگاه ومستقل دربرابر شیادی ها ودرغزنی ها وفریب کاری وپنهان نمایی های این جنازه سیاسی واعمال تروریستی این گروه خیانتکار وجاسوس وسرسپرده نشان از نوعی سانسور وپرده پوشی تاریخی است است که دراین شرایط ویژه درخاطر تاریخی مردم ایران خواهدماند هشدار به دولت فرانسه سیرتحولات جهانی بسوی گفتگو ومداراگری پیش می رود ودرچنین شرایطی گروه های تروریستی وضد نظم وقانون کوچکترین جایگاهی درجامعه بشری نخواهند داشت ودولت هایی مانند فرانسه که امروزه چشم خود را برایجاد یک پایگاه تروریستی درقلب جهان متمدن بسته اند باید برانند این گروه مذهبی تروریستی دربرخی از موارد حتی خشن تر و جنایتکارتراز سازمان القائده می باشد _ بنابران هرگونه مماشات بااین گروه خطر آفرین راه را برای توسعه تروریسم درقاره اروپا هموار خواهد نود. پس تادیر نشده بنابرمستندات پرونده تروریستی 17 ژوئن 2003 سران موجود درصحنه این گروه خطرآفرین تروریستی درفرانسه را دستگیر نموده وپایگاه تروریستی این گروه درفرانسه را همانند دولت عراق تعین تکلیف نمائید _ توجه داشته باشید مشکلاتی را که دولت امریکا دربرخورد نادرست بااین گروه تروریستی برشانه دولت قانونی آقای المالکی قرارداد می تواند به همین گونه درفرانسه تجدید گردد _ پس تادیرنشده قرارگاه تروریستی اورسوراواز را تعینن تکلیف نموده سران گروه ترور راتحت تعقیب قراردارده واین پناهگاه تروریستی را برای همیشه تعطیل نمائید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا