مجاهدین خلق

بازخوانی گزارش موسسه راند درومورد گروه رجوی درعراق – قسمت اول

نگاهی به گزارش مرکز پژوهشی وزارت دفاع امریکا (راند) درمورد چگونگی برخورد نیروهای ائتلاف با گروه تروریستی رجوی درعراق. (بخش یکم _ تخریب محترمانه!). انتشار گزارش تحقیقی موسسه پژوهشی راند درسال 2009 را می توان به گونه ای کلی آخرین وجامع ترین نظرات دولت امریکا درمورد گروه رجوی به حساب آورد _ گرچه رد پا وتاثیرات برخی از مسئولان فعال این گروه درتهیه این گزارش از جمله علیرضا جعفرزاده با عنوان دروغین " سخنگوی سابق شورای مقاومت!" به روشنی قابل ردیابی می باشد. گزارش موسسه راند نسبت به خطاهای دولت بوش وزیردفاع وقت (دونالد رامزفلد) و نیروهای ائتلاف دربرخورد با این گروه بگونه ای کامل اشاره نموده ودرنهایت توصیه هایی برای چگونگی سرانجام تعین تکلیف نهایی و نوع برخورد با افراد مستقر دراین پایگاه ارائه می نماید که قابل تامل است _ درچند نوشتار به نکات اساسی ومهم دراین گزارش اشاره خواهم نمود نکته بسیار جالب وبرجسته دراین گزارش اینست که نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا گرچه دربرخورد با این سازمان مسلح تروریستی بصورت بخشی از ارتش مزدور خارجی رژیم بعث برخورد نموده اند ولیکن به علت سردرگمی درچگونگی تعین تکلیف با این گروه تروریستی تنها بخش اندکی از کنوانسیون ژنو درمورد اسیر گیری رابه اجرا درآورده ودرمورد دیگر بندهای این کنواسیون به دلایل نامشخص با این گروه مماشات ومدارا نموده اند! الف _ اشتباهات نیروهای اسیر گیرنده (ارتش امریکا) درمودر چگونگی برخورد با این سازمان تروریستی یادآوری _ کلیه نظریات موسسه راند درگیومه قرارداده شده است یکم """ با سازمان مجاهدین مانند یک گروه تروریستی برخورد نگردید _ از آنجا که سازمان مجاهدین درلیست ممنوعه سازمان های تروریستی امریکا قراردارداشت (ودارد) وبا توجه به اینکه درهنگام اسیر گیری افراد مستقر دراین قرار گاه مسلح بوده اند لذا طبق مفاد این کنوانسیون تروریست ها مبارزان " غیرقانونی و غیرمجاز" به حساب می آیند که از جانب کنواسیون ژنو حمایت نمی گردند """. بازخوانی نویسنده _ بنابراین برخلاف دروغزنی های تبلیغی یک ساله اخیر این گروه تروریستی افراد مستقر دراین قرارگاه بنا بر پرونده قطور عملیات تروریستی سی ساله شان به هیچ وجه مشمول بند هایی از کنوانسییون ژنو قرار نمی گیرند. ب _ نیروهای اسیر گیرنده (ارتش امریکا) نقش غالبی برای خود دراردوگاه اشرف برقرار ننمودند" "زمانیکه پیروزی سریع نیروها درعراق محقق نگردید وروشن شد که نیروهای ائتلاف بایستی برای یک دوره نامحدود درعراق باقی بمانند می باید یک سیاست روشن وقاطع دربرابر سازمان مجاهدین درپیش می گرفتند ولی متاسفانه چنین نشد و نیروهای ائتلاف بدرستی روشن ننمودند که افراد مستقر دراین پایگاه را بعنوان اسیر تحت باز داشت خود دارند ویاکه نه؟ واینکه اصولا کدام طرف حقیقتا مسئول اردوگاه اشرف می باشد" بازخوانی نویسنده _ باتوجه به اشاره اسیرگیری دراین گزارش طبعا بایستی طبق کنوانسیون ژنو بااین اسیران جنگی برخورد می گردید درصورتیکه نیروهای ائتلاف بدون هیچ گونه اقدامی این اسیران را بحال خود رها نمودند. پ _ به مجاهدین اجازه آزادی تردد بدون محدودیت وکنترل داده شد " نیروهای ائتلاف گرچه افراد این سازمان را خلع سلاح نمود ولی اقدامی برای محدود نمودن آزادی تردد آنها انجام نداد _ نیروهای ائتلاف گرچه امنیت بیرون اردوگاه راازطریق گشت ثابت برقرارنمودند ولیکن هیچ گونه گشتی درداخل خود پایگاه ازسال 2003 ایجاد نکردند _ ضمن اینکه هیچ گونه کنترلی درمورد رفت وآمد به این پایگاه را ایجاد ننمودند _ بعلاوه برخلاف بندهای کنواسیون ژنو که درمورد کنترل اسیران اشاره دارد به این گروه اجازه دادند تا کنفرانس های عمومی بزرگ جهت تبلیغ اهدافشان برگزار نمایند" بازخوانی نویسنده _عدم