نامه ای به مريم نقدی اسير در کمپ ليبرتی

سلام
اميدوارم که حال شما خوب باشد کم و بيش می دانم که در کمپ ليبرتی زير فشارهای روحی و جسمی بر شما چه می گذرد از يک طرف دوری از فرزندان خود و از طرف ديگر فشارهايی که توسط سران فرقه رجوی به همه شما وارد می کنند و صدايتان به هيچ کجا نمی رسد يعنی اينکه نمی گذارند صدايتان به جايی برسد پسرت مسعود و دخترت رضوان به رجوی و دارو دسته اش نه گفتند در خارجه زندگی آزادی دارند و زندگی خودشان را می کنند تازگی پسرت مسعود موفق شده است که از آلبانی پناهندگی آمريکا را بگيرد و به آمريکا سفر کند . و اما شما تا کی می خواهيد عمر خودتان را در ليبرتی فدای قدرت طلبی رجوی و دارودسته اش بکنيد دنيا در زندان ليبرتی خلاصه نمی شود بيرون از مناسبات جهل و فريب رجوی زندگی شيرين است رجوی ديکتاتور زندگی غار نشينی برای شما در زندان ليبرتی درست کرده رجوی در فريبکاری و شيادی استاد است دست شيطان را از پشت بسته است واقعيت اين است که رجوی به شما اجازه نمی دهد با واقعيت های بيرون از خودتان آشنا شويد چون به آن پشت پا می زنيد .
خانم مريم نقدی چرا فکری به حال خودتان نمی کنيد تا کی می خواهيد خودتان را در ليبرتی حبس کنيد زندگی آزاد شيرين است بخصوص در کنار فرزندانتان هر چند فرزندان شما بزرگ شده اند ولی با اين وجود باز هم به شما نياز دارند اميدوارم که هر چه زودتر فرزندان خود را در آغوش بگيری و زندگی آزادی در کنار فرزندانت داشته باشی . به اميد آن روز .  
فواد بصری  
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.