وارونه نمایی

سواد سیاسی سناتور لیندزی گراهام، همسنگ سواد رجوی است!

برابر خبر منتشره توسط فرقه ی رجوی، سناتور لیندزی گراهام گفته است که " رژیم ایران یک نازیسم مذهبی است "!

سیاستمداران گذشته ی دنیای طماع غرب، هرچه که بودند، سنجیده حرف زده و لااقل معانی واژه ها یی را که بکار میبردند، میفهمیدند!

اما بنظر میرسد که قحط الرجال عجیبی درمیان سناتور ها ودیگر سیاسیون آمریکا اتفاق افتاده  ولمپن گرایی  طوری باب شده که یک نمونه اش،  نحوه ی تعریف سناتور نامبرده ی آمریکا از سیستم حاکم برایران است که او آنرا " نازیسم" وازنوع مذهبی اش دانسته است!

کسی که به تکوین مراحل مختلف تاریخی توجه داشته ویا لااقل الفبایی از این علم تاریخ- جامعه شناسی بداند، براین نکته واقف است که فاشیزم به آن حالت  از سرمایه داری انحصای (امپریالیزم) گفته میشود که درآن، سرمایه ی مالی برسرمایه ی صنعتی غلبه داشته و قوانین خود را بر آن  وسایر صورتبندی های اجتماعی- اقتصادی دیکته میکند.

فاشیزم آلمان که نازیسم نام گرفته، برای تقسیم مجدد جهان، ابتدا با شعار های پوپولیستی وجذب عده ی قابل توجهی از مردم وابسته به اقشار متوسط جامعه، دردهه ی 1930 جان گرفت و سریعا با تغییر پایگاه اولیه ی طبقاتی خود و با بیان منافع بورژوازی مالی آلمان، تبدیل به مهمترین آفت زندگی بشریت شده وجنگ دوم جهانی را با آن ویرانگری آغاز کرد ودرنهایت باوجود شکست قطعی اش، همفکران آنگلوساکسن اش، نگذاشتند که کاملا بزانو درآید ودرعوض اجازه دادند که در کسوت مدافع منافع فاشیزم " آنگلو ساکسونی " – که اینک تاحد زیادی برجهان حکم میراند- به حیات دگر دیسه شده ی خود ادامه دهد!

سازمان سیا توسط افسران فاشیزم نازی آموزش دید وسپس خود به بازوی قدرتمند فاشیزم " انگلو ساکسن " تبدیل شد!

نیروهای مسلح دولت میلیتاریستی ژاپن شکست خورده درجنگ دوم جهانی، ابدا توسط فاشیزم جدید (آمریکا) منحل نشد وبرعکس تقویت شده وبدستور آمریکا سرگرم قتل وجنایت درچین و… گردید!

سناتور مورد بحث آمریکائی بدون توجه به این مسائل وبافرض اینکه مردم دنیا ابدا درکی ازفاشیزم ندارند، ضمن توهین به شعور آنها، درصدد ازضربه خارج کردن وکم اهمییت دادن فاشیزم است!

جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است به آن سطحی ازرشد نرسیده که سرمایه داری ناب نامیده شود، نمیتواند فاشیست بصورت علمی آن باشد چه برسد باینکه به مرحله ی نهائی آن – امپریالیزم – ارتقا داده شده وبتوان لقب " فاشیزم" را بدان داد!

بعبارت دیگر، این یک تعریف غیر علمی ودرعین حال عوامفریبانه از جمهوری اسلامی وکم اهمییت نشان دادن به فاشیزم حی وحاضی بنام فاشیزم انگلو ساکسن برهبری امپریالیزم آمریکاست!

باند رجوی که هم عوامفریب است وهم کم سواد، باین عوامفریبی ها وتئوری پردازی های دوستان نئوکان خود " فاشیزم انگلو ساکسن " کمک میکند و بدین ترتیب است که " عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد"!

صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا