مرور

انجمن نجات مرکز کردستان

نشست انجمن نجات با موضوع بررسی کشتار اکراد عراق

انجمن نجات روز جمعه 11/9/84 جلسه ای را با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه ی رجوی برگزار نموده است. موضوع این جلسه بررسی کشتار اکراد عراقی توسط سازمان مجاهدین عنوان شد. در این جلسه اعضای سابق فرقه رجوی به تشریح این عملیات که منجر به کشته…

همایش انجمن نجات در سنندج

انجمن نجات روز جمعه 11/9/84 جلسه ای را با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه ی رجوی برگزار نموده است. موضوع این جلسه بررسی کشتار اکراد عراقی توسط سازمان مجاهدین عنوان شد. در این جلسه اعضای سابق فرقه رجوی به تشریح این عملیات که منجر به کشته…