کنترل رفت وآمد به اردوگاه اشرف باعث ارتباط تنگاتنگ سران این گروه با جنایتکاران فراری حزب بعث و تحت تعلیم وحفاظت قراردادن بقایای این حزب جهت اقدامات خونین تروریستی دراین کشور گردید ت _ عدم جستجو درقرارگاه اشرف به دلیل کمبود نیروی انسانی " کمبود نیروی انسانی باعث شد تا نیروهای ائتلاف یک جستجوی همه جانبه وکامل از این قرارگاه رابعمل نیاورد هم مسئولین این قرارگاه اجازه نمی دادند وهم نیروهای ائتلاف تمایلی به جستجو دراین قرارگاه تروریستی نداشتند _ فرماندهان سابق اعتقاد دارند اسلحه _ پرونده های پرسنل واحتمالا زندان هایی برای مخالفان این سازمان درساختمانهای این اردوگاه پیدا می گردیدند_ دست کم براثاث شایعاتی مبنی بر انبار سلاح های کشتار جمعی رژیم صدام دراین پایگاه گروه های تجسیی عراقی و پنتاگون می بایستی دسترسی وجستجو درتمام ساختمان های این قرارگاه را انجام می دادند " بازخوانی نویسنده _ این عدم حساسیت و پیگیری باعث شد تا مسئولین این قرارگاه فرصت کافی برای انهدام وازبین بردن آثار جرم خود از جمله مدارک سرسپردگی به رژیم صدام را بدست آورند وهم چنین ساز های زندان وشکنجه گاه های خود را ازبین ببرند _ کشتن افراد ناراضی ومتلاشی نمودن جنازه آنها دراین فرصت مغتنم به حقیقت بسیار نزدیک است ج _ اجازه تاسیس دفترروابط درقرارگاه نیروهای ائتلاف درنزدیکی اشرف وتبلیغ عضوگیری سازمان! " نیروهای ائتلاف به سازمان اجاازه دادند تا درپایگاه خود درنزدیکی اشرف دفترروابط ایجاد نمایند_دراین دفتر نمایندگان سازمان هرروزه اخبار سازمان درمورد جمهوری اسلامی را مرور می کردند_ نصب پوستر سازمان وتلاش اعضای این سازمان برای عضو گیری از افراد مسقر دراین پایگاه ازدیگر تلاش های افراد مستقر دراین دفتر بود!.". بازخوانی نویسنده _ اسیرکنندگان (نیروهای ائتلاف) واسیران (نمایندگان سازمان) خیلی زود باهم فامیل وقوم وخویش درآمده وشدیده بهم نزدیک شدند! بگونه ایکه هرروز درکنار مرور اخبار ایران (بخوانید دروغ زنی های تبلیغی) به این افراد اجازه دادند که برای سازمان خود درپایگاه تبلیغ نموده وعضو گیری نمایند! _ چنین اقدامی ضد قانونی ومضحک _ ازیک سو نشان اوج حماقت ونادانی نیروهای ائتلاف واز سویی دیگر فرصت طلبی و سو استفاده یک گروه مخرب مذهبی _ تروریستی از شرایط بل بشوی حاکم برمناسبات بین نیروهای ائتلاف واین سازمان می نماید چنین روابط نزدیکی است که میزان دلبستگی سران این فرقه به قیومیت امریکایی ها را بیان می سازد _ ودرراستای چنین دل وقلوه دادن وگرفتن تروریست ها با نیروهای امریکایی است که یک سرهنگ پیرمرد بازنشسته بنام مورش که دراین قرارگاه خدمت نموده بعدا بعنوان پشتیبانان این گروه تروریستی درامریکا ظاهر می گردد. چ _ عدم جدایی سران ومسئولین گروه تروریستی رجوی از بدنه تشکیلاتی این سازمان " یکی از اهداف متمرکز نمودن این افراد دریک پایگاه کاهش سربازان مورد نیاز بود_ بنا بر مفاد کنوانسیون سوم ژنو اسیرگیران (نیروهای ائتلاف) می بایستی تشکیلات این سازمان مسلح تسلیم شده رابرهم زده و رهبران سازمان را از بدنه آن جدا می نمودند وهمچنین این کنوانسیون این اجازه را می دهد که اسیرکنندگان سران ومسئولین اسیران را پس از جدایی تحت تعقیب قراردهند _ که متاسفانه نیروهای ائتلاف بدان عمل ننمودند". بازخوانی نویسنده _ بنا بر مفاد کنوانسیون ژنو جهت اسیران نیروهای ائتلاف موظف بودند پس از اسیر گیری وخلع سلاح تشکیلات این سازمان را از هم پاشیده نموده وسران اسیر گرفته شده را ازبدنه جدا نموده وتحت پیگردقانونی قراردهند _ چرایی چنین قصور بزرگی از جانب نیروهای ائتلاف گرچه بدرستی مشخص نیست ولیکن باتوجه به نزدیکی سران این فرقه با لابی های رژیم اسرائیل درامریکا و اروپا کاملا مشخص است که این عدم انجام وظیفه ودادن امتیاز فراوان به سران این گروه بیشک از یک پشتیبانی سیاسی درسیستم دولت بوش برخوردار بوده است ولذا نیروهای ائتلاف بجای اعمال موارد قانونی درمورد فروپاشی این فرقه تروریستی با آنها حتی خارج از قوانین ومقررات بین المللی روابط خصوصی برقرار نموده اند! _ که البته این مماشات باعث شده که برچیده شدن این قرارگاه تروریستی 6 سال به تاخیر افتد و درحقیقت نیروهای ائتلاف بااینکه عراقی ها از بعد از سرنگونی رژیم صدام چه دردوره دولت موقت وچه با مصوبه پارلمان وتصمیمات دولت آقای مالکی اعلام نمودند که مجاهدین جایی درعراق ندارند ودولت عراق مصمم است این پایگاه تروریستی را مسدود نموده و افراد مستقردرآن را باتوجه به قوانین انساندوستانه بگونه ای اختیاری به کشور خود ویا مکان سومی اعزام نماید. یافته ها وتوصیه های گزارشگران موسسه پژوهشی راند و حرف آخر برای نوع تعین تکلیف اشرف. "هرعضو سازمان که مورد عفوقرار می گیرد باید به ایران باز گردانده شود مگراینکه یک تهدید آشکاروجودداشته باشد که فرد مربوطه مورد پیگرد قانونی قرارگیرد _ تا امروز هیچ مدرکی دال براینکه افرادی که از این سازمان جداشده وبگونه ای داوطلبانه به ایران بازگشته اند وجود ندارد _ از ماه دسامبر 2003 عناصرازشد دولت عراق اعلام نموده اندکه خواهان اخراج افراد این پایگاه وجمع نمودن آن هستند _ ازاول ژانویه 2009 طبق قوائدانتقال مسئولیت این سازمان براثاث توافق نیروها به دولت عراق واگذارگردیده است _ دولت عراق درحال حاظر به تنهایی مسئولیت این سازمان را بعهده دارد _ دولت عراق به ایالت متحده قول کتبی داده است که بااین گروه برخورد انسانی خواهد نمود واعضای آنرا به کشوری که تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نخواهد فرستاد _ مقامات امریکایی باید دولت عراق را تشویق نمایند تا هرگونه جابجایی متناسب با نرم های انساندوستانه وحقوق وحقوق بشرانحام گیرد _ توجه خاص باید روی 70 درصد افراد مستقر دراین قرارگاه متمرکزگردد که با فریب ویا قول های دروغ بعراق برده شده اند ولذا هیچ درک وآگاهی از مناسبات فرقه ای این گروه نداشته اند _ بازگرداندن این افراد به مکانی مناسب شانس دوباره برای شروع مجدد زندگی به دور از تشکیلات فرقه ای را به این افراد می دهد_جداکردن افراد از بدنه برای حصول به چنین نتیجه ای لازم است _ درخصوص فرماندهان عملیات موجود درصحنه دولت عراق باید تصمیم به تحت پیگرد قراردادن آنها رابنماید که درچنین صورتی باید گام های لازم جهت حصول اطمینان از نرم های بین المللی برداشته شود" نتیجه بخش یکم _ بدون تردید این گزارش پژوهشی دارای بخش هایی سری ومحرمانه نیزبوده است که برای همگانی وانتشارعمومی آن حذف گردیده است _ بخش های مهمی که مفسران و محققان نمی توانند از کنار آن به سادگی عبور نمایند از جمله اینکه به کدام دلیل وفشار نیرو و لابی گری هایی وزیر دفاع دولت بوش برخلاف بندهای کنواسیون ژنو که بنابرآنها اسیرگیران نمی توانند به گروه های تروریستی حتی به صورت موقت ودرزمان اشغالگری موقعیت حفاظت شده موقت اعطا نمایند چنین اقدامی درمورد این گروه تروریستی تا سال 2008 اعطاشده است؟ البته در بخشی از گزارش اشاره ای به پشتیبانی نیروهای امنیتی اسرائیل و لابی های این کشور از این گروه تروریستی درزمان اسیرگیری اشاره می نماید که خود گویای این واقعیت است که چنین اقدامات اشتباه وغیرقانونی از طرف دولت بوش دربرخورد بااین گروه تروریستی را نمی توان صرفا اشتباه درتصمیم گیری فرض نمود! دربخش آتی نگاهی به موضع سریح وبی پرده دولت امریکا درمورد این گروه تروریستی با توجه به بازخوانی گزارش موسسه پژوهشی وزارت دفاع امریکا (راند) درسال 2009 خواهم انداخت.. امید وار باشیم وبکوشیم تا جان این هم میهنان اسیروگروگان را هرچه زودتراز تشکیلات ضد انسانی فرقه جنایتکار وتروریستی _ مذهبی رجوی نجات دهیم. سحر نزدیک ترشده است….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا