دروغ های گوبلزی رجوی

دستگاه اطلاع رسانی و رسانه ای رجوی همچون سایر اندام ها و اجزای آن به دروغ پردازی، تحریف و سانسور و گفتمان سازی های دو پهلو در راستای کارزار تبلیغاتی، سیاسی و فرقه ای خود ادامه می دهد. درک مکانیزم و چرایی این شیوه های غیر اخلاقی و ضداخلاقی بدون فهم متدلوژی و تلقی خاص رجوی از مقوله اخلاق امکان پذیر نیست. برای درک این معنی که در دستگاه رجوی اخلاق تا چه اندازه جایگاه و منزلت دارد و مفاهیم منبعث از آن از جمله صداقت، امانتداری، درستکاری و راستگویی چگونه تعریف می شوند، و درک اینکه اساسا ارزش های اخلاقی چه اندازه قائم به ذات و تا چه اندازه ابزاری و پراگماتیستی است، الزاما باید نگرش ایدئولوژیکی رجوی به اخلاق را در مناسبات او بازخوانی کرد. به این مهم به ضرورت بحث های نظری و ایدئولوژیکی به تفصیل پرداخته شده است، اما اجمالا باید تاکید کرد اساسا اخلاق در اندیشه رجوی امری نسبی و متغیر است که اهمیت و ارزش و جایگاه خود را به نسبت دوری و نزدیکی به هدف تعریف می کند. در دستگاه رجوی اخلاق و هنجارهای منبعث از آن چون درستکاری و صداقت و ناهنجاری های آن از جمله دروغ، تحریف، و… می توانند ارزشی هم عرض و یکسان داشته باشند. چنانچه در این دستگاه اساسا حق و باطل نیز هم عرض اخلاقیات فاقد ارزش قائم به ذات بوده و صرفا با نسبت و دوری به هدف ارزیابی می شوند. صراحت در بیان این ادعا که: "حق بر حسب شرایط زمانی و مکانی معین به اشکال گوناگون در می آید…" (1) و اینکه: "ممکن است شیوه ای در شرایط زمانی و مکانی خاص به علت آنکه ما را در راه هدف پیش می برد حق باشد…" (2) و به همان نسبت: "در شرایط دیگر همان شیوه به علت آنکه دیگر ما را نه فقط به سوی هدف پیش نمی برد بلکه هم باز می دارد شیوه ای باطل باشد." (3) بخودی خود می تواند جایگاه اخلاقیات و صفات منبعث از آن را برای ما روشن کند. می تواند موید این حقیقت باشد که دروغ و دروغ بافی و تحریف و وارونه گویی و وارونه نمایی، صداقت و درستی و درستکاری نه صفات پسندیده و زشت بلکه ابزارهایی هستند که بر اساس تغییر شرایط و وضعیت به طور توامان می توانند هم ارزش و هم ضدارزش تلقی بشوند. ریشه این نگرش از این ادعا نشئت می گیرد که به قول رجوی: چ "کلیه پدیده های جهان در حال تغییر و حرکت هستند و هیچ پدیده ای ثابت و ساکن نیست." (4) پس به همان میزان اخلاقیات و ارزش های اخلاقی نیز دستخوش حرکت و تغییر هستند. بدون شک این مغلطه بافی های ایدئولوژیکی و تئوریکی در مناسبات سیاسی و روابط رجوی با درون و بیرون مناسبات تشکیلاتی و همچنین تنظیم رابطه های سیاسی او نقش تعیین کننده دارند. رجوی با چنین دستگاهی به سهولت دروغ می گوید، واقعیات را وارونه جلوه می دهد و حقایق را تحریف می کند. این رویکرد سوای زیرپاگذاشتن مولفه ها و معیارهای دینی، چهره رجوی را فارغ از ادعاهای دینی حتی در حوزه مناسبات معمول و عرفی و اجتماعی نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. تا جایی که حتی آمریکایی ها در بیانیه های مختلفی که تا کنون درباره مجاهدین منتشر کرده اند، از ابزار دروغگویی و تحریف به عنوان یکی از مولفه های پایدار و تکرارشونده رجوی و مجاهدین یاد می کنند. در همین اظهارات بی اعتمادی به مجاهدین به مثابه وجهی آشکار از بی پرنسیبی و بی تعهدی و در نتیجه تاسی از همان مولفه های زیربنایی و اخلاقیات ماکیاولیستی مورد تاکید قرار گرفته است. در آخرین گزارشی که موسسه راند درباره مجاهدین منتشر کرده به کرات دروغ گویی های مجاهدین و گزارشات تحریف شده و وارونه گویی های مجاهدین را لیست کرده اند. هدف از طرح این مقدمه طرح گوشه ایی از دروغ بافی و دغلکاری های تازه رجوی است که در رابطه با قرارگاه اشرف در بیانیه 13 آبان ماه مطرح کرده است. علاوه بر دروغ پردازی و تحریف، بعضا وجه دوپهلوگویی را نیز می توان به صفات مورد اشاره اضافه کرد. رجوی در بخشی از پیام 13 آبان خود ادعا کرده است: "مجاهدان اشرف از طرح دولت کنونی عراق برای انتقال به کشور ثالث در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا استقبال نموده و به آن ملتزم شدهاند." از این ادعا چنین استنباط می شود که مقامات عراقی جهت انتقال مجاهدین به آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این کشورها وارد رایزنی شده و به توافق رسیده اند. حال آنکه مقامات عراقی نه تنها از هیچ کشوری به عنوان میزبان مجاهدین نام نبرده که بر عکس اذعان داشته از 25 کشوری که با آنها وارد رایزنی و مذاکره شده، هیچ کشوری حاضر به پذیرش مجاهدین نشده است. اینکه رجوی بر چه پایه و اساسی این چنین ادعا کرده، فعلا موضوع ما نیست، به این دلیل که در همین پیام چند ادعای مشابه دیگر در همین خصوص نیز مطرح کرده که آنها نیز همسان اولی چندان پایه و اساسی ندارد و بیشتر بر پایه جوسازی و فرافکنی بنا شده اند. رجوی در بخش دیگری از پیام 13 آبان ادعا می کند: "دولت عراق باید التزام خود را به حقوق ساکنان اشرف طبق قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا تا زمان انتقال به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کند." از این ادعا نیز چنین استنباط می شود که در بیانیه مورد نظر رجوی مشخصا به نام مکان های بعدی استقرار مجاهدین اشاره شده است. رجوی در حالی که در بخش اول پیام مدعی است این توافق از سوی مقامات عراقی حاصل شده، اما در این بخش این ادعا را به نقل از بیانیه اتحادیه اروپا مطرح می کند. علی القاعده باید صحت و سقم ادعای رجوی را در همین بیانیه اتحادیه جستجو کرد. اما با مطالعه بیانیه مورد نظر نه تنها هیچ ردی از این معنی نمی بینیم که حتی جمله یا کلمه ای که به صورت تلویحی یا تاویلی چنین مفهومی از آن استنتاج شود، به چشم نمی آید. جهت اطلاع و وقوف به جعل و دروغ بافی رجوی بیانیه اتحادیه اروپا را ملاحظه فرمائید. البته دروغ بافی های رجوی به همین موارد محدود نمی شود. همچنین در همین پیام، رجوی یک مورد از دوپهلوگویی هم ضمیمه دروغ های آشکار خود نموده که اشاره به آن حداقل می تواند برای آمریکایی ها جالب و قابل تعمق باشد. رجوی در بخش دیگری از این پیام می نویسد: "به عنوان کسی که فرمان داده است، رزم آوران ارتش آزادیبخش ملی ایران 20 هزار قطعه سلاح و 20 هزار تن مهمات خود را به ازای حفاظت تا تعیین تکلیف و فرجام نهایی توسط نیروهای آمریکایی به آنها تحویل بدهند،…" این ادعا نیز می تواند توامان چند معنی را متبادر کند. اولین مفهومی که استنباط می شود اینکه سلاح های ضبط شده توسط آمریکایی ها در واقع تضمین حفاظت از مجاهدین بوده و علی القاعده بعد از تعیین تکلیف نهایی آمریکایی ها موظف هستند سلاح های امانی را به رجوی مسترد نمایند. البته طرح این مسئله به گونه ای است که رجوی راه فرار و تبرئه خود را نیز باز گذاشته است. اما شیوه طرح موضوعات و مسائل چنانچه در موارد این یادداشت اشاره شد به گونه ای است که دغل بازی و فریبکاری و تحریف و انتصاب دروغ به دیگران شاخص و شالوده قرار گرفته است. اینکه رجوی با چه اتکا و اطمینانی به اینگونه دروغ پردازی ها می پردازد، می توان به تمسک و تاسی او از آموزه های اسلاف خود همچون هیتلر و دستگاه های تبلیغاتی و دروغ افکنی نازی ها اشاره کرد. جایی که تئورسین های دستگاه تبلیغاتی هیتلر بر این اعتقاد عمل می کردند که دروغ را باید آنقدر بزرگ گفت که کسی در باور کردن آن شک نکند. می شود بر اساس این آموزه دروغ های رجوی را طی سی سال گذشته و حداقل در مورد موضوعات و مسائل کلیدی سیاهه کرد تا به یقین دریابیم، دروغ گویی به وجهی اجتناب ناپذیر از موجودیت رجوی و سیستم فرقه ای او تبدیل شده است. منابع: تمامی رفرنس های مقاله به غیر از پیام 13 آبان سال جاری، از کتاب تکامل یکی از کتاب های آموزشی اولیه سازمان مجاهدین و از صفه 94 کتاب استخراج شده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا