مسعود رجوی

میزد گرد گروهی از جدا شدگان و بررسی خبر مرگ رجوی

اعلام خبر مرگ مسعود رجوی توسط ترکی الفیصل (وزیر اطلاعات اسبق عربستان) وآنهم درگردهمائی مریم رجوی و اعوان وانصارش و البته بهمراه عده ای از دیپلمات، پارلماتاریست وکنگرس من جملگی اسبق، مسئله ایست که نمیتوان بسادگی ازکنار آن گذشت!
مسئله از آنجهت ساده نیست که مرگ فیزیکی یا سیاسی شخصی که حدود 40 سال بر سازمان مجاهدین خلق حکمروانی بلا منازع کرده وبا انجام ترفندهای زیاد، موفق شده یک سازمان سیاسی طرفدار استقلال و آزادی کشور را به ضد خود و به فرقه ای منحط و  باندی مافیایی تبدیل کرده و منشآ آثار زیانباری برای کل کشور، اعضای خود وخانواده های ذیربط گردد!
شرکت کنندگان دراین میز گرد با تفاهم بر روی این نکته که حقیقت متکثر بوده و طرح نظریات هرچه بیشتر، گام بزرگی بسوی کشف حقیقت است و حقیقت با کنار هم قرار دادن واقعیت ها بدست میآید، به بحث وگفتگوی مفصلی نشستند که حاصل آنرا  میتوان چنین ارزیابی کرد:
1-  بی میلی رسانه های سازمان وگریز از طرح مسئله ازیکسو وعدم تایید وتکذیب آن با وجود اینکه نشانه هایی از استیصال فرقه دارد، ازطرف دیگر اما، کار بررسی مسئله را دشوار تر کرده است.
2- عدم انتشار تصاویر ویدئویی مسعود رجوی ازهمان ابتدای خلع سلاح اشرف، این خبر را که وی درآن زمان بسختی مجروح شده و قیافه ای زشت پیدا کرده ونمیخواهد مریدانش اورا باین شکل ببینند، بشدت تقویت میکند.
3- قطع شدن پیام های صوتی مسعود رجوی از سال گذشته، ظن مرگ او را تقویت میکند.
4- با آشکار شدن ارباب جدید این باند که حکومت عربستان باشد، سیاست عربستان اقتضاء میکند که  رجوی فردی مرده به حساب آید وعربستان را دچار هزینه های  سنگین دوستی با این شخص که هرآن ممکن است تحت تعقیب دادگاه های بین المللی قرار گیرد، میکند که حالت خوشی برای عربستان ندارد وبنابراین رجوی در ظاهر هم که شده، باید بمیرد!!
5- با ترس لو رفتن مخفی گاه این شخص، میخواهند رجوی به مرده ای که کسی انگیزه ی تعقیب اورا نخواهد داشت،  تبدیل شده واورا درمکان امن تری قرار دهند!
6-  مرگ او بخاطر سن وسال ومرض هایی که داشته، مسئله ای غیر طبیعی بشمار نمی رود!
7- این مسئله  نیزکه اوبشدت بیمار شده وقادر به ادامه ی کار نمیباشد، دور ازذهن نیست وچه بهتر که این جسد نیمه جان را برای روزمبادایی که عربستان و…  در دشمنی با ایران  درنظر گرفته اند، نگه دارند که این نگه داشتن با اعلام  خبر مرگ راحت تر صورت میگیرد!
8- مرگ رجوی بخاطر تنها شخصیت ورهبر عقیدتی این فرقه، میتواند ضربات سختی بر ذهنیت افراد فرقه زده و به تلاشی فرقه ی دست آموز او کمک کند وبنابراین باید که این خبر بصورت قطره چکانی مطرح شده واز طرح یکباره ی خبر و ورود شوک های ناگهانی که احتمالا تشکیلات فرقه تاب تحمل آنرا ندارد، جلوگیری شود.
9- باید منتظر اعلام رسمی وتکذیب معقول این خبر بود وبرگردانندگان فرقه فشار وارد کرد که حرف اصلی خود را بصورت دادن بیانیه ومصاحبه های معتبر مطرح سازند تا زوایای بیشتری ازواقعیات روشن گردد.
واقعیات وخبرهای موجود فعلی، دست تحلیلگر را برای اظهار نظر قطعی باز نمیگذارد و برای رفع نسبی این مشکل، باید با هوشیاری کامل درحال رصد اخبار بوده وبه زمان نیز اجازه داد که اسرار نهفته شده را بیرون ریزد!
درهر صورت، ما اعلام این خبر باین صورت عجیب را به فال نیک گرفته و اینرا باور داریم که  پیش لرزه های حوادث مهمی خواهد بود که با توجه به معادلات موجود، مطلوب رجوی ها نخواهد بود!
گروهی از جدا شدگان از فرقه ی رجوی
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا