داوود

  • وضعیت فرقه مجاهدینخاطرات و تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین 1

    خاطرات و تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین 1

    آقای داود باقـروند عضو سابق مرکزیت سازمان مجاهدین ؛ عضو سابق ارتش مستقر در عراق و از اعضای سابق شورای ملی مقاومت ؛ تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین در دوران پایانی عمر رژیم دیکتاتور بغداد، به رشته ی تحریر درآورده است که قسمت اول آن…

دکمه بازگشت به بالا